ข้อมูลเกี่ยวกับ มจร สายด่วนถึงรองธิการบดี การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การบริหารจัดการ การสืบค้น สำนักงานพระสอนศีลธรรม ฟังวิทยุ หมู่บ้านรักษาศีล 5
img
img
img
img
img
img
img

MCU Buddhist Learning Community

แหล่งเรียนรู้ แหล่งปฏิบัติ แหล่งกราบไหว้บูชา สักการะ สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ กับคนทุกเพศ ทุกวัยมากยิ่งขึ้น จะขยายงานไปหลายๆส่วนเพื่อบริการวิชาการแก่สังคม

img

MCU Buddhist Academic Services

บริการวิชาการแก่สังคม ให้ประสานสอดคล้องกันเพื่อพัฒนาพระสงฆ์และบุคลากรทางศาสนาให้มีศักยภาพและเป็นแกนหลักในการพัฒนาจิตใจและสังคม

Read More
img

MCU Buddhist Innovation for social and mental development

พุทธนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและจิตใจ ที่สามารถตอบสนองความต้องการในการแก้ไขปัญหาของชุมชน สังคม และประเทศชาติให้เข้มแข็งและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

Read More
 

Author Site Reviewresults


  • สำนักนายก
  • กระทรวงการอุดมศึกษา
  • หอสมุดรัฐสภา
  • ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
  • Library of Congress
  • เครือข่ายห้องสมุดนานาชาติ
  • เครือขายห้องสมุดแห่งประเทศไทย (thailis)
  • ค้นหาวารสาร
  • สิ่งพิมพ์หายาก