ทำเนียบรองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น


รูปที่ ๑
พระธรรมวิสุทธาจารย์
พ.ศ. ๒๕๒๙ - ๒๕๔๑

รูปที่ ๒
พระครูปริยัติสารเมธี
พ.ศ. ๒๕๔๑ - ๒๕๔๒


รูปที่ ๓
พระครูสุเทพสารคุณ
พ.ศ. ๒๕๔๒ - ๒๕๔๕
(ปัจจุบัน พระราชประสิทธิคุณ)

รูปที่ ๔
พระราชพัฒนวัชรบัณฑิต,รศ.ดร.
พ.ศ. ๒๕๔๕ - ปัจจุบัน
ย้อนกลับ