3/1/2024 วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น

วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น

พระมหาพิสิฐ วิสิฎฺฐปญฺโญ, ดร.
ป.ธ.๙, พธ.ม., ปร.ด.
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น

ดร.อมรรัตน์ เตชะนอก
ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น

พระครูวชิรอรรถวาที
นักวิชาการศึกษา

พระใบฎีกาธนกิจ นริสฺสโร
นักจัดการงานทั่วไป

นางประกายเพชร ชารินทร์
นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวอัญญาดา ตาเสาร์
นักวิชาการศึกษา

นายบัลลังก์ ศรีบุญเรือง
นักวิชาการศึกษา

นางสาวกัณฑิชา ศรเสนา
นักวิชาการศึกษา

นายจักรี มาป้อง
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริการการศึกษา

อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

พระมหาภิรัฐกรณ์ อํสุมาลี, ผศ.ดร.
ป.ธ.๙, พธ.บ., พธ.ม., พธ.ด.
ประธานหลักสูตร

พระมหาโยธิน โยธิโก, รศ.ดร.
ป.ธ.๙, พธ.บ., ศศ.ม., อ.ม., พธ.ด.

พระมหาสำรอง สญฺญโต, ดร.
ป.ธ.๓, พธ.บ., พธ.ม., พธ.ด.

ดร.ภาณุวัฒน์ จันทาพูน
พธ.บ., พธ.ม., พธ.ด.

ดร.อินตอง ชัยประโคม
พธ.บ., พธ.ม., ปร.ด.

อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา

พระครูศรีปริยัติบัณฑิต, ผศ.ดร.
ป.ธ.๖, พธ.บ., M.A., พธ.ด.
ประธานหลักสูตร

พระมหาประทีป สญฺญโม, ดร.
ป.ธ.๗ , พธ.บ., ศศ.ม., พธ.ด.

ผศ.ดร.พลเผ่า เพ็งวิภาศ
พ.ม., พธ.บ., ศศ.ม., พธ.ด.

พระสมบัตร ฐิตญาโณ, ดร.
พธ.บ., พธ..ม., Ph.D.

อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

พระมหาสมพงษ์ ปญฺญาธโร
ป.ธ.๕ ,พธ.บ., ศศ.ม..
ประธานหลักสูตร

นายชยันต์ บุญพิโย
ป.ธ.๖ ,พธ.บ., M.A..

รศ.ดร.ดิปติ มหันตะ
B.A, M.A., MF.A., Ph.D.

Mr.Suriya Bunyarang
BA (English), MA.

อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา

ผศ.อนุสรณ์ นางทะราช
ป.ธ.๓ ,ค.บ., ศษ.ม.
ประธานหลักสูตร

นายบุญส่ง นาแสวง
กศ.บ., ศษ.ม.

นางสาวพันทิวา ทับภูมี
วท.บ., ส.ม., ศษ.ม.

นายวิรัตน์ ทองภู
ป.ธ.๘, พธ.บ., พธ.ม.

ดร.สริญญา มารศรี
บธ.บ., ศษ.ม., คด.

นางสาวกนกวรรณ ประจันตะเสน
ศศ.บ., ศษ.ม.

อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

พระมหาศรายุทธ สมนฺตปาสาทิโก
ป.ธ.๔ ,พธ.บ., ศศ.ม.
ประธานหลักสูตร

พระรชต กตปุญฺโญ
พธ.บ., ค.ม.

พระมหาอธิวัฒน์ ภทฺรกวี
ป.ธ.๖ ,พธ.บ., ศษ.ม.

ดร.อัจฉราพร ใครบุตร
กศ.บ., ศศ.ม., ศศ.ด.

นายจิรวัฒน์ สิทธิธรรม
ป.ธ.๕, ศษ.ม., พธ.บ

อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์

พระครูสุตธรรมภาณี, ผศ.ดร.
ป.ธ.๓ ,พธ.บ., ศศ.ม.
ประธานหลักสูตร

พระมหาสำราญ กมฺมสุทโธ, ผศ.ดร.
ป.ธ.๖ ,พธ.บ., M.A., Ph.D.

พระมหาสุทธิดล จิตฺตปญฺโญ
ป.ธ.๔, พธ.บ., ร.ม.

ผศ.ดร.ประกอบ มีโคตรกอง
พธ.บ., ศศ.ม., พธ.ด.

ผศ.ดร.บุรินทร์ ภู่สกุล
ป.ธ.๓ ,B.A., M.A., Ph.D.

นายทรงพล โชติกเวชกุล
ร.บ., พธ.ม.

อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

พระมหากิตติ กิตฺติเมธี
พธ.บ., ....
ประธานหลักสูตร

ผศ.ดร.เรียงดาว ทวะชาลี
ร.บ., M.B.A., รป.ด.

ดร.ภูกาญจนกฤษฎิ์ ปุลันรัมย์
ป.ธ.๙, พธ..ม., พธ.ด.

นายอภินพ ฮาดภักดี
ป.ธ.๓ ,พธ.บ., พธ.ม.

ดร.ธีร์ดนัย กัปโก
ป.ธ. 3 พธ.บ. พธ.ม. รป.ด.

อาจารย์ประจำหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขานิติศาสตร์

ดร.ณัฏฐ์ อุตรวิเชียร
น.บ., น.ม., น.บ.ท.

ดร.พงษ์นิรันดร์ อุทัยกาญจนกุล
น.บ., น.บ., น.ด.

ดร.ภพธร แก้วขัน
น.บ., น..ม., พธ.ด., น.บ.ท.

ดร.กิตติทร สุดประเสริฐ
ร.บ., น.บ., น.ม., น.ด.

นายสมพร ศิริพันธ์
น.บ., น.ม.

อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

พระครูปริยัติพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร.
ป.ธ.๔ , พธ.บ., พธ.ม., Ph.D.
ผู้อำนวยการหลักสูตร

พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ, ผศ.ดร.
ป.ธ.๖ ,พธ.บ., ศษ.บ. M.A., Ph.D.

พระครูสุธีคัมภีรญาณ,รศ.ดร.วิ
ป.ธ.๖ , พธ.บ., M.A., Ph.D.

พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร.
พธ.บ., ศษ.บ., ศศ.ม., Ph.D.

พระมหาณัฐพันธ์ สุทสฺสนวิภาณี, ดร.
ป.ธ.๓ ,พธ.บ., พธ.ม., พธ.ด.

อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา

พระครูภาวนาโพธิคุณ, รศ.ดร.
พธ.บ., M.A., M.A., Ph.D.
ผู้อำนวยการหลักสูตร

ผศ.ดร.จักรพรรณ วงศ์พรพวัณ
ป.ธ.๖, พธ.บ., M.A., Ph.D.

ผศ.ดร.จรัส ลีกา
ป.ธ.๖ ,พธ.บ., M.A., Ph.D.

ผศ.ดร.สุวิน ทองปั้น
พธ.บ.,พธ.ม., Ph.D.

พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร.
พธ.บ., ศษ.บ., ศศ.ม., Ph.D.

อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา

ดร.สุนทร สายคำ
อส.บ., ปว.ค., ศษ.ม., พธ.ด.
ผู้อำนวยการหลักสูตร

พระครูปลัดบุญช่วย โชติวํโส,ดร.
พธ.บ.,พธ.ม., ศษ.ม., ปร.ด.
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

พระครูวินัยธรวรวุฒิ เตชธมฺโม. ดร.
วค.ด.,พธ.ม., ป.บัณฑิตวิชาชีพครู,วท.บ.
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ดร.สัมฤทธิ์ กางเพ็ง
ศษ.บ., ศษ.ม., ศษ.ด.
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา

รศ.ดร.วิทยา ทองดี
ป.ธ.๓ ,พธ.บ., ศษ.บ., ศษ.ม., Ph.D.
ผู้อำนวยการหลักสูตร

ผศ.ดร.ประยูร แสงใส
ป.ธ.๕ ,พธ.บ.,M.A., Ph.D.
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ดร.สมควร นามสีฐาน
ป.ธ.๖, พธ.บ., ศศ.ม., ปร.ด.
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ดร.ปาณจิตร สุกุมาลย์
ค.อ.บ., ค.บ., ค.ม., กศ.ด.
อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผศ.ดร.นิรัช เรืองแสน
อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์

ผศ.ดร. สุรพล พรมกุล
ป.ธ.๕ ,พธ.บ., ศศ.ม., ศน.ม., Ph.D.
ผู้อำนวยการหลักสูตร

ดร.สุธิพงษ์ สวัสดิ์ทา
ป.ธ.๖, พธ.บ., ศศ.ม., ปร.ด.

ดร.สมควร นามสีฐาน
ป.ธ.๖, พธ.บ., ศศ.ม., ปร.ด.

รศ.ดร.วิทยา ทองดี
ป.ธ.๓ ,พธ.บ., ศษ.บ., ศษ.ม., Ph.D.

อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

พระครูคัมภีร์ธรรมานุวัตร, ดร.
ป.ธ. ๓, พธ.บ., ศศ.ม., กศ.ม., ปร.ด.
ผู้อำนวยการหลักสูตร

ผศ.ดร.กัลยา กุลสุวรรณ
...

ดร. ทัศนีย์ มงคลรัตน์
...

ผศ.ดร. จินดา งามสุทธิ
...

ผศ.ดร.พชรกฤต ศรีบุญเรือง
ป.ธ.๖, ปร.ด., ศศ.ม., พธ.บ..

อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

พระครูปริยัติพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร.
ป.ธ.๔ ,พธ.บ., พธ.ม., Ph.D.
ผู้อำนวยการหลักสูตร

พระครูสุธีคัมภีรญาณ,รศ.ดร.วิ
ป.ธ.๖ ,พธ.บ., M.A., Ph.D.

พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ,ผศ.ดร.
ป.ธ.๖ ,พธ.บ., ศษ.บ. M.A., Ph.D.

พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร.
พธ.บ., ศษ.บ., ศศ.ม., Ph.D.

พระมหาณัฐพันธ์ สุทสฺสนวิภาณี, ดร.
ป.ธ.๓ ,พธ.บ., พธ.ม., พธ.ด.

อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา

พระครูภาวนาโพธิคุณ, รศ.ดร.
พธ.บ., M.A., M.A., Ph.D.
ผู้อำนวยการหลักสูตร

ผศ.ดร.จักรพรรณ วงศ์พรพวัณ
ป.ธ.๖ , พธ.บ., M.A., Ph.D.

ผศ.ดร.จรัส ลีกา
ป.ธ.๖ ,พธ.บ., M.A., Ph.D.

ผศ.ดร.สุวิน ทองปั้น
พธ.บ.,พธ.ม., Ph.D.

พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร.
พธ.บ., ศษ.บ., ศศ.ม., Ph.D.

อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

พระมหาพิสิฐ วิสิฎฺฐปญฺโญ, ดร.
ป.ธ.๙, พธ.ม., ปร.ด.
ผู้อำนวยการหลักสูตร

พระฮอนด้า วาทสทฺโท/เข็มมา, ดร
พธ.บ., ศษ.ม., ปร.ด.

รศ.ดร.ประจิตร มหาหิง
ป.ธ.๘, น.บ., พธ.บ, M.A., Ph.D.

ดร.เอกราช โฆษิตพิมานเวช
ศษ.บ., ค.ม., ปร.ด.

รศ.ดร.สมศักดิ์ บุญปู่
พธ.บ, M.A., Ph.D.

ผศ.ดร.พีรวัฒน์ ชัยสุข
พธ.บ, ศษ.ม., พธ.ด.

ดร.ยิ่งสรรค์ หาพา
บธ.บ, ร.ม., ปร.ด.

อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา

รศ.ดร.วิทยา ทองดี
ป.ธ.๓ ,พธ.บ., ศษ.บ., ศษ.ม., Ph.D.
ผู้อำนวยการหลักสูตร

ดร.ปาณจิตร สุกุมาลย์
ค.อ.บ., ค.บ., ค.ม., กศ.ด.
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ผศ.ดร.นิรัช เรืองแสน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ผศ.ดร.ประยูร แสงใส
ป.ธ.๕ ,พธ.บ.,M.A., Ph.D.
อาจารย์ประจำหลักสูตร

ดร.สมควร นามสีฐาน
พธ.บ., ศศ.ม., ปร.ด.
เลขานุการหลักสูตร