พระครูสุตวรธรรมกิจ, ดร.

(เติม โสภโณ ป.ธ.๔, ศน.บ., ศน.ม, Ph.D.)
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ฝ่ายวิชาการ

สถานที่เกิด นามเดิม เติม นามสกุล สมภักดี เกิดเมื่อวันที่ ๒๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๐
บ้านเลขที่ ๔ หมู่ ๕ ตำบลบ้านดู่ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์
 • พ.ศ. ๒๕๔๗ เจ้าอาวาสวัดป่าหว่านไฟ
 • พ.ศ. ๒๕๕๕ เจ้าคณะตำบลหนองหมื่นถ่าน เขต ๑
ที่อยู่ปัจจุบัน วัดป่าหว่านไฟ ตำบลบ้านดู่ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
สถานที่ทำงาน/การติดต่อ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ๒๕๒ หมู่ ๔ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โทร ๐๘๙๒๗๗๘๕๙๘ Email : Sompakdeebhu@gmail.com
การศึกษา
 • พ.ศ. ๒๕๔๔ นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
 • พ.ศ. ๒๕๔๙ เปรียญธรรม ๔ ประโยค สำนักศาสนศึกษาวัดเมืองสรวงเก่า สำนักเรียนคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
 • พ.ศ. ๒๕๔๙ ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต (ศน.บ.) สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
 • พ.ศ. ๒๕๕๒ ปริญญาศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (ศน.ม.) สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
 • พ.ศ. ๒๕๖๐ Ph.D. (Political Science) Banaras Hindu University
งานคณะสงฆ์
 • พ.ศ. ๒๕๔๗ เจ้าอาวาสวัดป่าหว่านไฟ
 • พ.ศ. ๒๕๕๐ รองเจ้าคณะตำบลบ้านดู่
 • พ.ศ. ๒๕๕๕ เจ้าคณะตำบลหนองหมื่นถ่าน เขต ๑
 • พ.ศ. ๒๕๕๘ พระอุปัชฌาย์
ประวัติการทำงาน
 • พ.ศ. ๒๕๖๐ อาจารย์ประจำหลักสูตร
 • พ.ศ. ๒๕๖๑ อาจารย์ประจำวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด เลขที่ ๑๕๙๑๐๑
 • พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด
 • พ.ศ. ๒๕๖๒ - ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ฝ่ายวิชาการ
งานวิจัย
 • พระครูสุตวรธรรมกิจ, ดร. พระนิทัศน์ วงศ์วังเพิ่ม และกัญญาภัทร สอนสุดชา เรื่อง “ความเข้าใจทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น” รายงานการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑ และระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๓ “ระเบียบ สามัคคี บำเพ็ญประโยชน์เพื่อพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน”และตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๑) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด หน้า ๓๑๒ - ๓๒๖
 • พระครูสุตวรธรรมกิจ, ดร. และ ปรัชญา มีโนนทองมหาศาล เรื่อง “กฎหมายกับศรัทธาในพระพุทธศาสนา” ในการนำเสนอผลงานระดับชาติและเขตลุ่มแม่น้ำโขง” การศึกษาตามแนวพุทธ : การศึกษาเพื่อการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน” มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ หน้า ๓๑๔ - ๓๒๔
 • พระนิทัศน์ วงศ์วังเพิ่ม, ไพรัช พื้นชมภู และพระครูสุตวรธรรมกิจ เรื่อง ปรัชญา มีโนนทองมหาศาล และชยพัทธ์ ยางศรี เรื่อง “ปัญหาการปฏิบัติงานของกำนันผู้ใหญ่บ้านในจังหวัดขอนแก่น” วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ ปีที่ ๑๙ ฉบับที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๒) ISSN ๑๕๑๓ - ๕๘๔๕ ,หน้า ๘๑ – ๙๐
 • พระครูสุตวรธรรมกิจ, ดร. ดต.ดร.สุทธิพันธ์ อรัญญวาส และพระครูปลัดสมหมาย อตฺถสิทฺโธ, ดร. “รูปแบบการส่งเสริมความสามัคคีของประชาชนในจังหวัดร้อยเอ็ด ตามหลักสาราณียธรรม” ในรายงานการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิชาการระดับชาติครั้งที่ ๒ “ระเบียบ สามัคคี บำเพ็ญประโยชน์เพื่อพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน”และตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๒).มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด หน้า ๓ - ๕
บทความวิจัย/ทางวิชาการ
 • “แนวทางลดความขัดแย้งตามแนวคิดประชาคมกับชุมชนนิยม” ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑ “พระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด หน้า ๒๕๗
 • Brahmajāla Sutra: The study Analyzed the Philosophy of Life Phrakhru Pothiseelacoon Pengchaimo, Phrakhrusutaworathammakit Buddhist Teacher : Roi - Et Buddhist College” ใน การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ ๕ และระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๓ “จิตอาสากับการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน”วิทยาลัยสงฆ์ศรีษะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒ - ๓ เมษายน ๒๕๖๑ หน้า ๑๙๐ - ๑๙๗
ตำราวิชาการ - ภาวะผู้นำเชิงกุลยุทธ์
เอกสารประกอบการสอน - พระพุทธศาสนากับการเมืองการปกครอง
- มองชีวิตพระศาสดา
งานที่ปรึกษาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
รางวัล/การได้รับเชิดชูเกียรติ / การศึกษาดูงาน
สมณศักดิ์
 • พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ชั้นเอก (จร.ชอ.) ในพระราชทินนาม ที่ พระครูสุตวรธรรมกิจ
 • พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นพระครูสัญญาบัตรเทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นเอก (ทผจล.ชอ.) ในราชทินนามเดิม