วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น

พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ, ผศ.ดร.
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น

ดร.อมรรัตน์ เตชะนอก
ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น

พระมหาสุทธิดล จิตฺตปญฺโญ
อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ

พระภาณุวัฒน์ จนฺทวฑฺฒโน
อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ

นายสุทธิพงษ์ อุพลเถียร
อาจารย์ประจำวิทยาลัย

นางประกายเพชร ชารินทร์
นักจัดการงานทั่วไป

นายจักรี มาป้อง
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริการการศึกษา

นายบัลลังก์ ศรีบุญเรือง
นักวิชาการศึกษา

นางสาวสุกาญดา เทนอิสสระ
นักวิชาการศึกษา

ดร.อินตอง ชัยประโคม
นักวิชาการศึกษา

นางสาวกัณฑิชา ศรเสนา
นักวิชาการศึกษา

อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

พระมหาภิรัฐกรณ์ อํสุมาลี, ผศ.ดร.
ป.ธ.๙, พธ.บ., พธ.ม., พธ.ด.
ประธานหลักสูตร

พระมหาโยธิน โยธิโก, รศ.ดร.
ป.ธ.๙, พธ.บ., ศศ.ม., อ.ม., พธ.ด.

พระมหาพิสิฐ วิสิฎฺฐปญฺโญ, ดร.
ป.ธ.๙, พธ.ม., ปร.ด.

พระมหาสำรอง สญฺญโต, ดร.
ป.ธ.๓, พธ.บ., พธ.ม., พธ.ด.

พระภาณุวัฒน์ จนฺทวฑฺฒโน
พธ.บ.

ดร.อดุลย์ หลานวงศ์
ป.ธ.๙, พธ.ม., พธ.ด.

อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา

พระมหาปพน กตสาโร, ผศ.ดร.
ป.ธ.๖, พธ.บ., M.A., พธ.ด.
ประธานหลักสูตร

พระครูปริยัติธรรมวงศ์, รศ.ดร.
ป.ธ.๔, พธ.บ., ศศ.ม., พธ.ด.

พระมหาประทีป สญฺญโม, ดร.
ป.ธ.๗ , พธ.บ., ศศ.ม., พธ.ด.

ผศ.ดร.พลเผ่า เพ็งวิภาศ
พ.ม., พธ.บ., ศศ.ม., พธ.ด.

พระสมบัตร ฐิตญาโณ, ดร.
พธ.บ., พธ..ม., Ph.D.

อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

พระมหาสมชาย กิตฺติปญฺโญ
ป.ธ.๗ , พธ.บ., M.A.
ประธานหลักสูตร

พระมหาสมพงษ์ ปญฺญาธโร
ป.ธ.๕ ,พธ.บ., ศศ.ม..

พระมหากฤษณ กิตฺติภทฺโท
ป.ธ.๓ , นธ.เอก ,พธ.บ., M.A.

นายชยันต์ บุญพิโย
ป.ธ.๖ ,พธ.บ., M.A..

รศ.ดร.ดิปติ วิสุทธางกูร
B.A, M.A., MF.A., Ph.D.

อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา

ผศ.อนุสรณ์ นางทะราช
ป.ธ.๓ ,ค.บ., ศษ.ม.
ประธานหลักสูตร

นายบุญส่ง นาแสวง
กศ.บ., ศษ.ม.

นางสาวพันทิวา ทับภูมี
วท.บ., ส.ม., ศษ.ม.

นายวิรัตน์ ทองภู
ป.ธ.๘, พธ.บ., พธ.ม.

นางสริญญา มารศรี
บธ.บ., ศษ.ม.

นางสาวกนกวรรณ ประจันตะเสน
ศศ.บ., ศษ.ม.

อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

พระมหาศรายุทธ สมนฺตปาสาทิโก
ป.ธ.๔ ,พธ.บ., ศศ.ม.
ประธานหลักสูตร

พระครูคัมภีร์ธรรมานุวัตร, ดร.
ป.ธ. ๓, พธ.บ., ศศ.ม., กศ.ม., ปร.ด.

พระรชต กตปุญฺโญ
พธ.บ., ค.ม.

พระมหาอธิวัฒน์ ภทฺรกวี
ป.ธ.๖ ,พธ.บ., ศษ.ม.

ผศ.ดร.พชรกฤต ศรีบุญเรือง
ป.ธ.๖, ปร.ด., ศศ.ม., พธ.บ..

นายจิรวัฒน์ สิทธิธรรม
ป.ธ.๕, ศษ.ม., พธ.บ

อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์

พระครูสุตธรรมภาณี, ผศ.
ป.ธ.๓ ,พธ.บ., ศศ.ม.
ประธานหลักสูตร

พระมหาสำราญ กมฺมสุทโธ, ผศ.ดร.
ป.ธ.๖ ,พธ.บ., M.A., Ph.D.

พระมหาสุทธิดล จิตฺตปญฺโญ
พธ.บ.

ผศ.ดร.ประกอบ มีโคตรกอง
พธ.บ., ศศ.ม., พธ.ด.

ผศ.ดร.บุรินทร์ ภู่สกุล
ป.ธ.๓ ,B.A., M.A., Ph.D.

ดร.สุธิพงษ์ สวัสดิ์ทา
ป.ธ.๖, พธ.บ., ศศ.ม., ปร.ด.

นายทรงพล โชติกเวชกุล
ร.บ., พธ.ม.

อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ดร.เรียงดาว ทวะชาลี
ร.บ., M.B.A., รป.ด.
ประธานหลักสูตร

พระมหากิตติ กิตฺติเมธี
พธ.บ., ....

ผศ.ดร.นิเทศ สนั่นนารี
พธ.บ., M.A., รป.ด.

ดร.ภูษิต ปุลันรัมย์
ป.ธ.๙, พธ..ม., พธ.ด.

นายสวาท ฮาดภักดี
ป.ธ.๓ ,พธ.บ., พธ.ม.

ดร.ธีร์ดนัย กัปโก
ป.ธ. 3 พธ.บ. พธ.ม. รป.ด.

อาจารย์ประจำหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขานิติศาสตร์

พระครูปริยัติสารการ, ดร.
ศน.บ., น.บ., ร.ม., ศศ.ม., ปร.ด.
ประธานหลักสูตร

พระมหาวชิรศักดิ์ วชิรเมโธ
...

นายณัฏฐ์ อุตรวิเชียร
น.บ., น.ม., น.บ.ท.

ดร.วิศร์ อัครสันตติกุล
ป.ธ.๙, น.บ., กศ.ม., น.ม., Ph.D.

นายชยพัทธ์ ยางศรี
ศษ.บ., สส.ม., น.ม..

นายธงชัย ผลรุ่ง
น.บ., น.ม.

อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ, รศ.ดร.
ป.ธ.๔ , พธ.บ., พธ.ม., Ph.D.
ผู้อำนวยการหลักสูตร

พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ, ผศ.ดร.
ป.ธ.๖ ,พธ.บ., ศษ.บ. M.A., Ph.D.

พระครูสุธีคัมภีรญาณ,ผศ.ดร.วิ
ป.ธ.๖ , พธ.บ., M.A., Ph.D.

พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร.
พธ.บ., ศษ.บ., ศศ.ม., Ph.D.

อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา

พระครูภาวนาโพธิคุณ, รศ.ดร.
พธ.บ., M.A., M.A., Ph.D.
ผู้อำนวยการหลักสูตร

ผศ.ดร.จักรพรรณ วงศ์พรพวัณ
ป.ธ.๖, พธ.บ., M.A., Ph.D.

ผศ.ดร.จรัส ลีกา
ป.ธ.๖ ,พธ.บ., M.A., Ph.D.

ผศ.ดร.สุวิน ทองปั้น
พธ.บ.,พธ.ม., Ph.D.

พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร.
พธ.บ., ศษ.บ., ศศ.ม., Ph.D.

อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา

ดร.สุนทร สายคำ
อส.บ., ปว.ค., ศษ.ม., พธ.ด.
ผู้อำนวยการหลักสูตร

พระครูปลัดบุญช่วย โชติวํโส,ดร.
พธ.บ.,พธ.ม., ศษ.ม., ปร.ด.
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ผศ.ดร.ทวี สระน้ำคำ
วท.บ., ศษ.ม., ค.ด.
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ดร.สัมฤทธิ์ กางเพ็ง
ศษ.บ., ศษ.ม., ศษ.ด.
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ดร.อมรรัตน์ เตชะนอก
ร.บ., รป.ม., ค.ด.

อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา

รศ.ดร.วิทยา ทองดี
ป.ธ.๓ ,พธ.บ., ศษ.บ., ศษ.ม., Ph.D.
ผู้อำนวยการหลักสูตร

ผศ.ดร.ประยูร แสงใส
ป.ธ.๕ ,พธ.บ.,M.A., Ph.D.
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ดร.สมควร นามสีฐาน
ป.ธ.๖, พธ.บ., ศศ.ม., ปร.ด.
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ดร.ปาณจิตร สุกุมาลย์
ค.อ.บ., ค.บ., ค.ม., กศ.ด.
อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผศ.ดร.นิรัช เรืองแสน
อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์

ผศ.ดร. สุรพล พรมกุล
ป.ธ.๕ ,พธ.บ., ศศ.ม., ศน.ม., Ph.D.
ผู้อำนวยการหลักสูตร

ดร.สุธิพงษ์ สวัสดิ์ทา
ป.ธ.๖, พธ.บ., ศศ.ม., ปร.ด.

ดร.สมควร นามสีฐาน
ป.ธ.๖, พธ.บ., ศศ.ม., ปร.ด.

รศ.ดร.วิทยา ทองดี
ป.ธ.๓ ,พธ.บ., ศษ.บ., ศษ.ม., Ph.D.

อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ, รศ.ดร.
ป.ธ.๔ ,พธ.บ., พธ.ม., Ph.D.
ผู้อำนวยการหลักสูตร

พระครูสุธีคัมภีรญาณ,ผศ.ดร.วิ
ป.ธ.๖ ,พธ.บ., M.A., Ph.D.

พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ,ผศ.ดร.
ป.ธ.๖ ,พธ.บ., ศษ.บ. M.A., Ph.D.

พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร.
พธ.บ., ศษ.บ., ศศ.ม., Ph.D.

อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา

พระครูภาวนาโพธิคุณ, รศ.ดร.
พธ.บ., M.A., M.A., Ph.D.
ผู้อำนวยการหลักสูตร

ผศ.ดร.จักรพรรณ วงศ์พรพวัณ
ป.ธ.๖ , พธ.บ., M.A., Ph.D.

ผศ.ดร.จรัส ลีกา
ป.ธ.๖ ,พธ.บ., M.A., Ph.D.

ผศ.ดร.สุวิน ทองปั้น
พธ.บ.,พธ.ม., Ph.D.

พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร.
พธ.บ., ศษ.บ., ศศ.ม., Ph.D.

อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

พระมหาพิสิฐ วิสิฎฺฐปญฺโญ, ดร.
ป.ธ.๙, พธ.ม., ปร.ด.
ผู้อำนวยการหลักสูตร

พระฮอนด้า วาทสทฺโท/เข็มมา, ดร
พธ.บ., ศษ.ม., ปร.ด.

ศ.ดร.กนกอร สมปราชญ์
วท.บ., ศษ.ม., Ed.D.
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ดร.จุฬาพรรณภรณ์ ธนะแพทย์
บธ.บ., ศษ.ม. , ปร.ด
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

รศ.ดร.ประจิตร มหาหิง
ป.ธ.๘, น.บ., พธ.บ, M.A., Ph.D.

ดร.เอกราช โฆษิตพิมานเวช
ศษ.บ., ค.ม., ปร.ด.

ดร.สุนทร สายคำ
อส.บ., ปว.ค.,ศษ.ม., พธ.ด.

อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา

รศ.ดร.วิทยา ทองดี
ป.ธ.๓ ,พธ.บ., ศษ.บ., ศษ.ม., Ph.D.
ผู้อำนวยการหลักสูตร

ดร.ปาณจิตร สุกุมาลย์
ค.อ.บ., ค.บ., ค.ม., กศ.ด.
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ผศ.ดร.นิรัช เรืองแสน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ผศ.ดร.ประยูร แสงใส
ป.ธ.๕ ,พธ.บ.,M.A., Ph.D.
อาจารย์ประจำหลักสูตร

ดร.สมควร นามสีฐาน
พธ.บ., ศศ.ม., ปร.ด.
เลขานุการหลักสูตร