วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น

พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ, ผศ.ดร.
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น

นางสาวอมรรัตน์ เตชะนอก
ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น

พระมหาสุทธิดล จิตฺตปญฺโญ
นักจัดการงานทั่วไป

พระสุกฤษฏ์ ภทฺทรเมธี
นักวิชาการศึกษา

ดร.ธีร์ดนัย กัปโก
อาจารย์ประจำวิทยาลัย

นายสุทธิพงษ์ อุพลเถียร
อาจารย์ประจำวิทยาลัย

นายชัยรัตน์ มาสอน
นักจัดการงานทั่วไป

นางประกายเพชร ชารินทร์
นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวสุกาญดา เทนอิสสระ
นักวิชาการศึกษา

นายธนรัฐ อดทน
นักวิชาการศึกษา

ดร.อินตอง ชัยประโคม
นักวิชาการศึกษา

อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

พระมหาภิรัฐกรณ์ อํสุมาลี, ผศ.ดร.
ป.ธ.๙, พธ.บ., พธ.ม., พธ.ด.
ประธานหลักสูตร

พระมหาโยธิน โยธิโก, รศ.ดร.
ป.ธ.๙, พธ.บ., ศศ.ม., อ.ม., พธ.ด.

พระมหาพิสิฐ วิสิฎฺฐปญฺโญ, ดร.
ป.ธ.๙, พธ.ม., ปร.ด.

พระมหาสำรอง สญฺญโต, ดร.
ป.ธ.๓, พธ.บ., พธ.ม., พธ.ด.

พระภาณุวัฒน์ จนฺทวฑฺฒโน
พธ.บ.

ดร.อดุลย์ หลานวงศ์
ป.ธ.๙, พธ.ม., พธ.ด.

อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา

พระมหาปพน กตสาโร, ผศ.ดร.
ป.ธ.๖, พธ.บ., M.A., พธ.ด.
ประธานหลักสูตร

พระครูปริยัติธรรมวงศ์, รศ.ดร.
ป.ธ.๔, พธ.บ., ศศ.ม., พธ.ด.

พระมหาประทีป สญฺญโม, ดร.
ป.ธ.๗ , พธ.บ., ศศ.ม., พธ.ด.

ผศ.ดร.พลเผ่า เพ็งวิภาศ
พ.ม., พธ.บ., ศศ.ม., พธ.ด.

พระสมบัตร ฐิตญาโณ, ดร.
พธ.บ., พธ..ม., Ph.D.

อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

พระมหาสมชาย กิตฺติปญฺโญ
ป.ธ.๗ , พธ.บ., M.A.
ประธานหลักสูตร

พระมหาประกาศ อาภากโร.
ป.ธ.๕ ,พธ.บ., M.A.

พระมหาสมพงษ์ ปญฺญาธโร
ป.ธ.๕ ,พธ.บ., ศศ.ม..

นายชยันต์ บุญพิโย
ป.ธ.๖ ,พธ.บ., M.A..

รศ.ดร.ดิปติ วิสุทธางกูร
B.A, M.A., MF.A., Ph.D.

อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา

ผศ.อนุสรณ์ นางทะราช
ป.ธ.๓ ,ค.บ., ศษ.ม.
ประธานหลักสูตร

นายบุญส่ง นาแสวง
กศ.บ., ศษ.ม.

นายสิทธิพล เวียงธรรม
พธ.บ., กศ.ม.

ผศ.ชอบ ดีสวนโคก
ป.ธ.๕ ,พธ.บ., M.A.

นางสาวพันทิวา ทับภูมี
วท.บ., ส.ม., ศษ.ม.

นายวิรัตน์ ทองภู
ป.ธ.๘, พธ.บ., พธ.ม.

นางสริญญา มารศรี
บธ.บ., ศษ.ม.

นางสาวกนกวรรณ ประจันตะเสน
ศศ.บ., ศษ.ม.

อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

พระรชต กตปุญฺโญ
พธ.บ., ค.ม.
ประธานหลักสูตร

พระครูคัมภีร์ธรรมานุวัตร, ดร.
ป.ธ. ๓, พธ.บ., ศศ.ม., กศ.ม., ปร.ด.

พระมหาศรายุทธ สมนฺตปาสาทิโก
ป.ธ.๓ ,พธ.บ., ศศ.ม.

นายนิพนธ์ เหลาหา
ศศ.บ., ศษ.ม., ศษ.ม.

พระมหาอธิวัฒน์ ภทฺรกวี
ป.ธ.๖ ,พธ.บ., ศษ.ม.

อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์

พระครูสุตธรรมภาณี, ผศ.
ป.ธ.๓ ,พธ.บ., ศศ.ม.
ประธานหลักสูตร

พระมหาสำราญ กมฺมสุทโธ, ผศ.ดร.
ป.ธ.๖ ,พธ.บ., M.A., Ph.D.

ผศ.ดร.ประกอบ มีโคตรกอง
พธ.บ., ศศ.ม., พธ.ด.

ผศ.ดร.บุรินทร์ ภู่สกุล
ป.ธ.๓ ,B.A., M.A., Ph.D.

ดร.สุธิพงษ์ สวัสดิ์ทา
ป.ธ.๖, พธ.บ., ศศ.ม., ปร.ด.

อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ดร.เรียงดาว ทวะชาลี
ร.บ., M.B.A., รป.ด.
ประธานหลักสูตร

พระมหากิตติ กิตฺติเมธี
พธ.บ., ....

ผศ.ดร.นิเทศ สนั่นนารี
พธ.บ., M.A., รป.ด.

ดร.ภูษิต ปุลันรัมย์
ป.ธ.๙, พธ..ม., พธ.ด.

นายสวาท ฮาดภักดี
ป.ธ.๓ ,พธ.บ., พธ.ม.

นายทรงพล โชติกเวชกุล
ร.บ., พธ.ม.

อาจารย์ประจำหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขานิติศาสตร์

พระครูปริยัติสารการ, ดร.
ศน.บ., น.บ., ร.ม., ศศ.ม., ปร.ด.
ประธานหลักสูตร

พระมหาวชิรศักดิ์ วชิรเมโธ
...

นายณัฏฐ์ อุตรวิเชียร
น.บ., น.ม., น.บ.ท.

ดร.วิศร์ อัครสันตติกุล
ป.ธ.๙, น.บ., กศ.ม., น.ม., Ph.D.

นายชยพัทธ์ ยางศรี
ศษ.บ., สส.ม., น.ม..

นายธงชัย ผลรุ่ง
น.บ., น.ม.

อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ, รศ.ดร.
ป.ธ.๔ , พธ.บ., พธ.ม., Ph.D.
ผู้อำนวยการหลักสูตร

พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ, ผศ.ดร.
ป.ธ.๖ ,พธ.บ., ศษ.บ. M.A., Ph.D.

พระครูสุธีคัมภีรญาณ,ผศ.ดร.วิ
ป.ธ.๖ , พธ.บ., M.A., Ph.D.

พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร.
พธ.บ., ศษ.บ., ศศ.ม., Ph.D.

อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา

พระครูภาวนาโพธิคุณ, ผศ.ดร.
พธ.บ., M.A., M.A., Ph.D.
ผู้อำนวยการหลักสูตร

ผศ.ดร.จักรพรรณ วงศ์พรพวัณ
ป.ธ.๖, พธ.บ., M.A., Ph.D.

ผศ.ดร.จรัส ลีกา
ป.ธ.๖ ,พธ.บ., M.A., Ph.D.

ผศ.ดร.สุวิน ทองปั้น
พธ.บ.,พธ.ม., Ph.D.

พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร.
พธ.บ., ศษ.บ., ศศ.ม., Ph.D.

อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา

ดร.สุนทร สายคำ
อส.บ., ปว.ค., ศษ.ม., พธ.ด.
ผู้อำนวยการหลักสูตร

พระครูปลัดบุญช่วย โชติวํโส,ดร.
พธ.บ.,พธ.ม., ศษ.ม., ปร.ด.
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

พระฮอนด้า วาทสทฺโท (เข็มมา), ดร.
ประโยค ๑-๒, พธ.บ., ศษ.ม., ปร.ด.
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ดร.สุรศักดิ์ จันพลา
ศษ.บ., กศ.ม., ค.ม., พธ.ด.
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ดร.สมบัติ รัตนคร
กศ.บ., ศษ.ม., พธ.ด.

อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา

ผศ.ดร.วิทยา ทองดี
ป.ธ.๓ ,พธ.บ., ศษ.บ., ศษ.ม., Ph.D.
ผู้อำนวยการหลักสูตร

ผศ.ดร.ประยูร แสงใส
ป.ธ.๕ ,พธ.บ.,M.A., Ph.D.
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ดร.สมควร นามสีฐาน
ป.ธ.๖, พธ.บ., ศศ.ม., ปร.ด.
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ดร.ปาณจิตร สุกุมาลย์
ค.อ.บ., ค.บ., ค.ม., กศ.ด.
อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผศ.ดร.นิรัช เรืองแสน
อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์

ผศ.ดร. สุรพล พรมกุล
ป.ธ.๕ ,พธ.บ., ศศ.ม., ศน.ม., Ph.D.
ผู้อำนวยการหลักสูตร

ดร.สุธิพงษ์ สวัสดิ์ทา
ป.ธ.๖, พธ.บ., ศศ.ม., ปร.ด.

ดร.สมควร นามสีฐาน
ป.ธ.๖, พธ.บ., ศศ.ม., ปร.ด.

ผศ.ดร.วิทยา ทองดี
ป.ธ.๓ ,พธ.บ., ศษ.บ., ศษ.ม., Ph.D.

อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ, รศ.ดร.
ป.ธ.๔ ,พธ.บ., พธ.ม., Ph.D.
ผู้อำนวยการหลักสูตร

พระครูสุธีคัมภีรญาณ,ผศ.ดร.วิ
ป.ธ.๖ ,พธ.บ., M.A., Ph.D.

พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ,ผศ.ดร.
ป.ธ.๖ ,พธ.บ., ศษ.บ. M.A., Ph.D.

พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร.
พธ.บ., ศษ.บ., ศศ.ม., Ph.D.

อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา

พระครูภาวนาโพธิคุณ, ผศ.ดร.
พธ.บ., M.A., M.A., Ph.D.
ผู้อำนวยการหลักสูตร

ผศ.ดร.จักรพรรณ วงศ์พรพวัณ
ป.ธ.๖ , พธ.บ., M.A., Ph.D.

ผศ.ดร.จรัส ลีกา
ป.ธ.๖ ,พธ.บ., M.A., Ph.D.

ผศ.ดร.สุวิน ทองปั้น
พธ.บ.,พธ.ม., Ph.D.

พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร.
พธ.บ., ศษ.บ., ศศ.ม., Ph.D.

อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

พระมหาพิสิฐ วิสิฎฺฐปญฺโญ, ดร.
ป.ธ.๙, พธ.ม., ปร.ด.
ผู้อำนวยการหลักสูตร

ศ.ดร.กนกอร สมปราชญ์
วท.บ., ศษ.ม., Ed.D.
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ดร.จุฬาพรรณภรณ์ ธนะแพทย์
บธ.บ., ศษ.ม. , ปร.ด
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

รศ.ดร.ประจิตร มหาหิง
ป.ธ.๘, น.บ., พธ.บ, M.A., Ph.D.

ดร.เอกราช โฆษิตพิมานเวช
ศษ.บ., ค.ม., ปร.ด.

ดร.สุนทร สายคำ
อส.บ., ปว.ค.,ศษ.ม., พธ.ด.

อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา

ผศ.ดร.วิทยา ทองดี
ป.ธ.๓ ,พธ.บ., ศษ.บ., ศษ.ม., Ph.D.
ผู้อำนวยการหลักสูตร

ดร.ปาณจิตร สุกุมาลย์
ค.อ.บ., ค.บ., ค.ม., กศ.ด.
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ผศ.ดร.นิรัช เรืองแสน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ผศ.ดร.ประยูร แสงใส
ป.ธ.๕ ,พธ.บ.,M.A., Ph.D.
อาจารย์ประจำหลักสูตร

ดร.สมควร นามสีฐาน
พธ.บ., ศศ.ม., ปร.ด.
เลขานุการหลักสูตร