บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตขอนแก่น

คณะผู้บริหาร

พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร.
รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น

ผศ.ดร.นิเทศ สนั่นนารี
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ผศ.ดร.วิทยา ทองดี
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป

พระมหาโยธิน โยธิโก, รศ.ดร.
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น

นายศักธินันท์ ศรีหาบงค์
รก.ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น

พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ, ผศ.ดร.
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น

สำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น

พระมหาโยธิน โยธิโก, รศ.ดร.
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น

นางรพีพร มณีวรรณ
ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ

พระมหาสำรอง สญฺญโต,ดร.
เจ้าหน้าที่ทะเบียน

นายนิรันดร เลิศวีรพล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ

นางฤดี แสงเดือนฉาย
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

พระปลัดนัฐพงศ์ ขนฺติสมฺปนฺโน
นักจัดการงานทั่วไป

นายสุนทร เสนาซุย
นักวิชาการศึกษา

นางสาวอรุณ แสนใจวุฒิ
บรรณารักษ์

นางสาวสาริกา ไสวงาม
นักจัดการงานทั่วไป

พระสุเมธ สุเมโธ
นักวิชาการศึกษา

นางสาวแพรทอง ประจักษ์โก
เจ้าหน้าที่ทะเบียน

นางสาวอัญญาดา ตาเสาร์
จนท.บันทึกข้อมูล

นางสาวมาริสา ไสวงาม
นักจัดการงานทั่วไป

นางอมรินทร์ แก้วทาสี
นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวธิดารัตน์ ภูพรรนาแสง
เจ้าหน้าที่ทะเบียน

นายโกสินทร์ ทองดี
บรรณารักษ์

นางสาวพรศิลป์ ชมภูทิพย์
นักวิชาการศึกษา

นายธนรัฐ อดทน
นักวิชาการศึกษา

สำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น

นายศักธินันท์ ศรีหาบงค์
รก. ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น

ดร.เรียงดาว ทวะชาลี
รก.รองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น

พระธีระพงษ์ นรินฺโท (แสนพงษ์)
รก.ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร สำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น

นางจิตรลดา แก้วมงคล
รก.ผู้อำนวยการส่วนคลังและทรัพย์สิน

พระครูสุนทรกิตติธรรมคุณ
นักจัดการงานทั่วไป

นายบุญหนา จิมานัง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

นางสาวยุภาพร เงาะเศษ
นักวิชาการการเงินและบัญชี

นางสุพัตรา นาทัน
นักวิชาการการเงินและบัญชี

พระไชยา ติกฺขวีโร
นักจัดการงานทั่วไป

นายมานะ แก้วจุฑา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางปิยนุช วรินทร์
นักวิชาการการเงินและบัญชี

นางศุนิษฐา งาสง่า
นักวิชาการการเงินและบัญชี ชำนาญการ

นายสุรพร ตุ่นป่า
นักวิชาการศึกษา

นายวัชรพงษ์ จันทร์ฎาโสภากุล
นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวสุกาญดา เทนอิสสระ
นักวิชาการศึกษา

นางสาวชุติพร ใยแก้ว
นักวิชาการการเงินและบัญชี

พันเอกทองดี ทองล้น
นักประชาสัมพันธ์

นางสาวดารณี ปะเตชะกัง
นักวิชาการศึกษา

นายอภิวัฒน์ สาระบัน
นักประชาสัมพันธ์

นายชะรม สีผาย
นายช่างเทคนิค

นายทองพัด สุวรรณภักดี
นายช่างเทคนิค

นายประดิษฐ์ สังฆพงษ์
นายช่างเทคนิค

นายหนูพันธุ์ ประสมพล
นักจัดการงานทั่วไป

นายเกรียงศักดิ์ สีหานาม
พนักงานขับรถ

นางวาท เก้งโทน
แม่บ้าน

นางสำภาค ร้อยพรมมา
แม่บ้าน

นางลำไพ บุริจันทร์
แม่บ้าน

นางคำกอง เคนบู
แม่บ้าน

วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น

พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ, ผศ.ดร.
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น

นางสาวอมรรัตน์ เตชะนอก
ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น

PhraTuyen Indapanno (Tran)
นักวิชาการศึกษา

พระมหาสุริยา ธมฺมทีโป
นักจัดการงานทั่วไป

พระภานุวัฒน์ จนฺทวฑฒโน
นักจัดการงานทั่วไป

นายสาคร ศรีระวรรณ
อาจารย์ประจำวิทยาลัย

นางสาวลักคณา อาดมนตรี
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

นายชัยรัตน์ มาสอน
นักจัดการงานทั่วไป

นางประกายเพชร ชารินทร์
นักจัดการงานทั่วไป

ดร.นิรัช เรืองแสน
อาจารย์ประจำวิทยาลัย

นายธันธร สิงห์โสภา
นักวิชาการศึกษา

นางสาวอนุธิดา บุญตะวัน
นักจัดการงานทั่วไป

นายอินตอง ชัยประโคม
นักวิชาการศึกษา

ดร.ธีร์ดนัย กัปโก
อาจารย์ประจำวิทยาลัย

พระพุทธศาสนา

พระมหาภิรัฐกรณ์ อํสุมาลี, ดร.
ประธานหลักสูตร
ป.ธ.๙, พธ.บ., พธ.ม., พธ.ด.

พระมหาโยธิน โยธิโก, รศ.ดร.
ป.ธ.๙, พธ.บ., ศศ.ม., อ.ม., พธ.ด.

พระมหาพิสิฐ วิสิฎฺฐปญฺโญ
ป.ธ.๙, พธ.ม., ปร.ด.

พระมหาณัฐพันธ์ สุทสฺสนวิภาณี, ดร.
ป.ธ.๔, พธ.บ., พธ.ม., พธ.ด.

พระมหาสำรอง สญฺญโต, ดร.
ป.ธ.๓, พธ.บ., พธ.ม., พธ.ด.

ปรัชญา

พระครูปริยัติธรรมวงศ์, รศ.ดร.
ประธานหลักสูตร
ป.ธ.๔, พธ.บ., ศศ.ม., พธ.ด.

พระมหาปพน กตสาโร, ดร.
ป.ธ.๖, พธ.บ., M.A., พธ.ด.

พระมหาประทีป สญฺญโม, ดร.
ป.ธ.๗ , พธ.บ., ศศ.ม., พธ.ด.

ผศ.ดร.พลเผ่า เพ็งวิภาศ
พ.ม., พธ.บ., ศศ.ม., พธ.ด.

พระสมบัตร ฐิตญาโณ, ดร.
พธ.บ., พธ..ม., Ph.D.

ภาษาอังกฤษ

พระมหาสมชาย กิตฺติปญฺโญ
ประธานหลักสูตร
ป.ธ.๗ , พธ.บ., M.A.

พระมหาประกาศ อาภากโร.
ป.ธ.๕ ,พธ.บ., M.A.

พระมหาสมพงษ์ ปญฺญาธโร
ป.ธ.๕ ,พธ.บ., ศศ.ม..

นายชยันต์ บุญพิโย
ป.ธ.๖ ,พธ.บ., M.A..

รศ.ดร.ดิปติ วิสุทธางกูร
B.A, M.A., MF.A., Ph.D.

สังคมศึกษา

ผศ.อนุสรณ์ นางทะราช
ประธานหลักสูตร
ป.ธ.๓ ,ค.บ., ศษ.ม.

นายบุญส่ง นาแสวง
กศ.บ., ศษ.ม.

นายสิทธิพล เวียงธรรม
พธ.บ., กศ.ม.

ผศ.ชอบ ดีสวนโคก
ป.ธ.๕ ,พธ.บ., M.A.

นางสาวพันทิวา ทับภูมี
วท.บ., ส.ม., ศษ.ม.

การสอนภาษาไทย

พระรชต กตปุญฺโญ
ประธานหลักสูตร
พธ.บ., ค.ม.

พระครูคัมภีร์ธรรมานุวัตร, ดร.
ป.ธ. ๓, พธ.บ., ศศ.ม., กศ.ม., ปร.ด.

พระมหาศรายุทธ สมนฺตปาสาทิโก
ป.ธ.๓ ,พธ.บ., ศศ.ม.

นายนิพนธ์ เหลาหา
ศศ.บ., ศษ.ม., ศษ.ม.

พระมหาอธิวัฒน์ ภทฺรกวี
ป.ธ.๖ ,พธ.บ., ศษ.ม.

รัฐศาสตร์

พระครูสุตธรรมภาณี, ผศ.
ประธานหลักสูตร
ป.ธ.๓ ,พธ.บ., ศศ.ม.

พระมหาสำราญ กมฺมสุทโธ, ผศ.ดร.
ป.ธ.๖ ,พธ.บ., M.A., Ph.D.

ผศ.ประกอบ มีโคตรกอง
พธ.บ., ศศ.ม.

ผศ.ดร.บุรินทร์ ภู่สกุล
ป.ธ.๓ ,B.A., M.A., Ph.D.

ดร.สุธิพงษ์ สวัสดิ์ทา
พธ.บ., ศศ.ม., ปร.ด.

รัฐประศาสนศาสตร์

ดร.เรียงดาว ทวะชาลี
ประธานหลักสูตร
ร.บ., M.B.A., รป.ด.

ผศ.ดร.นิเทศ สนั่นนารี
พธ.บ., M.A., รป.ด.

ดร.ภูษิต ปุลันรัมย์
ป.ธ.๙, พธ..ม., พธ.ด.

นายสวาท ฮาดภักดี
ป.ธ.๓ ,พธ.บ., พธ.ม.

นายทรงพล โชติกเวชกุล
ร.บ., พธ.ม.

นิติศาสตร์

พระครูปริยัติสารการ, ดร.
ประธานหลักสูตร
ศน.บ., น.บ., ร.ม., ศศ.ม., ปร.ด.

นายณัฏฐ์ อุตรวิเชียร
น.บ., น.ม., น.บ.ท.

ดร.ปรัชญา มีโนนทองมหาศาล
น.บ., ศศ.ม., น.ม., Ph.D.

ดร.วิศร์ อัครสันตติกุล
น.บ., กศ.ม., น.ม., Ph.D.

นายชยพัทธ์ ยางศรี
ศษ.บ., สส.ม., น.ม..

พระพุทธศาสนา (ปริญญาโท)

พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ, รศ.ดร.
ผู้อำนวยการหลักสูตร
ป.ธ.๔ , พธ.บ., พธ.ม., Ph.D.

รศ.ดร.โสวิทย์ บำรุงภักดิ์
ป.ธ.๗ ,พธ.บ., M.A., พธ.ด.

พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ, ผศ.ดร.
ป.ธ.๖ ,พธ.บ., ศษ.บ. M.A., Ph.D.

พระครูสุธีคัมภีรญาณ,ผศ.ดร.วิ
ป.ธ.๖ , พธ.บ., M.A., Ph.D.

พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร.
พธ.บ., ศษ.บ., ศศ.ม., Ph.D.

ปรัชญา (ปริญญาโท)

พระครูภาวนาโพธิคุณ, ผศ.ดร.
ผู้อำนวยการหลักสูตร
พธ.บ., M.A., M.A., Ph.D.

ผศ.ดร.จักรพรรณ วงศ์พรพวัณ
ป.ธ.๖, พธ.บ., M.A., Ph.D.

ผศ.ดร.จรัส ลีกา
ป.ธ.๖ ,พธ.บ., M.A., Ph.D.

ผศ.ดร.สุวิน ทองปั้น
พธ.บ.,พธ.ม., Ph.D.

พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร.
พธ.บ., ศษ.บ., ศศ.ม., Ph.D.

พุทธบริหารการศึกษา (ปริญญาโท)

ดร.สุนทร สายคำ
ผู้อำนวยการหลักสูตร
อส.บ.,ศษ.ม., พธ.ด.

พระอธิการบุญช่วย โชติวํโส, ดร.
พธ.บ.,พธ.ม., ศษ.ม., ปร.ด.

ดร.จุฬาพรรณภรณ์ ธนะแพทย์
บธ.บ., M.Ed., Ph.D.

รศ.ดร.ประจิตร มหาหิง
ป.ธ.๘, น.บ., พธ.บ, M.A., Ph.D.

พระฮอนด้า เขมมา, ดร.
พธ.บ., ศษ.ม., ปร.ด.

การสอนสังคมศึกษา (ปริญญาโท)

ผศ.ดร.วิทยา ทองดี
ผู้อำนวยการหลักสูตร
ป.ธ.๓ ,พธ.บ., ศษ.บ., ศษ.ม., Ph.D.

ผศ.ดร.ประยูร แสงใส
ป.ธ.๕ ,พธ.บ.,M.A., Ph.D.

ดร.สมควร นามสีฐาน
พธ.บ., ศศ.ม., ปร.ด.

ดร.ปาณจิตร สุกุมาลย์
ค.อ.บ., ค.บ., ค.ม., กศ.ด.

ผศ.ดร.สาคร มหาหิงค์
ศศ.บ., กศ.บ., M.Ed., ศศ.ม., ค.ด.

รัฐศาสตร์ (ปริญญาโท)

ผศ.ดร.ชาญชัย ฮวดศรี
ผู้อำนวยการหลักสูตร
ป.ธ.๓ , พธ.บ., M.A., Ph.D.

ผศ.ดร.ปัญญา คล้ายเดช
ป.ธ.๗ ,พธ.บ., รป.ม., Ph.D.

ผศ.ดร. สุรพล พรมกุล
ป.ธ.๕ ,พธ.บ., ศศ.ม., ศน.ม., Ph.D.

ดร.สมควร นามสีฐาน
พธ.บ., ศศ.ม., ปร.ด.

ผศ.ดร.วิทยา ทองดี
ป.ธ.๓ ,พธ.บ., ศษ.บ., ศษ.ม., Ph.D.

พระพุทธศาสนา (ปริญญาเอก)

พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ, รศ.ดร.
ผู้อำนวยการหลักสูตร
ป.ธ.๔ ,พธ.บ., พธ.ม., Ph.D.

รศ.ดร.โสวิทย์ บำรุงภักดิ์
ป.ธ.๗ ,พธ.บ., M.A., พธ.ด.

พระครูสุธีคัมภีรญาณ,ผศ.ดร.วิ
ป.ธ.๖ ,พธ.บ., M.A., Ph.D.

พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ,ผศ.ดร.
ป.ธ.๖ ,พธ.บ., ศษ.บ. M.A., Ph.D.

พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร.
พธ.บ., ศษ.บ., ศศ.ม., Ph.D.

ปรัชญา (ปริญญาเอก)

พระครูภาวนาโพธิคุณ, ผศ.ดร.
ผู้อำนวยการหลักสูตร
พธ.บ., M.A., M.A., Ph.D.

ผศ.ดร.จักรพรรณ วงศ์พรพวัณ
ป.ธ.๖ , พธ.บ., M.A., Ph.D.

ผศ.ดร.จรัส ลีกา
ป.ธ.๖ ,พธ.บ., M.A., Ph.D.

ผศ.ดร.สุวิน ทองปั้น
พธ.บ.,พธ.ม., Ph.D.

พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร.
พธ.บ., ศษ.บ., ศศ.ม., Ph.D.

การบริหารการศึกษา (ปริญญาเอก)

ดร.สมปอง ชาสิงห์แก้ว
ผู้อำนวยการหลักสูตร
กศ.บ., กศ.ม, ปร.ด.

พระฮอนด้า เขมมา, ดร.
พธ.บ., ศษ.ม., ปร.ด.

รศ.ดร.ประจิตร มหาหิง
ป.ธ.๘, น.บ., พธ.บ, M.A., Ph.D.

รศ.ดร.ละเอียด จงกลนี
B.S., M.Ed., Ph.D.

รศ.ดร.รัชนี จรุงศิรวัฒน์
ศษ.บ., ค.ม., Ph.D.

ดร.จุฬาพรรณภรณ์ ธนะแพทย์
บธ.บ., M.Ed., Ph.D.

ผศ.ดร.ธีระศักดิ์ บึงมุม
กศ.บ., กศ.ม, ปร.ด.