นายศักธินันท์ ศรีหาบงค์
รก. ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น

ดร.เรียงดาว ทวะชาลี
รก.รองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น

พระธีระพงษ์ นรินฺโท, ดร.
รก.ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร สำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น

นางจิตรลดา แก้วมงคล
รก.ผู้อำนวยการส่วนคลังและทรัพย์สิน

พระครูสุนทรกิตติธรรมคุณ
นักจัดการงานทั่วไป

นายบุญหนา จิมานัง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

นางสุพัตรา นาทัน
นักวิชาการการเงินและบัญชี ชำนาญการ

นางศุนิษฐา งาสง่า
นักวิชาการการเงินและบัญชี ชำนาญการ

พระอธิการไชยา ติกฺขวีโร
นักจัดการงานทั่วไป

นายสุรพร ตุ่นป่า
นักวิชาการศึกษา

นางสาวยุภาพร เงาะเศษ
นักวิชาการการเงินและบัญชี

นางปิยนุช วรินทร์
นักวิชาการการเงินและบัญชี

พระใบฎีกาธนกิจ นริสฺสโร
นักจัดการงานทั่วไป

นายวัชรพงษ์ จันทร์ฎาโสภากุล
นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวชุติพร ใยแก้ว
นักวิชาการการเงินและบัญชี

พันเอกทองดี ทองล้น
นักประชาสัมพันธ์

นางสาวดารณี ปะเตชะกัง
นักวิชาการศึกษา

นายอภิวัฒน์ สาระบัน
นักประชาสัมพันธ์

นายชะรม สีผาย
นายช่างเทคนิค

นายประดิษฐ์ สังฆพงษ์
นายช่างเทคนิค

นายทองพัด สุวรรณภักดี
นายช่างเทคนิค

นางวิภาดา โคตรแก้ว
นักจัดการงานทั่วไป

นายหนูพันธุ์ ประสมพล
นักจัดการงานทั่วไป

นางวาท เก้งโทน
แม่บ้าน

นางสำภาค ร้อยพรมมา
แม่บ้าน

นางลำไพ บุริจันทร์
แม่บ้าน

นางคำกอง เคนบู
แม่บ้าน