ระบบสารสนเทศโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

รายงานสถานการณ์ โควิด-๑๙

ภาระกิจการช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด


>>> อ่านรายละเอียดในข่าว

ติดตามข่าวสาร/สถานการณ์โควิด-๑๙

  • ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๑๔