..:: มจร.วิทยาเขตขอนแก่น ::

คณะอนุกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
ประจำวิทยาเขตขอนแก่น


พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร.
รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น
ประธานอนุกรรมการ

อนุกรรมการโดยตำแหน่ง


พระอุดมปัญญาภรณ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่

พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ, ผศ.ดร.
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ

พระมหาพิสิฐ วิสิฎฺฐปญฺโญ, ดร.
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น

รศ.ดร.วิทยา ทองดี
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป

ผศ.ดร.นิเทศ สนั่นนารี
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


นายไชยา แสนประเสริฐ
อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นางชฎาพร รักษาเคน
อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นางสาวสายสุดา สามหมอ
อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ


นายศักธินันท์ ศรีหาบงค์
รก.ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น
อนุกรรมการและเลขานุการ

ดร.เรียงดาว ทวะชาลี
รก.รองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นางจิตรลดา แก้วมงคล
รก.ผู้อำนวยการส่วนคลังและทรัพย์สิน
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการการเงินและทรัพย์สินประจำวิทยาเขตขอนแก่น อนุวัตตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกาศ ณ วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามความในข้อ ๑๐ คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
   (๘) แต่งตั้งคณะกรรมการหรือนุกรรมการ หรือคณะทำงาน หรือบุคคลเพื่อทำการใดๆ อันอยู่ในอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการ หรืออาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการการเงินและทรัพย์สินประจำวิทยาเขต วิทยาลัย ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด ทั้งนี้ อาจมอบหมายให้ทำการแทนคณะกรรมการเป็นกรณีๆ ไป ก็ได้