สมัครเรียนระดับบัณฑิตศึกษา

ข้อมูลส่วนตัว

ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา

มีความประสงค์จะสมัครเรียน

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.)

1. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (บรรพชิตและคฤหัสถ์)
ภาคปกติ (เรียนวันพฤหัสบดี และวันศุกร์)
ภาคสมทบ (ไม่เปิด)
2. สาขาวิชาปรัชญา (บรรพชิตและคฤหัสถ์)
ภาคปกติ (เรียนวันพฤหัสบดี และวันศุกร์)
ภาคสมทบ(ไม่เปิด)

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)

1. สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (บรรพชิตและคฤหัสถ์)
ภาคปกติ (ไม่เปิด)
ภาคสมทบ (เรียนวันเสาร์ และวันอาทิตย์)
2. สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (บรรพชิตและคฤหัสถ์)
ภาคปกติ (ไม่เปิด)
ภาคสมทบ (เรียนวันเสาร์ และวันอาทิตย์)
3. สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (บรรพชิตและคฤหัสถ์)
ภาคปกติ (ไม่เปิด)
ภาคสมทบ (เรียนวันเสาร์ และวันอาทิตย์)

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.)

1. สาขาวิชารัฐศาสตรมหาบัณฑิต (บรรพชิตและคฤหัสถ์)
ภาคปกติ (ไม่เปิด)
ภาคสมทบ (เรียนวันเสาร์ และวันอาทิตย์)

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พธ.ด.)

1. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (บรรพชิตและคฤหัสถ์)
ภาคปกติ(ไม่เปิด)
แบบ ๒.๑ (เรียนวันเสาร์ และวันอาทิตย์)
2. สาขาวิชาปรัชญา (บรรพชิตและคฤหัสถ์)
แบบ ๑.๑ (เน้นการทำดุษฎีนิพนธ์)
แบบ ๒.๑ (เน้นการเรียนรายวิชาและการทำดุษฎีนิพนธ์)

หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.)

1. สาขาวิชาพุทธบริหารศึกษา (บรรพชิตและคฤหัสถ์) รอบที่ 3
แบบ ๑.๑ (เน้นการทำดุษฎีนิพนธ์)
แบบ ๒.๑ (เน้นการเรียนรายวิชาและการทำดุษฎีนิพนธ์)
2. สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (บรรพชิตและคฤหัสถ์)
แบบ ๑.๑ (เน้นการทำดุษฎีนิพนธ์)
แบบ ๒.๑ (เน้นการเรียนรายวิชาและการทำดุษฎีนิพนธ์)
3. สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (บรรพชิตและคฤหัสถ์)
แบบ ๑.๑ (เน้นการทำดุษฎีนิพนธ์)
แบบ ๒.๑ (เน้นการเรียนรายวิชาและการทำดุษฎีนิพนธ์)

ข้าพเจ้ายินดีให้ข้อมูล

* บังคับให้กรอก

วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น