คณะกรรมการประจำวิทยาเขตขอนแก่น


พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร.
รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น
ประธานคณะกรรมการ

กรรมการโดยตำแหน่ง


รศ.ดร.วิทยา ทองดี
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป

พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ, ผศ.ดร.
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ

พระราชปรีชามุนี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์เลย

ผศ.ดร.นิเทศ สนั่นนารี
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ


พระมหาพิสิฐ วิสิฎฺฐปญฺโญ, ดร.
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น

พระเทพสิทธาจารย์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม

นายศักธินันท์ ศรีหาบงค์
รก.ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น
 
พระครูวาปีจันทคุณ, ผศ.ดร.
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด

กรรมการจากคณาจารย์ประจำ


พระครูปริยัติพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร.
อาจารย์ประจำ

ผศ.ดร.สุวิน ทองปั้น
อาจารย์ประจำ

ผศ.ดร.นิรัช เรืองแสน
อาจารย์ประจำ

กรรมการและเลขานุการ


พระครูสมุห์ธีระพงษ์ นรินฺโท, ดร.
รก.ผู้อำนวยการส่วนบริหาร
เลขานุการคณะกรรมการฯ

ดร.เรียงดาว ทวะชาลี
รก.รองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯมาตรา ๓๑ ในวิทยาเขตหนึ่ง ให้มีคณะกรรมการประจำวิทยาเขต ประกอบด้วยรองอธิการบดีประจำวิทยาเขตเป็นประธานกรรมการ ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการศูนย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัย และหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่าง อื่นที่มีฐานะเทียบเท่าสถาบัน สำนัก ศูนย์หรือวิทยาลัยในวิทยาเขตนั้น เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง และกรรมการซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากคณาจารย์ประจำในวิทยาเขตนั้นมีจำนวนไม่เกินกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการโดยตำแหน่ง แต่ไม่น้อยกว่าสามคน

ให้คณะกรรมการประจำวิทยาเขตแต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นเลขานุการของคณะกรรมการ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งมีวาระการดำรงตำแหน่งสองปี แต่อาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ การประชุมของคณะกรรมการประจำวิทยาเขต ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย มาตรา ๓๒ คณะกรรมการประจำวิทยาเขตมีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้
   (๑) ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการดำเนินกิจการต่าง ๆ ภายในวิทยาเขตต่ออธิการบดี
   (๒) ประสานงานระหว่างบัณฑิตวิทยาลัย คณะ สถาบัน สำนัก ศูนย์วิทยาลัย และหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ สถาบัน สำนัก ศูนย์ หรือวิทยาลัยภายใน วิทยาเขต
   (๓) พิจารณาเสนอการออกระเบียบปฏิบัติของวิทยาเขตต่ออธิการบดี และวาง ระเบียบหรือออกข้อบังคับอื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
   (๔) พิจารณาเสนอแผนพัฒนา แผนงานและงบประมาณประจำปีของหน่วยงานต่าง ๆ ของวิทยาเขตต่อรองอธิการบดีประจำวิทยาเขต
   (๕) ปฏิบัติงานอื่นตามที่อธิการบดีมอบหมาย