ระบบการรับสมัครออนไลน์

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

โครงการพี่ชวนน้องมาเรียน (รอบทั่วไป)

รับสมัครพระภิกษุสามเณร และบุคคลทั่วไป เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ดูรายละเอียด

โครงการผู้มีความสามารถการแสดงด้านศิลปะวัฒนธรรม

ผู้ที่เข้าร่วมโครงการนี้ ฟรีค่าใบสมัครและระเบียบการ ราคาชุดละ ๑๕๐ จะได้เป็นสมาชิกวงโปงลางพุทธศาสตร์อีสานศิลป์

ดูรายละเอียด

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิปัสสนาภาวนา

เพื่อสนองนโยบายในการจัดการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคอินโดจีน

ดูรายละเอียดรายชื่อผู้สมัคร/ผู้ผ่านการคัดเลือก    ดาวน์โหลดคู่มือการเข้าศึกษาต่อ