รายชื่อผู้ชำระเงินค่าสมัครเรียนระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ลำดับที่ ชื่อ - ฉายา/นามสกุล สาขาวิชา จำนวน (บาท) โอนชำระวันที่ : เวลา สำเนาสลิปการโอน
1นายเผด็จ อ่ำนาเพียงสาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (ค.ม.) - ภาคสมทบ 400 27/10/2566   : 10.31ดูภาพ
2นายณษกฤษ คาดีวีสาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (ค.ม.) - ภาคสมทบ 400 31/10/2566   : 16.38ดูภาพ
3นางสาวณัฐธยาน์ มีพรสาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (ค.ม.) - ภาคสมทบ 400 03/11/2566   : 13:25ดูภาพ
4นางวรกร ตรีเดชสาขาวิชาพุทธบริหารศึกษา (ค.ด.) - ภาคสมทบ 700 14/11/2566   : 18.17ดูภาพ
5สิรินภา หมื่นกันยาสาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (ค.ม.) - ภาคสมทบ 400 18/11/2566   : 15.21ดูภาพ
6นาย ศุภชัย ไอทาสาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (ค.ม.) - ภาคสมทบ 400 18/11/2566   : 15:40ดูภาพ
7นางสาววิไลลักษณ์ รู้กิจพุทธบริหารการศึกษา 700 28/11/2566   : 12.42 น.ดูภาพ
8กันเตยภัทร สีวงค์ดีสาขาวิชาพุทธบริหารศึกษา (ค.ด.) - ภาคสมทบ 700 11/06/2566   : 11:14 น.ดูภาพ
9นางสาวกมลพรรณ ศรีแก้วการสอนภาษาไทย 400 29/11/2566   : 12.48ดูภาพ
10นางสาวกมลพรรณ ศรีแก้วสาขาวิชาการสอนภาษาไทย (ค.ม.) ภาคสมทบ 400 29/11/2566   : 12.48ดูภาพ
11นายอนุชา ประทีปทองสาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (ค.ม.) - ภาคสมทบ 400 30/11/2566   : 19.00ดูภาพ
12วรวุฒิ อองตันการสอนภาษาไทย 400 25/12/2566   : 13.37 น.ดูภาพ
13นายอภิสิทธิ์ มาไทยสาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (ค.ม.) - ภาคสมทบ 400 03/01/2567   : 15.19ดูภาพ
14นายศิวกร อินภูษาสาขาวิชาพุทธบริหารศึกษา (ค.ด.) - ภาคสมทบ 700 03/01/2567   : 16.29 น.ดูภาพ
15นางสาวธิดารัตน์ ศรีวังโพนสาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (ค.ม.) - ภาคสมทบ 400 03/01/2567   : 13.59ดูภาพ
16จันทิมา พละเอ็นสาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (ค.ม.) - ภาคสมทบ 400 21/01/2567   : 18.21ดูภาพ
17จักรกฤษ จำรัสไวสาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (ค.ม.) - ภาคสมทบ 400 25/01/2567   : 16:32ดูภาพ
18นายวิศวชาติ อัตโนสาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (ค.ม.) - ภาคสมทบ 400 25/01/2567   : 21.44ดูภาพ
19นายจักรพงษ์ บุตรพรมสาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (ค.ม.) - ภาคสมทบ 400 26/01/2567   : 10.56ดูภาพ
20นายจักรพงษ์ บุตรพรมสาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (ค.ม.) - ภาคสมทบ 400 26/01/2567   : 10.56ดูภาพ
21นายกิตติภาส นั่งสูงเนินสาขาวิชาพุทธบริหารศึกษา (ค.ด.) - ภาคสมทบ 700 10/01/2567   : 13.13ดูภาพ
22รสรินทร์ กิ่งเกษสาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (ค.ม.) - ภาคสมทบ 400 30/01/2567   : 13.36ดูภาพ
23รสรินทร์ กิ่งเกษสาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (ค.ม.) - ภาคสมทบ 400 30/01/2567   : 13.36ดูภาพ
24รสรินทร์ กิ่งเกษสาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (ค.ม.) - ภาคสมทบ 400 30/01/2567   : 13.36ดูภาพ
25รสรินทร์ กิ่งเกษสาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (ค.ม.) - ภาคสมทบ 400 30/01/2567   : 13.36ดูภาพ
26จิรภิญญา ชัยสาสตร์สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (ค.ม.) - ภาคสมทบ 400 31/01/2567   : 14.47 น.ดูภาพ
27นางสาวนุสสรา แสนมานิตย์การสอนภาษาไทย (ค.ม.) ภาคสมทบ 400 31/01/2567   : 14:10ดูภาพ
28นางสาวจันทร์ธิดา วงค์จันลาสาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (ค.ม.) - ภาคสมทบ 400 07/02/2567   : 10.35ดูภาพ
29นางสาวจันทร์ธิดา วงค์จันลาสาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (ค.ม.) - ภาคสมทบ 400 07/02/2567   : 10.35ดูภาพ
30พระพุฒิพงศ์ อภิวณฺโณ เชื้อคำฮดสาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (ค.ม.) - ภาคสมทบ 400 08/02/2567   : 22.26ดูภาพ
31นางสาวเปรมวดี ไชยรักษาสาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (ค.ม.) - ภาคสมทบ 400 10/02/2567   : 08.26น.ดูภาพ
32นายศุภเกียรติ เดชพละสาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (ค.ม.) - ภาคสมทบ 400 13/02/2567   : 13.02ดูภาพ
33พระครูอุดมสิริวัตรสาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (ค.ม.) - ภาคสมทบ 400 14/02/2567   : 17:11ดูภาพ
34พระมหาภิสิทธิ์ ภูริปญฺโญ/สุภาษิตสาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (ค.ม.) - ภาคสมทบ 400 14/02/2567   : 18.22ดูภาพ
35นางสาวอณัญญา พงษ์ไพรัตน์สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (ค.ม.) - ภาคสมทบ 400 15/02/2567   : 13:55 นาทีดูภาพ
36พระมหาสมพงษ์ สุจิตฺโตสาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (ค.ม.) - ภาคสมทบ 400 16/02/2567   : 14:52 ดูภาพ
37นายศิขริน เมธาอภินันท์สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (ค.ม.) - ภาคสมทบ 400 27/02/2567   : 12.05ดูภาพ
38นางสาวนลินลักขณ์ ทองแสนสาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (ค.ม.) - ภาคสมทบ 400 01/03/2567   : 14:19ดูภาพ
39กรวัฒน์ กองเกิดสาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (ค.ม.) - ภาคสมทบ 400 03/03/2567   : 19.51ดูภาพ
40กรวัฒน์ กองเกิดสาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (ค.ม.) - ภาคสมทบ 400 03/03/2567   : 19.51ดูภาพ
41นางสาวนราภรณ์ หนองหลวงสาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (ค.ม.) - ภาคสมทบ 400 10/03/2567   : 13.33ดูภาพ
42นางสาวพรนภา แสนเมืองสาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (ค.ม.) - ภาคสมทบ 400 08/12/2566   : 16:03ดูภาพ
43กิตติ ไตรโอสถค.ม.สาขาการสอนภาษาไทย 400 13/03/2567   : 10.44ดูภาพ
44น้องใหม่ พริกนุชสาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (ค.ม.) - ภาคสมทบ 400 13/03/2567   : 17:45ดูภาพ
45ทศพล นุชนวลรัตน์สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (ค.ม.) - ภาคสมทบ 400 13/03/2567   : 21:15ดูภาพ
46ณัฐวรรณ พลหงษ์สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (ค.ม.) - ภาคสมทบ 400 17/03/2567   : 13.37ดูภาพ
47นายชินกฤต ม่วงสุราษฎร์สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (ค.ม.) - ภาคสมทบ 400 23/03/2567   : 08:21ดูภาพ
48นางสาวพิชญ์สินี แก้วกิ่งหลักสครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 400 25/03/2567   : 15.13ดูภาพ
49นางสาวพิชญ์สินี แก้วกิ่งหลักสครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 400 25/03/2567   : 15.13ดูภาพ
50นายศราวุฒิ ภูมาศสาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (ค.ม.) - ภาคสมทบ 400 26/03/2567   : 15.40 น.ดูภาพ
51นางสาวดวงเดือน คำบุญเกิดสาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (ค.ม.) - ภาคสมทบ 400 29/03/2567   : 10:35ดูภาพ
52นางสาวนุสสรา แสนมานิตย์การสอนภาษาไทย (ค.ม.) ภาคสมทบ 400 31/01/2567   : 14:10ดูภาพ
53พระมหาบุญมี /ธมฺมสาโร/สุโกพันธ์สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (ค.ม.) - ภาคสมทบ 400 30/03/2567   : 15.13ดูภาพ
54นางสาวชนิดาภา บัวทองสิงห์สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (ค.ม.) - ภาคสมทบ 400 01/04/2567   : 12.17 น.ดูภาพ
55นางสาวชนิดาภา บัวทองสิงห์สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (ค.ม.) - ภาคสมทบ 400 01/04/2567   : 12.17 น.ดูภาพ
56นางสาวกัญญาภัทร หงษ์แก้วสาขาวิชารัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.) - ภาคสมทบ 400 03/04/2567   : 12.13ดูภาพ
57นางสาวพรรณนิภา ขวาโยธาสาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (ค.ม.) - ภาคสมทบ 400 04/04/2567   : 16.51ดูภาพ
58ส.อ.ถาวร พันทะศรีสาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (ค.ม.) - ภาคสมทบ 400 08/04/2567   : 19.11ดูภาพ
59พระบุญช่วย ปญฺญาวุโธ/บุตรโคตร สาขาวิชาปรัชญา (พธ.ม.) - ภาคปกติ 400 17/04/2567   : 20.17ดูภาพ
60นางสาวรำไพร แววศรีสาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (ค.ม.) - ภาคสมทบ 400 20/04/2567   : 20.18ดูภาพ
61นางภควดี สุรารักษ์สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (ค.ม.) - ภาคสมทบ 400 20/04/2567   : 21:02ดูภาพ
62นางภควดี สุรารักษ์สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (ค.ม.) - ภาคสมทบ 400 20/04/2567   : 21:02ดูภาพ
63ร้อยตำรวจเอกไผทรัฐ มุละสีวะสาขาวิชาพระพุทธศาสนา (พธ.ม.) - ภาคปกติ 400 22/04/2567   : 10.55ดูภาพ
64นายธวัชชัย เพชรรัตน์สาขาวิชารัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.) - ภาคสมทบ 400 06/05/2567   : 15.44ดูภาพ
65นายจำนงค์ บุตรพันธ์สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (ค.ม.) - ภาคสมทบ 400 10/05/2567   : 08.05ดูภาพ
66พระปลัดธีรวัฒน์ ญาณสิทฺธิวาที/สีหานามสาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (ค.ม.) - ภาคสมทบ 400 11/05/2567   : 10.08ดูภาพ
67นางพรชนก เหล่าลาภะสาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (ค.ม.) - ภาคสมทบ 400 14/05/2567   : 20.12ดูภาพ
68นางสาวชัชญาภา สารผลสาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (ค.ม.) - ภาคสมทบ 400 14/05/2567   : 10.50ดูภาพ
69พระขันติ ปญฺญาวโร/ถาพาคุย สาขาวิชาปรัชญา (พธ.ม.) - ภาคปกติ 400 16/05/2567   : 21:53 น.ดูภาพ
70พระมหาคมสันต์ ญาณเตโช (ใจตรง)พุทธบริหารการศึกษา ป.เอก 700 20/05/2567   : 12.14 น.ดูภาพ
71บุณยาพร วงษ์กล้าสาขาวิชาการสอนภาษาไทย (ค.ม.) 400 21/05/2567   : 10:32ดูภาพ
72บุณยาพร วงษ์กล้าสาขาวิชาการสอนภาษาไทย (ค.ม.) 400 21/05/2567   : 10:32ดูภาพ
73พระมหาณรงค์เดช โพธิ์ศรีสาขาวิชารัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.) - ภาคสมทบ 400 21/05/2567   : 16.09 น.ดูภาพ
74นางอโนทัย ฝ้ายขาวสาขาวิชาพุทธบริหารศึกษา (ค.ด.) - ภาคสมทบ 800 22/05/2567   : 17.25ดูภาพ
75ว่าที่ร้อยตรีหญิง จงจิตต์ กลางวงษ์สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (ค.ม.) - ภาคสมทบ 400 23/05/2567   : 18.57ดูภาพ
76นายทินกร ฤทธิศรสาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (ค.ม.) - ภาคสมทบ 400 24/05/2567   : 16.42 นดูภาพ
77นายวิระชา ทักษิณสาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (ค.ม.) - ภาคสมทบ 400 25/05/2567   : 09.27ดูภาพ
78นางสาวกษิรัตน์ แก้วสาสาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (ค.ม.) - ภาคสมทบ 400 27/05/2567   : 09.28 น.ดูภาพ
79นางชไมพร สุวรรณปุระสาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (ค.ม.) - ภาคสมทบ 400 27/05/2567   : 14.41ดูภาพ
80นางสาวฐาณิตา ลือชาการวิชาการสอนภาษาไทย (ค.ม)26 400 26/05/2567   : 16.55ดูภาพ
81ปรัชญา หงษ์แก้วสาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (ค.ม.) - ภาคสมทบ 400 28/05/2567   : 13.12ดูภาพ
82นางสาวพักตร์จิรา ปิดตาทะโนสาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (ค.ม.) - ภาคสมทบ 400 28/05/2567   : 13.15ดูภาพ
83พระมหาเสกสรร จนฺทสาโร(นิตย์คำหาญ)สาขาวิชารัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.) - ภาคสมทบ 400 28/05/2567   : 13:41ดูภาพ
84พระมหาเสกสรร จนฺทสาโร(นิตย์คำหาญ)สาขาวิชารัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.) - ภาคสมทบ 400 28/05/2567   : 13:41ดูภาพ
85พระมหาทศพร ฐิตปุญฺโญ/มงคลนำสาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (ค.ม.) - ภาคสมทบ 400 28/05/2567   : 17.35 น.ดูภาพ
86น.ส.เดือนเต็ม ประทุมกุลสาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (ค.ม.) - ภาคสมทบ 400 28/05/2567   : 17.56ดูภาพ
87นายพงษ์พัฒน์ ทองบ่อสาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (ค.ม.) - ภาคสมทบ 400 29/05/2567   : 18.57ดูภาพ
88นายสิรภพ สวนดงสาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (ค.ม.) - ภาคสมทบ 400 29/05/2567   : 19.14 น.ดูภาพ
89นายสิรภพ สวนดงสาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (ค.ม.) - ภาคสมทบ 400 29/05/2567   : 19.14 น.ดูภาพ
90นายสุรพงษ์ ประสมเพชรสาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (ค.ม.) - ภาคสมทบ 400 29/05/2567   : 23.33 น.ดูภาพ
91เกรียงไกร วันทาพงษ์ สาขาวิชาปรัชญา (พธ.ม.) - ภาคปกติ 400 01/06/2567   : 15.36ดูภาพ
92พระมหาทศพร ฐิตปุญฺโญ/มงคลนำสาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (ค.ม.) - ภาคสมทบ 400 28/05/2567   : 17.35 น.ดูภาพ
93พระครูสังฆรักษ์ธนา ฉนฺทกาโมสาขาวิชาพระพุทธศาสนา (พธ.ม.) - ภาคปกติ 500 05/06/2567   : 10.28 น.ดูภาพ
94นายกาฬบดินทร์ เบญจมาศสาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (ค.ม.) - ภาคสมทบ 400 14/06/2567   : 21.21ดูภาพ
95นายจักรพรรดิ เยาวนิชสาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (ค.ม.) - ภาคสมทบ 400 17/06/2567   : 13.53ดูภาพ
96นายณัฐเมศร์ สิริโรจน์กมลสาขาวิชารัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.) - ภาคสมทบ 400 21/06/2567   : 10.46ดูภาพ
97ปฏิวัติ พิณพงษ์12สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (ค.ม.) - ภาคสมทบ 400 25/06/2567   : 15.04ดูภาพ
98สุภัทร์ บรรลือทรัพย์สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (ค.ม.) - ภาคสมทบ 400 26/06/2567   : 16:26 น.ดูภาพ
99นายศิขริน แสนทาสาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (ค.ม.) - ภาคสมทบ 400 26/06/2567   : 21.38ดูภาพ
100นางสาวธิดาวรรณ บัวสายสาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (ค.ม.) - ภาคสมทบ 400 27/06/2567   : 20.48ดูภาพ
101นางสาวธิดาวรรณ บัวสายสาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (ค.ม.) - ภาคสมทบ 400 27/06/2567   : 20.48ดูภาพ
102นายธรณ์พัฒน์ ศรีวงษ์ษาสาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (ค.ม.) - ภาคสมทบ 400 28/06/2567   : 10.13 น.ดูภาพ
103นายชาญชนะ สิทธิศักดิ์ค.ม. การสอนภาษาไทย 400 29/06/2567   : 16.47ดูภาพ