วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น

พระมหาพิสิฐ วิสิฎฺฐปญฺโญ, ดร.
ป.ธ.๙, พธ.ม., ปร.ด.
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น

ดร.อมรรัตน์ เตชะนอก
ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น

พระครูใบฎีกาวิเชียร คันทา
นักวิชาการศึกษา

นายสุทธิพงษ์ อุพลเถียร
อาจารย์ประจำวิทยาลัย

นางประกายเพชร ชารินทร์
นักจัดการงานทั่วไป

นายจักรี มาป้อง
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริการการศึกษา

นายบัลลังก์ ศรีบุญเรือง
นักวิชาการศึกษา

นางสาวกัณฑิชา ศรเสนา
นักวิชาการศึกษา

อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

พระมหาภิรัฐกรณ์ อํสุมาลี, ผศ.ดร.
ป.ธ.๙, พธ.บ., พธ.ม., พธ.ด.
ประธานหลักสูตร

พระมหาโยธิน โยธิโก, รศ.ดร.
ป.ธ.๙, พธ.บ., ศศ.ม., อ.ม., พธ.ด.

พระมหาสำรอง สญฺญโต, ดร.
ป.ธ.๓, พธ.บ., พธ.ม., พธ.ด.

พระภาณุวัฒน์ จนฺทวฑฺฒโน
พธ.บ., พธ.ม., พธ.ด.

ดร.อินตอง ชัยประโคม
พธ.บ., พธ.ม., ปร.ด.

อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา

พระครูศรีปริยัติบัณฑิต, ผศ.ดร.
ป.ธ.๖, พธ.บ., M.A., พธ.ด.
ประธานหลักสูตร

พระครูปริยัติธรรมวงศ์, รศ.ดร.
ป.ธ.๔, พธ.บ., ศศ.ม., พธ.ด.

พระมหาประทีป สญฺญโม, ดร.
ป.ธ.๗ , พธ.บ., ศศ.ม., พธ.ด.

ผศ.ดร.พลเผ่า เพ็งวิภาศ
พ.ม., พธ.บ., ศศ.ม., พธ.ด.

พระสมบัตร ฐิตญาโณ, ดร.
พธ.บ., พธ..ม., Ph.D.

อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

พระมหาสมชาย กิตฺติปญฺโญ
ป.ธ.๗ , พธ.บ., M.A.
ประธานหลักสูตร

พระมหาสมพงษ์ ปญฺญาธโร
ป.ธ.๕ ,พธ.บ., ศศ.ม..

พระมหากฤษณ กิตฺติภทฺโท
ป.ธ.๓ , นธ.เอก ,พธ.บ., M.A.

นายชยันต์ บุญพิโย
ป.ธ.๖ ,พธ.บ., M.A..

รศ.ดร.ดิปติ วิสุทธางกูร
B.A, M.A., MF.A., Ph.D.

อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา

ผศ.อนุสรณ์ นางทะราช
ป.ธ.๓ ,ค.บ., ศษ.ม.
ประธานหลักสูตร

นายบุญส่ง นาแสวง
กศ.บ., ศษ.ม.

นางสาวพันทิวา ทับภูมี
วท.บ., ส.ม., ศษ.ม.

นายวิรัตน์ ทองภู
ป.ธ.๘, พธ.บ., พธ.ม.

นางสริญญา มารศรี
บธ.บ., ศษ.ม.

นางสาวกนกวรรณ ประจันตะเสน
ศศ.บ., ศษ.ม.

อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

พระมหาศรายุทธ สมนฺตปาสาทิโก
ป.ธ.๔ ,พธ.บ., ศศ.ม.
ประธานหลักสูตร

พระครูคัมภีร์ธรรมานุวัตร, ดร.
ป.ธ. ๓, พธ.บ., ศศ.ม., กศ.ม., ปร.ด.

พระรชต กตปุญฺโญ
พธ.บ., ค.ม.

พระมหาอธิวัฒน์ ภทฺรกวี
ป.ธ.๖ ,พธ.บ., ศษ.ม.

ดร.อัจฉราพร ใครบุตร
...

นายจิรวัฒน์ สิทธิธรรม
ป.ธ.๕, ศษ.ม., พธ.บ

อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์

พระครูสุตธรรมภาณี, ผศ.ดร.
ป.ธ.๓ ,พธ.บ., ศศ.ม.
ประธานหลักสูตร

พระมหาสำราญ กมฺมสุทโธ, ผศ.ดร.
ป.ธ.๖ ,พธ.บ., M.A., Ph.D.

พระมหาสุทธิดล จิตฺตปญฺโญ
ป.ธ.๔, พธ.บ., ร.ม.

ผศ.ดร.ประกอบ มีโคตรกอง
พธ.บ., ศศ.ม., พธ.ด.

ผศ.ดร.บุรินทร์ ภู่สกุล
ป.ธ.๓ ,B.A., M.A., Ph.D.

นายทรงพล โชติกเวชกุล
ร.บ., พธ.ม.

อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

พระมหากิตติ กิตฺติเมธี
พธ.บ., ....
ประธานหลักสูตร

ดร.เรียงดาว ทวะชาลี
ร.บ., M.B.A., รป.ด.

ดร.ภูกาญจนกฤษฎิ์ ปุลันรัมย์
ป.ธ.๙, พธ..ม., พธ.ด.

นายอภินพ ฮาดภักดี
ป.ธ.๓ ,พธ.บ., พธ.ม.

ดร.ธีร์ดนัย กัปโก
ป.ธ. 3 พธ.บ. พธ.ม. รป.ด.

อาจารย์ประจำหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขานิติศาสตร์

นายณัฏฐ์ อุตรวิเชียร
น.บ., น.ม., น.บ.ท.

พระครูปริยัติสารการ, ดร.
ศน.บ., น.บ., ร.ม., ศศ.ม., ปร.ด.
ประธานหลักสูตร

ดร.วิศร์ อัครสันตติกุล
ป.ธ.๙, น.บ., กศ.ม., น.ม., Ph.D.

นายกิตติทร สุดประเสริฐ
น.บ., ....

นายสมพร ศิริพันธ์
น.บ., ....

อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

พระครูปริยัติพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร.
ป.ธ.๔ , พธ.บ., พธ.ม., Ph.D.
ผู้อำนวยการหลักสูตร

พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ, ผศ.ดร.
ป.ธ.๖ ,พธ.บ., ศษ.บ. M.A., Ph.D.

พระครูสุธีคัมภีรญาณ,ผศ.ดร.วิ
ป.ธ.๖ , พธ.บ., M.A., Ph.D.

พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร.
พธ.บ., ศษ.บ., ศศ.ม., Ph.D.

พระมหาณัฐพันธ์ สุทสฺสนวิภาณี, ดร.
ป.ธ.๓ ,พธ.บ., พธ.ม., พธ.ด.

อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา

พระครูภาวนาโพธิคุณ, รศ.ดร.
พธ.บ., M.A., M.A., Ph.D.
ผู้อำนวยการหลักสูตร

ผศ.ดร.จักรพรรณ วงศ์พรพวัณ
ป.ธ.๖, พธ.บ., M.A., Ph.D.

ผศ.ดร.จรัส ลีกา
ป.ธ.๖ ,พธ.บ., M.A., Ph.D.

ผศ.ดร.สุวิน ทองปั้น
พธ.บ.,พธ.ม., Ph.D.

พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร.
พธ.บ., ศษ.บ., ศศ.ม., Ph.D.

อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา

ดร.สุนทร สายคำ
อส.บ., ปว.ค., ศษ.ม., พธ.ด.
ผู้อำนวยการหลักสูตร

พระครูปลัดบุญช่วย โชติวํโส,ดร.
พธ.บ.,พธ.ม., ศษ.ม., ปร.ด.
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ผศ.ดร.ทวี สระน้ำคำ
วท.บ., ศษ.ม., ค.ด.
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ดร.สัมฤทธิ์ กางเพ็ง
ศษ.บ., ศษ.ม., ศษ.ด.
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ดร.อมรรัตน์ เตชะนอก
ร.บ., รป.ม., ค.ด.

อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา

รศ.ดร.วิทยา ทองดี
ป.ธ.๓ ,พธ.บ., ศษ.บ., ศษ.ม., Ph.D.
ผู้อำนวยการหลักสูตร

ผศ.ดร.ประยูร แสงใส
ป.ธ.๕ ,พธ.บ.,M.A., Ph.D.
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ดร.สมควร นามสีฐาน
ป.ธ.๖, พธ.บ., ศศ.ม., ปร.ด.
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ดร.ปาณจิตร สุกุมาลย์
ค.อ.บ., ค.บ., ค.ม., กศ.ด.
อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผศ.ดร.นิรัช เรืองแสน
อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์

ผศ.ดร. สุรพล พรมกุล
ป.ธ.๕ ,พธ.บ., ศศ.ม., ศน.ม., Ph.D.
ผู้อำนวยการหลักสูตร

ดร.สุธิพงษ์ สวัสดิ์ทา
ป.ธ.๖, พธ.บ., ศศ.ม., ปร.ด.

ดร.สมควร นามสีฐาน
ป.ธ.๖, พธ.บ., ศศ.ม., ปร.ด.

รศ.ดร.วิทยา ทองดี
ป.ธ.๓ ,พธ.บ., ศษ.บ., ศษ.ม., Ph.D.

อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

พระครูคัมภีร์ธรรมานุวัตร, ดร.
ป.ธ. ๓, พธ.บ., ศศ.ม., กศ.ม., ปร.ด.
ผู้อำนวยการหลักสูตร

ผศ.ดร.กัลยา กุลสุวรรณ
...

ดร. ทัศนีย์ มงคลรัตน์
...

ผศ.ดร. จินดา งามสุทธิ
...

ผศ.ดร.พชรกฤต ศรีบุญเรือง
ป.ธ.๖, ปร.ด., ศศ.ม., พธ.บ..

อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

พระครูปริยัติพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร.
ป.ธ.๔ ,พธ.บ., พธ.ม., Ph.D.
ผู้อำนวยการหลักสูตร

พระครูสุธีคัมภีรญาณ,ผศ.ดร.วิ
ป.ธ.๖ ,พธ.บ., M.A., Ph.D.

พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ,ผศ.ดร.
ป.ธ.๖ ,พธ.บ., ศษ.บ. M.A., Ph.D.

พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร.
พธ.บ., ศษ.บ., ศศ.ม., Ph.D.

พระมหาณัฐพันธ์ สุทสฺสนวิภาณี, ดร.
ป.ธ.๓ ,พธ.บ., พธ.ม., พธ.ด.

อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา

พระครูภาวนาโพธิคุณ, รศ.ดร.
พธ.บ., M.A., M.A., Ph.D.
ผู้อำนวยการหลักสูตร

ผศ.ดร.จักรพรรณ วงศ์พรพวัณ
ป.ธ.๖ , พธ.บ., M.A., Ph.D.

ผศ.ดร.จรัส ลีกา
ป.ธ.๖ ,พธ.บ., M.A., Ph.D.

ผศ.ดร.สุวิน ทองปั้น
พธ.บ.,พธ.ม., Ph.D.

พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร.
พธ.บ., ศษ.บ., ศศ.ม., Ph.D.

อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

พระมหาพิสิฐ วิสิฎฺฐปญฺโญ, ดร.
ป.ธ.๙, พธ.ม., ปร.ด.
ผู้อำนวยการหลักสูตร

พระฮอนด้า วาทสทฺโท/เข็มมา, ดร
พธ.บ., ศษ.ม., ปร.ด.

ศ.ดร.กนกอร สมปราชญ์
วท.บ., ศษ.ม., Ed.D.
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ดร.จุฬาพรรณภรณ์ ธนะแพทย์
บธ.บ., ศษ.ม. , ปร.ด
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

รศ.ดร.ประจิตร มหาหิง
ป.ธ.๘, น.บ., พธ.บ, M.A., Ph.D.

ดร.เอกราช โฆษิตพิมานเวช
ศษ.บ., ค.ม., ปร.ด.

ดร.สุนทร สายคำ
อส.บ., ปว.ค.,ศษ.ม., พธ.ด.

อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา

รศ.ดร.วิทยา ทองดี
ป.ธ.๓ ,พธ.บ., ศษ.บ., ศษ.ม., Ph.D.
ผู้อำนวยการหลักสูตร

ดร.ปาณจิตร สุกุมาลย์
ค.อ.บ., ค.บ., ค.ม., กศ.ด.
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ผศ.ดร.นิรัช เรืองแสน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ผศ.ดร.ประยูร แสงใส
ป.ธ.๕ ,พธ.บ.,M.A., Ph.D.
อาจารย์ประจำหลักสูตร

ดร.สมควร นามสีฐาน
พธ.บ., ศศ.ม., ปร.ด.
เลขานุการหลักสูตร