นายศักธินันท์ ศรีหาบงค์
รก. ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น

ผศ.ดร.เรียงดาว ทวะชาลี
รก.รองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น

พระธีระพงษ์ นรินฺโท, ดร.
รก.ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร สำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น

นางจิตรลดา แก้วมงคล
รก.ผู้อำนวยการส่วนคลังและทรัพย์สิน

พระครูสุนทรกิตติธรรมคุณ
นักจัดการงานทั่วไป

พระปลัดนัฐพงศ์ ขนฺติสมฺปนฺโน
นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวสุกาญดา เทนอิสสระ
นักวิชาการศึกษา

นางสุพัตรา นาทัน
นักวิชาการการเงินและบัญชี ชำนาญการ

นางศุนิษฐา งาสง่า
นักวิชาการการเงินและบัญชี ชำนาญการ

พระอธิการไชยา ติกฺขวีโร
นักจัดการงานทั่วไป

นายสุรพร ตุ่นป่า
นักวิชาการศึกษา

นางสาวยุภาพร เงาะเศษ
นักวิชาการการเงินและบัญชี

นางปิยนุช วรินทร์
นักวิชาการการเงินและบัญชี

นางสาวดารณี ปะเตชะกัง
นักวิชาการศึกษา

นางสาวชุติพร ใยแก้ว
นักวิชาการการเงินและบัญชี

นางสาวแพรวพรรณ ประจักษ์โก
นักจัดการงานทั่วไป

นายประดิษฐ์ สังฆพงษ์
นายช่างเทคนิค

นายพัฒนพงษ์ หนองน้ำ
นักวิชาการศึกษา

พันเอกทองดี ทองล้น
นักประชาสัมพันธ์

นางวิภาดา โคตรแก้ว
นักจัดการงานทั่วไป

นายชะรม สีผาย
นายช่างเทคนิค

นายหนูพันธุ์ ประสมพล
นักจัดการงานทั่วไป

นางวาท เก้งโทน
แม่บ้าน

นางสำภาค ร้อยพรมมา
แม่บ้าน

นางลำไพ บุริจันทร์
แม่บ้าน

นางคำกอง เคนบู
แม่บ้าน