ระบบการรับสมัครออนไลน์

ระดับประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารท้องถิ่น    ดาวน์โหลดใบสมัคร    คู่มือ
มจร ขอนแก่น