พระครูศรีพุทธิบัณฑิต, ผศ.ดร.
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น

นายนิรุต ป้องสีดา
รก.ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ

นางรพีพร มณีวรรณ
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

นายนิรันดร เลิศวีรพล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ

นางฤดี แสงเดือนฉาย
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

นายสุนทร เสนาซุย
นักวิชาการศึกษา

นางสาวธิดารัตน์ ภูพรรนาแสง
เจ้าหน้าที่ทะเบียน

นางสาวลักคณา อาดมนตรี
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

นางสาวสาริกา ไสวงาม
นักจัดการงานทั่วไป

นายธนรัฐ อดทน
นักวิชาการศึกษา

นางสาวแพรทอง ประจักษ์โก
เจ้าหน้าที่ทะเบียน

นางอมรินทร์ แก้วทาสี
นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวมาริสา ไสวงาม
นักจัดการงานทั่วไป

นายชัยรัตน์ มาสอน
นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวอรุณ แสนใจวุฒิ
บรรณารักษ์

นางสาวอนุธิดา บุญตะวัน
นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวรุ่งนภา โยนดัน
นักจัดการงานทั่วไป

นายอภิวัฒน์ สาระบัน
นักประชาสัมพันธ์