พระมหาโยธิน โยธิโก, รศ.ดร.
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น

นายทรงพล โชติกเวชกุล
รก.ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ

นางรพีพร มณีวรรณ
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

นายนิรันดร เลิศวีรพล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ

นางฤดี แสงเดือนฉาย
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

พระปลัดนัฐพงศ์ ขนฺติสมฺปนฺโน
นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวธิดารัตน์ ภูพรรนาแสง
เจ้าหน้าที่ทะเบียน

นางสาวอรุณ แสนใจวุฒิ
บรรณารักษ์

นางสาวสาริกา ไสวงาม
นักจัดการงานทั่วไป

นายสุนทร เสนาซุย
นักวิชาการศึกษา

นางสาวแพรทอง ประจักษ์โก
เจ้าหน้าที่ทะเบียน

นางสาวอัญญาดา ตาเสาร์
นักวิชาการศึกษา

นางสาวมาริสา ไสวงาม
นักจัดการงานทั่วไป

นางอมรินทร์ แก้วทาสี
นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวรุ่งนภา โยนดัน
นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวแพรวพรรณ ประจักษ์โก
นักจัดการงานทั่วไป