แผนที่เดินทางไป
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

การเดินทาง
๑. โดยรถประจำทาง สายขอนแก่น-น้ำพอง-กระนวน (สีเหลือง) ขึ้นรถที่ คิวนอก ถนนศรีจันทร์
๒. รถบริการนิสิตของมหาวิทยาลัย จอดรับส่งที่วัดธาตุพระอารามหลวง ริมบึงแก่นนคร 


ย้อนกลับ