พระครูวาปีจันทคุณ, ผศ.ดร.

(อัศเจรีย์ จนฺทวณฺโณ น.ธ.เอก, พธ.บ., ศน.ม., พธ.ด.)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด

สถานที่เกิด ชื่อ อัศเจรีย์ นามสกุล พันธ์แก้ว
เกิดเมื่อวันที่ ๒ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๖
บ้านเลขที่ ๕ หมู่ ๓ ตำบล นาเลิน อำเภอ ศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์ เจ้าอาวาสวัดบ้านหนองแคน
เจ้าคณะตำบลเหนือเมือง
ที่อยู่ปัจจุบัน วัดบ้านหนองแคน ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
สถานที่ทำงาน/การติดต่อ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๒ ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๑๗๐
โทร ๐๖๕ ๘๒๖ ๙๕๕๖ Email-pankaewmcuroiet@gmail.com
การศึกษา
 • พ.ศ. ๒๕๓๙ นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนคณะจังหวัดอุบลราชธานี
 • พ.ศ. ๒๕๔๗ ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) สาชาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • พ.ศ. ๒๕๕๐ ปริญญาศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (ศน.ม.) สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด
 • พ.ศ. ๒๕๕๙ ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พธ.ด.) สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
งานคณะสงฆ์
 • พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นเจ้าอาวาสวัดบ้านหนองแคน
 • พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นรองเจ้าคณะตำบลรอบเมือง เขต ๒
 • พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นเจ้าคณะตำบลเหนือเมือง
 • พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นพระอุปัชฌาย์
ประวัติการทำงาน
 • พ.ศ. ๒๕๕๕ อาจารย์ประจำหลักสูตร
 • พ.ศ. ๒๕๖๐ รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ฝ่ายวิชาการ
 • พ.ศ. ๒๕๖๑ รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด
 • พ.ศ. ๒๕๖๒ - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด
งานวิจัย ๑. ชื่อเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้แหล่งโบราณคดีทางพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด” The development of knowledge management Buddhist archaeological sites in Roi-Et Province ระยะเวลา ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ (ปีงบประมาณ ๒๕๕๙) แหล่งทุน สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท หน้าที่ที่รับผิดชอบ หัวหน้าโครงการ จำนวนผู้ร่วมวิจัย ๓ รูป/ท่าน ผลสัมฤทธิ์และความคืบหน้าของงานวิจัย ดำเนินการตีพิมพ์เพื่อเผยแผ่ลงในฐานTCI
๒. ชื่อเรื่อง “บทบาทพระสงฆ์ในการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ : กรณีศึกษา บทบาทพระครูกิตยานุรักษ์” SANGKAS’ ROLE ON HOUSING FOR HIV A CASE STUDY OF PHAKHUKITTIYANURAK ระยะเวลา ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ (ปีงบประมาณ ๒๕๕๙) แหล่งทุน สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย งบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ บาท
๓. งานวิจัยในชั้นเรียน“ผลการดำเนินงานศูนย์การเรียนนักธรรมประจำอำเภอในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ด” ระยะเวลา ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ – ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ (ปีงบประมาณ ๒๕๕๙) แหล่งทุน สำนักงานคณะเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกับวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท
หน้าที่ที่รับผิดชอบ หัวหน้าโครงการ จำนวนผู้ร่วมวิจัย ๓ รูป/ท่าน ผลสัมฤทธิ์และความคืบหน้าของงานวิจัย จัดพิมพ์และเผยแผ่ให้กับศูนย์การเรียนประจำอำเภอ
บทความวิจัย/ทางวิชาการ - การส่งเสริมพรหมวิหารธรรมเพื่อสันติภาพ” การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ นำเสนอในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
ตำราวิชาการ - ธรรมนิเทศ
- เติมบุญในพุทธศาสนา
เอกสารประกอบการสอน - สัมมนาพระพุทธศาสนา
งานที่ปรึกษาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
รางวัล/การได้รับเชิดชูเกียรติ / การศึกษาดูงาน
สมณศักดิ์ - พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ชั้นโท (จรชท.)ในราชทินนามที่ “พระครูวาปีจันทคุณ”