รายชื่อผู้ชำระเงินค่าสมัครเรียนหลักสูตรปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๗

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ลำดับที่ ชื่อ - ฉายา/นามสกุล สาขาวิชา โครงการ จำนวน (บาท) โอนชำระวันที่ : เวลา สำเนาสลิปการโอน
1นายสารชัย พิมพิสารสาขาวิชารัฐศาสตร์ (ร.บ.) โครงการพี่ชวนน้องมาเรียน (รอบทั่วไป)300 06/10/2566   : 17.00 นดูภาพ
2สุภาวดี ซ่อนกลิ่นสาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ.) โครงการพี่ชวนน้องมาเรียน (รอบทั่วไป)300 14/11/2566   : 17:54ดูภาพ
3นายหลวง แสงจันทร์ทรา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.) โครงการพี่ชวนน้องมาเรียน (รอบทั่วไป)150 10/11/2566   : 19:18 น.ดูภาพ
4ณัฐกฤต เบาราญสาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ.) โครงการพี่ชวนน้องมาเรียน (รอบทั่วไป)150 15/11/2566   : 17.01ดูภาพ
5ฉัตรมงคล โคตรชัยสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.) โครงการพี่ชวนน้องมาเรียน (รอบทั่วไป)150 18/11/2566   : 14:26ดูภาพ
6นางสาวชนาภา ทองสารสาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ.) โควตา มอชมพู150 19/11/2566   : 13:30ดูภาพ
7พรรณรวี ด้วงพุฒสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (พธ.บ.) โครงการพี่ชวนน้องมาเรียน (รอบทั่วไป)15 01/12/2566   : 11:39ดูภาพ
8สามเณรณัฐกฤต เบาราญ สาขาวิชาสังคมศึกษา 850 01/12/2566   : 10.12ดูภาพ
9สามเณร ศิรสิทธิ์ วิภาคะสาขาวิชารัฐศาสตร์ (ร.บ.) โครงการพี่ชวนน้องมาเรียน (รอบทั่วไป)150 20/11/2566   : 18.14ดูภาพ
10สามเณร ปริญญา สุริทะราสาขาวิชาการสอนภาษาไทย (ค.บ.) โครงการพี่ชวนน้องมาเรียน (รอบทั่วไป)150 20/11/2566   : 18:59ดูภาพ
11นางสาวนิตยา จุดสีสาขาวิชาการสอนภาษาไทย (ค.บ.) โครงการพี่ชวนน้องมาเรียน (รอบทั่วไป)150 20/11/2566   : 19:37ดูภาพ
12นายกิตติภพ พันธ์โม้ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 850 01/12/2566   : 10.06 น.ดูภาพ
13อัฉรา ปัตพีสาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ.) โครงการพี่ชวนน้องมาเรียน (รอบทั่วไป)150 20/11/2566   : 19:43ดูภาพ
14นางสาว ธิดารัตน์ ปาหาสาขาวิชาการสอนภาษาไทย (ค.บ.) โครงการพี่ชวนน้องมาเรียน (รอบทั่วไป)150 23/11/2566   : 20:40ดูภาพ
15จิรวรรณ คำป้องสาขาวิชาการสอนภาษาไทย (ค.บ.) โควตา มอชมพู150 27/11/2566   : 09:01ดูภาพ
16พรรณรวี ด้วงพุฒสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (พธ.บ.) โครงการพี่ชวนน้องมาเรียน (รอบทั่วไป)150 01/12/2566   : 11:41ดูภาพ
17พรรณรวี ด้วงพุฒสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (พธ.บ.) โครงการพี่ชวนน้องมาเรียน (รอบทั่วไป)150 01/12/2566   : 11:41ดูภาพ
18สามเณรศิรสิทธิ์ วิภาคะ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 850 01/12/2566   : 17:58น.ดูภาพ
19สามเณรศิรสิทธิ์ วิภาคะ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 850 01/12/2566   : 17:58น.ดูภาพ
20นางสาวอัฉรา ปัตพี สาขาวิชาสังคมศึกษา 850 03/12/2566   : 08:41ดูภาพ
21สามเณรนพวิชญ์ จิตอ่อง สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 850 04/12/2566   : 8:20ดูภาพ
22สามเณรนพวิชญ์ จิตอ่อง สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 850 04/12/2566   : 8:20ดูภาพ
23นางสาววราภรณ์ โมงขุนทด สาขาวิชาสังคมศึกษา 850 06/12/2566   : 13:26ดูภาพ
24นาย ศักดิ์ชาย นนท์ฤาชาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.) โครงการพี่ชวนน้องมาเรียน (รอบทั่วไป)150 06/12/2566   : 21:09ดูภาพ
25นางสาวชนาภา ทองสารสาขาวิชาสังคมศึกษา 850 07/12/2566   : 14:38ดูภาพ
26นางสาวนิตยา จุดสี สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 850 07/12/2566   : 17:05ดูภาพ
27นางสาวนิตยา จุดสีสาขาวิชาการสอนภาษาไทย (ค.บ.) โครงการพี่ชวนน้องมาเรียน (รอบทั่วไป)850 07/12/2566   : 17:05ดูภาพ
28อินทุอร หาหอมสาขาวิชานิติศาสตร์ (น.บ.) โครงการพี่ชวนน้องมาเรียน (รอบทั่วไป)150 07/12/2566   : 18.18 น.ดูภาพ
29สามเณรปริญญา สุริทะรา สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 850 08/12/2566   : 08:03ดูภาพ
30พระปิยะรัตน์ ยติกโร สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 850 08/12/2566   : 12:07ดูภาพ
31ธนวัตร มำมาสาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ.) โครงการพี่ชวนน้องมาเรียน (รอบทั่วไป)150 08/12/2566   : 20:49ดูภาพ
32สามเณรกฤษติยากร สิทธิโชค สาขาวิชาสังคมศึกษา 850 09/12/2566   : 12:55ดูภาพ
33นางสาว วราภา โพยพา สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (พธ.บ.) โครงการพี่ชวนน้องมาเรียน (รอบทั่วไป)150 10/12/2566   : 11.13ดูภาพ
34เจษฎา แสงสุวรรณ์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (พธ.บ.) โครงการพี่ชวนน้องมาเรียน (รอบทั่วไป)150 11/12/2566   : 12.06ดูภาพ
35นางสาวขวัญชนก ชำนาญเวช สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 850 12ธันวาคม 2566   : 13:15ดูภาพ
36นางสาวขวัญชนก ชำนาญเวช สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 850 12ธันวาคม 2566   : 13:15ดูภาพ
37นางสาวขวัญชนก ชำนาญเวช สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 850 12ธันวาคม 2566   : 13:15ดูภาพ
38นางสาวจิรวรรณ คำป้อง สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 850 12/12/2566   : 18.00ดูภาพ
39นางสาววรรณภา บุญเรือง สาขาวิชาสังคมศึกษา 850 13/12/2566   : 11.50ดูภาพ
40นางสาวลลิตา อัคฮาด หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 850 14/12/2566   : 14:22ดูภาพ
41นายธีรเดช เพชรแก้ว สาขาวิชาสังคมศึกษา 850 14/12/2566   : 10:42ดูภาพ
42นางสาวนริศรา อยู่สุข หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 850 03/12/2566   : 12.38ดูภาพ
43นางสาวนริศรา อยู่สุข หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 850 03/12/2566   : 12.38ดูภาพ
44นายสารชัย พิมพิสาร หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 850 06/10/2566   : 16.55น.ดูภาพ
45นายกกฤษฎา ชัยตรี สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 850 13/12/2566   : 16.00 น.ดูภาพ
46นางสาวตรีทิพย์นิภา ปัตตายะโก หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 850 14/12/2566   : 20:24ดูภาพ
47นางสาวตรีทิพย์นิภา ปัตตายะโก หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 850 14/12/2566   : 20:24ดูภาพ
48นางสาวตรีทิพย์นิภา ปัตตายะโก หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 850 14/12/2566   : 20:24ดูภาพ
49นางสาวตรีทิพย์นิภา ปัตตายะโก หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 850 14/12/2566   : 20:24ดูภาพ
50นางสาวตรีทิพย์นิภา ปัตตายะโก หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 850 14/12/2566   : 20:24ดูภาพ
51นางสาวตรีทิพย์นิภา ปัตตายะโก หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 850 14/12/2566   : 20:24ดูภาพ
52นางสาวตรีทิพย์นิภา ปัตตายะโก หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 850 14/12/2566   : 20:24ดูภาพ
53นายพัฒนศักดิ์ จันทร์เทพย์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 850 15/12/2566   : 7:49ดูภาพ
54นางสาวธิดารัตน์ ประมูล สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 850 15/12/2566   : 12:47ดูภาพ
55นายกฤษฎา ป้องบุญจันทร์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 850 15/12/2566   : 14:27ดูภาพ
56ฉัตรมงคล โคตรชัยสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.) 850 15/12/2566   : 17:48ดูภาพ
57ฉัตรมงคล โคตรชัยสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.) 850 15/12/2566   : 17:48ดูภาพ
58นายภูรนิน พันธุชิน หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 850 04/12/2566   : 10.45ดูภาพ
59สามเณรไผ่ทอง ดวงเสนา หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 850 15/12/2566   : 20.47ดูภาพ
60นางสาวสิริกานต์ กมลช่วง สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 850 16/12/2566   : 18:15ดูภาพ
61สามเณรวิศวชัย บุญมี หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 850 16/12/2566   : 16.50น.ดูภาพ
62นางสาวสิริกานต์ กมลช่วง สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 850 16/12/2566   : 18.15ดูภาพ
63นายชัยวัฒน์ นาดี หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 850 16/12/2566   : 20:58ดูภาพ
64นายชัยวัฒน์ นาดี หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 850 16/12/2566   : 20:58ดูภาพ
65นางสาวสิริกานต์ กมลช่วง สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 850 16/12/2566   : 18:15ดูภาพ
66สามเณรเอกมล ปัญญา สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 850 18/12/2566   : 18:33ดูภาพ
67จ่าสิบโท คมคิด อุ่นทะยาสาขาวิชารัฐศาสตร์ (ร.บ.) โครงการพี่ชวนน้องมาเรียน (รอบทั่วไป)150 18/12/2566   : 21.42ดูภาพ
68นายวสันต์ สิงเหล่าแถม หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 850 19/12/2566   : 08.29ดูภาพ
69นายวสันต์ สิงเหล่าแถม หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 850 19/12/2566   : 08.29ดูภาพ
70พรชิตา ยอดมาสาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ.) โครงการพี่ชวนน้องมาเรียน (รอบทั่วไป)150 20/12/2566   : 21:55 น.ดูภาพ
71นางสาวศศิณา ศรีพิมพ์สอสาขาวิชาการสอนภาษาไทย (ค.บ.) โควตา เพชรดอกอโศก850 25/12/2566   : 15:43ดูภาพ
72นางสาวขวัญชนก โคตรขันตีสาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ.) โควตา เพชรดอกอโศก850 26/12/2566   : 10:30ดูภาพ
73ชินวัตร โทพันธ์สาขาวิชานิติศาสตร์ (น.บ.) โครงการพี่ชวนน้องมาเรียน (รอบทั่วไป)150 07/01/2567   : 13:07 น.ดูภาพ
74นางสาวสุชาดา อุดทาโกสมสาขาวิชาการสอนภาษาไทย (ค.บ.) โครงการพี่ชวนน้องมาเรียน (รอบทั่วไป)150 09/01/2567   : 12:06ดูภาพ
75สามเณรภูวณัฐ อัฐนาคสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.) โครงการพี่ชวนน้องมาเรียน (รอบทั่วไป)150 11/01/2567   : 20.09ดูภาพ
76เตชัส ตอเมอร์สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ร.บ.) โครงการพี่ชวนน้องมาเรียน (รอบทั่วไป)150 25/01/2567   : 18.39ดูภาพ
77ปิยวิทย์ จันทร์ทะเขตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.) โครงการพี่ชวนน้องมาเรียน (รอบทั่วไป)150 31/01/2567   : 14.29 น.ดูภาพ
78ประภาวรินทร์ ดีตาสาขาวิชาการสอนภาษาไทย (ค.บ.) โครงการพี่ชวนน้องมาเรียน (รอบทั่วไป)150 31/01/2567   : 22.04ดูภาพ
79ประภาวรินทร์ ดีตาสาขาวิชาการสอนภาษาไทย (ค.บ.) โครงการพี่ชวนน้องมาเรียน (รอบทั่วไป)150 31/01/2567   : 22.04ดูภาพ
80นภรดา สาระนันสาขาวิชาการสอนภาษาไทย (ค.บ.) โครงการพี่ชวนน้องมาเรียน (รอบทั่วไป)150 04/02/2567   : 11:20ดูภาพ
81นายธนวัตร ทำมาสาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ.) 850 07/02/2567   : 19:04ดูภาพ
82Jiengkham singsathit สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (พธ.บ.) โครงการพี่ชวนน้องมาเรียน (รอบทั่วไป)850 07/02/2567   : 18:43ดูภาพ
83สามเณรภูวณัฐ อัฐนาคสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.) 850 08/02/2567   : 16.16นดูภาพ
84สามเณรภูวณัฐ อัฐนาคสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.) 850 08/02/2567   : 16.16นดูภาพ
85นางสาวสุชาดา อุดทาโกสมสาขาวิชาการสอนภาษาไทย (ค.บ.) 850 12/02/2567   : 08:57ดูภาพ
86พระ อธิบดี อภิชฺชโว (มูลตรี)สาขาวิชานิติศาสตร์ (น.บ.) โครงการพี่ชวนน้องมาเรียน (รอบทั่วไป)150 13/02/2567   : 10:17 น.ดูภาพ
87พระ ธนโชติ เตชธมฺโม (พวงลอย)สาขาวิชานิติศาสตร์ (น.บ.) โครงการพี่ชวนน้องมาเรียน (รอบทั่วไป)150 13/02/2567   : 10:21 น.ดูภาพ
88นางสาวญารินทร์ ลิเขียวสาขาวิชาการสอนภาษาไทย (ค.บ.) 850 16/02/2567   : 15:50ดูภาพ
89นางสาวอัญชาณิษา แก้วสุวรรณ์สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (ค.บ.) 850 16/02/2567   : 15:50ดูภาพ
90นางสาวญารินทร์ ลิเขียวสาขาวิชาการสอนภาษาไทย (ค.บ.) 850 16/02/2567   : 15:50ดูภาพ
91นายภูรี เวียงลอสาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ.) 850 17/02/2567   : 10:17 นาทีดูภาพ
92นายภูรี เวียงลอสาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ.) 850 17/02/2566   : 10:17 นาทีดูภาพ
93นางสาวนภรดา สาระนันสาขาวิชาการสอนภาษาไทย (ค.บ.) 850 17/02/2567   : 12:19ดูภาพ
94นาย นิธิศ พินิจมนตรีสาขาวิชาการสอนภาษาไทย (ค.บ.) 850 17/02/2567   : 11.08ดูภาพ
95นายวัชรากร ไม้หอมสาขาวิชาพระพุทธศาสนา (พธ.บ.) 850 19/02/2567   : 09.30ดูภาพ
96นายวัชรากร ไม้หอมสาขาวิชาพระพุทธศาสนา (พธ.บ.) 850 19/02/2567   : 09.30ดูภาพ
97นายวัชรากร ไม้หอมสาขาวิชาพระพุทธศาสนา (พธ.บ.) 850 19/02/2567   : 09.37ดูภาพ
98จ่าสิบโท คมคิด อุ่นทะยาสาขาวิชารัฐศาสตร์ (ร.บ.) 850 19/02/2567   : 13.24 น.ดูภาพ
99นางสาวณัฐธยาน์ น้อยน้ำคำสาขาวิชาการสอนภาษาไทย (ค.บ.) 850 20/02/2567   : 13:33ดูภาพ
100นายปรเมศ บาดาลสาขาวิชานิติศาสตร์ (น.บ.) 850 20/02/2567   : 16:35ดูภาพ
101นางสาวพนิตตา เพ็งวิชัยสาขาวิชารัฐศาสตร์ (ร.บ.) 850 21/02/2567   : 09:39ดูภาพ
102นางสาวอชิรญา เพ็งวิชัยสาขาวิชารัฐศาสตร์ (ร.บ.) 850 21/02/2567   : 09.38ดูภาพ
103นางสาวอชิรญา เพ็งวิชัยสาขาวิชารัฐศาสตร์ (ร.บ.) 850 21/02/2567   : 09.38ดูภาพ
104พระณัฐพงษ์ ปญฺญาวโร สีมาพลสาขาวิชาการสอนภาษาไทย (ค.บ.) 850 21/02/2567   : 11:58ดูภาพ
105พระกิตติพงษ์ จันทโชโต(อดทน)สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ร.บ.) 850 22/02/2567   : 09.27 น.ดูภาพ
106นางสาวชญาดา ศรีโนนม่วงหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 850 22/02/2567   : 15.10ดูภาพ
107นางสาวสุภาพร มุงคุณสาขาวิชารัฐศาสตร์ (ร.บ.) 850 22/02/2567   : 16.31ดูภาพ
108นางสาวปิยธิดา เพ็งวิชัยสาขาวิชารัฐศาสตร์ (ร.บ.) 850 22/02/2567   : 17:45ดูภาพ
109วิฑูรย์ ไชยวงษ์สาขาวิชานิติศาสตร์ (น.บ.) โครงการพี่ชวนน้องมาเรียน (รอบทั่วไป)850 22/02/2567   : 22:31ดูภาพ
110สิบเอก เตชัส ตอเมอร์สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ร.บ.) 850 23/02/2567   : 07:14ดูภาพ
111นายธงชัย ศรีเทาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.) 850 23/02/2567   : 17.59ดูภาพ
112สามเณรสมบัติ กิริยางามสาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ.) 850 23/02/2567   : 18:42ดูภาพ
113สิบตรี ปัณณวัฒน์ พิมพ์เพ็งสาขาวิชารัฐศาสตร์ (ร.บ.) 850 23/02/2567   : 18:01ดูภาพ
114สิบตรี ปัณณวัฒน์ พิมพ์เพ็งสาขาวิชารัฐศาสตร์ (ร.บ.) 850 23/02/2567   : 18:01ดูภาพ
115พงษ์พัฒน์ รัดสีวอสาขาวิชานิติศาสตร์ (น.บ.) โครงการพี่ชวนน้องมาเรียน (รอบทั่วไป)850 23/02/2567   : 22.02ดูภาพ
116นางสาวกุลธิดา ศรีลานุรักสาขาวิชาการสอนภาษาไทย (ค.บ.) 850 23/02/2567   : 22:13ดูภาพ
117นางสาวกุลธิดา ศรีลานุรักสาขาวิชาการสอนภาษาไทย (ค.บ.) 850 23/02/2567   : 22:13ดูภาพ
118นางสาวอิสริยาภรณ์ พรหมจารีย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 850 28/02/2567   : 18.01ดูภาพ
119นางสาวพรรณรวี ด้วงพุฒสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 850 03/03/2567   : 18:51ดูภาพ
120นางสาวพรรณรวี ด้วงพุฒสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 850 03/03/2567   : 18:51ดูภาพ
121อินทุอร หาหอมสาขาวิชารัฐศาสตร์ (น.บ.) โครงการพี่ชวนน้องมาเรียน (รอบทั่วไป)150 07/12/2566   : 18.18 น.ดูภาพ
122อินทุอร หาหอมสาขาวิชานิติศาสตร์ (น.บ.) โครงการพี่ชวนน้องมาเรียน (รอบทั่วไป)150 07/12/2566   : 18.18 น.ดูภาพ
123Jiengkham singsathitสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 850 07/02/2567   : 18:43ดูภาพ
124Jiengkham singsathitสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 850 07/02/2567   : 18:43ดูภาพ
125รวีโรจน์ ชานันโทสาขาวิชานิติศาสตร์ (น.บ.) โครงการพี่ชวนน้องมาเรียน (รอบทั่วไป)150 13/03/2567   : 15.27ดูภาพ
126นาย มุนี ศิลารัตน์สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ.) โครงการพี่ชวนน้องมาเรียน (รอบทั่วไป)150 14/03/2567   : 16:17ดูภาพ
127กุสุมา น้อยนาจารย์สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (ค.บ.) โครงการพี่ชวนน้องมาเรียน (รอบทั่วไป)150 16/03/2567   : 15:05ดูภาพ
128นายธันวา เสาสูงเนินสาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ.) โครงการพี่ชวนน้องมาเรียน (รอบทั่วไป)150 22/03/2567   : 12:00ดูภาพ
129พระวิทวัส จกฺกวโรสาขาวิชาพระพุทธศาสนา (พธ.บ.) โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งศาสนทายาท (สำหรับบรรพชิต)850 26/03/2567   : 14.00ดูภาพ
130พระวิทวัส จกฺกวโรสาขาวิชาพระพุทธศาสนา (พธ.บ.) โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งศาสนทายาท (สำหรับบรรพชิต)150 26/03/2567   : 15.17ดูภาพ
131นายธนวัตร ทำมาสาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ.) 850 07/02/2567   : 19:04ดูภาพ
132อินทุอร หาหอมสาขาวิชานิติศาสตร์ (น.บ.) โครงการพี่ชวนน้องมาเรียน (รอบทั่วไป)150 26/03/2567   : 15.39ดูภาพ
133นางสาวปสุตา สิงห์สู่ถ้ำสาขาวิชาการสอนภาษาไทย (ค.บ.) โครงการพี่ชวนน้องมาเรียน (รอบทั่วไป)150 29/03/2567   : 16.53ดูภาพ
134นางสาวสุกัญญา กรุงสินชัยสาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ.) โครงการพี่ชวนน้องมาเรียน (รอบทั่วไป)150 30/03/2567   : 20:46ดูภาพ
135ลิขิต ศิริระสาขาวิชาการสอนภาษาไทย (ค.บ.) โครงการพี่ชวนน้องมาเรียน (รอบทั่วไป)150 31/03/2567   : 19:16ดูภาพ
136ปาริฉัตร สันเพชรสาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ.) โครงการพี่ชวนน้องมาเรียน (รอบทั่วไป)150 01/04/2567   : 19:34ดูภาพ
137ปาริฉัตร สันเพชรสาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ.) โครงการพี่ชวนน้องมาเรียน (รอบทั่วไป)150 01/04/2567   : 19:34ดูภาพ
138จิรวรรณ คำป้องสาขาวิชาการสอนภาษาไทย (ค.บ.) โครงการพี่ชวนน้องมาเรียน (รอบทั่วไป)850 12/12/66   : 18:14ดูภาพ
139นางสาวชญาดา ศรีโนนม่วงหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 850 11/04/2567   : 16.24ดูภาพ
140สามเณรดนัยวัฒน์ พลยศสาขาวิชารัฐศาสตร์ (ร.บ.) โครงการพี่ชวนน้องมาเรียน (รอบทั่วไป)150 14/04/2567   : 19:27ดูภาพ
141พระเกียรติศักดิ์ จารุธมฺโม พาเสน่ห์สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (พธ.บ.) โครงการพี่ชวนน้องมาเรียน (รอบทั่วไป)150 18/04/2567   : 20:07 น.ดูภาพ
142ร้อยตำรวจเอกไผทรัฐ มุละสีวะสาขาวิชาปรัชญา (พธ.บ.) โครงการพี่ชวนน้องมาเรียน (รอบทั่วไป)150 21/04/2567   : 15.50ดูภาพ
143พระมหาภูวดล ภูริปญฺโญ (เฮ้าบุญ)สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ร.บ.) โครงการพี่ชวนน้องมาเรียน (รอบทั่วไป)150 21/04/2567   : 23:02ดูภาพ
144รวีโรจน์ ชานันโทสาขาวิชานิติศาสตร์ (น.บ.) โครงการพี่ชวนน้องมาเรียน (รอบทั่วไป)850 22/04/2567   : 17:13ดูภาพ
145นายประกฤษฎิ์ ศิริมาสาขาวิชาการสอนภาษาไทย (ค.บ.) โครงการพี่ชวนน้องมาเรียน (รอบทั่วไป)150 22/04/2567   : 09.29ดูภาพ
146ณัฐภรณ์ ประกอบผลสาขาวิชาการสอนภาษาไทย (ค.บ.) โครงการพี่ชวนน้องมาเรียน (รอบทั่วไป)850 24/04/2567   : 13:36ดูภาพ
147กุสุมา น้อยนาจารย์สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (ค.บ.) โครงการพี่ชวนน้องมาเรียน (รอบทั่วไป)850 25/04/2567   : 10:57ดูภาพ
148นางสาวสุกัญญา วรบุตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (พธ.บ.) โครงการพี่ชวนน้องมาเรียน (รอบทั่วไป)850 26/04/2567   : 17.18ดูภาพ
149นางสาวสุกัญญา วรบุตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (พธ.บ.) โครงการพี่ชวนน้องมาเรียน (รอบทั่วไป)850 26/04/2567   : 17.18ดูภาพ
150อินทุอร หาหอมสาขาวิชานิติศาสตร์ (น.บ.) โครงการพี่ชวนน้องมาเรียน (รอบทั่วไป)850 30/04/2567   : 16.53ดูภาพ
151นางสาวปารณีย์ เหลาพันนาสาขาวิชาการสอนภาษาไทย (ค.บ.) โครงการพี่ชวนน้องมาเรียน (รอบทั่วไป)150 07/05/2567   : 23:10ดูภาพ
152นางสาว นภัทร อวนพลสาขาวิชาการสอนภาษาไทย (ค.บ.) โครงการพี่ชวนน้องมาเรียน (รอบทั่วไป)150 29/05/2567   : 12.30ดูภาพ
153นางสาวชญาภา ไชยวุฒิสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (พธ.บ.) โครงการพี่ชวนน้องมาเรียน (รอบทั่วไป)150 30/05/2567   : 14.55ดูภาพ
154นางสาว สิริยากร วงษ์ก่อสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (พธ.บ.) โครงการพี่ชวนน้องมาเรียน (รอบทั่วไป)150 30/05/2567   : 16:14ดูภาพ
155นางสาวธิติมา โทหล้าสาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ.) โครงการพี่ชวนน้องมาเรียน (รอบทั่วไป)150 31/05/2567   : 15:50ดูภาพ
156นางสาวธิติมา โทหล้าสาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ.) โครงการพี่ชวนน้องมาเรียน (รอบทั่วไป)150 31/05/2567   : 15:50ดูภาพ
157อุรุพงศ์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.) โครงการพี่ชวนน้องมาเรียน (รอบทั่วไป)4650 02/06/2567   : 17.40ดูภาพ
158อุรุพงศ์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.) โครงการพี่ชวนน้องมาเรียน (รอบทั่วไป)4650 02/06/2567   : 17.40ดูภาพ
159อุรุพงศ์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.) โครงการพี่ชวนน้องมาเรียน (รอบทั่วไป)4650 02/06/2567   : 17.40ดูภาพ
160อุรุพงศ์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.) โครงการพี่ชวนน้องมาเรียน (รอบทั่วไป)4650 02/06/2567   : 17.40ดูภาพ
161พระมหาภูวดล ภูริปญฺโญ (เฮ้าบุญ)สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ร.บ.) โครงการพี่ชวนน้องมาเรียน (รอบทั่วไป)850 03/06/2567   : 12.02ดูภาพ
162ร้อยตำรวจเอกไผทรัฐ มุละสีวะสาขาวิชาปรัชญา (พธ.บ.) โครงการพี่ชวนน้องมาเรียน (รอบทั่วไป)850 27/04/2567   : 07.50ดูภาพ