แบบฟอร์มแจ้งการชำระค่าสมัครเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

หลังจากกรอกใบแสดงความประสงค์สมัครเรียนเรียบร้อยแล้วสามารถชำระเงินค่าสมัครระดับปริญญาตรีจำนวน ๓๐๐ บาท ระดับปริญญาโทจำนวน 400 บาท และระดับปริญญาเอก จำนวน 700 บาท โดยโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี
ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
  ธนาคาร สาขา เลขที่บัญชี
ธหารไทย แฟรี่พลาซ่าขอนแก่น 464-2-17016-3