ระบบการรับสมัครออนไลน์

ระดับประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรสมาธิภาวนาทางพุทธศาสนาเพื่อการบำบัดโรค

หลักสูตรประกาศนียบัตรสมาธิภาวนาทางพุทธศาสนาเพื่อการบำบัดโรค     หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารท้องถิ่น

รายชื่อผู้สมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรสมาธิภาวนาทางพุทธศาสนาเพื่อการบำบัดโรค สมาธิบำบัด
มจร ขอนแก่น

ใบสมัคร ป.สบ.     ใบสมัคร ป.บท.    คู่มือ