..:: มจร.วิทยาเขตขอนแก่น ::

คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล
ประจำวิทยาเขตขอนแก่น


พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร.
รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น
ประธานอนุกรรมการ

อนุกรรมการโดยตำแหน่ง


ผศ.ดร.วิทยา ทองดี
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป

พระมหาโยธิน โยธิโก, รศ.ดร.
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ

พระราชปรีชามุนี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์เลย

ผศ.ดร.นิเทศ สนั่นนารี
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ, ผศ.ดร.
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น

พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร.
รก.ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม

พระครูวาปีจันทคุณ, ผศ.ดร.
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด

อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


พระราชประสิทธิคุณ
รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น
อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายเนติพล ภูเมฆ
อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายกฤษณวรุณ ไชยนิจ
ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น
อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

อนุกรรมการจากคณาจารย์ประจำ


พระครูปริยัติธรรมวงศ์, รศ.ดร.
อาจารย์ประจำ

ผศ.ดร.สุวิน ทองปั้น
อาจารย์ประจำ

ผศ.ดร.สุรพล พรมกุล
อาจารย์ประจำ

ผศ.อนุสรณ์ นางทะราช
อาจารย์ประจำ
 

เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ


นายศักธินันท์ ศรีหาบงค์
รก.ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น
อนุกรรมการและเลขานุการ

พระธีระพงษ์ นรินฺโท
รก.ผู้อำนวยการส่วนบริหาร
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.๒๕๕๙

ข้อ ๙ กบม.มีอำนาจและหน้าที่ปฏิบัติตามข้อบังคับนี้
   (๗) แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ หรือบุคคลเพื่อทำการใดๆ อันอยู่ในอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการ หรืออาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลประจำวิทยาเขต ทั้งนี้ อาจมอบหมายให้ทำการแทนคณะกรรมการเป็นเรื่องๆ ไป หรือมอบหมายเป็นการเฉพาะกิจได้