ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

เรื่อง การรับสมัครพระภิกษุสามเณร และบุคคลทั่วไป เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

โครงการพี่ชวนน้องมาเรียน (รอบทั่วไป)

ด้วยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จะดำเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยใช้สิทธิพิเศษ (โควตา) โครงการพี่ชวนน้องมาเรียน CNMR รอบทั่วไป ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

สมัครออนไลน์ที่นี่

๑. วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น เปิดรับสมัครระดับปริญญาตรี ๘ สาขาวิชา คือ

ที่ หลักสูตร/สาขาวิชา จำนวนที่รับ

พระพุทธศาสนา (ภาคปกติ)

๑๐

พระพุทธศาสนา (ภาคสมทบ)

๑๐

ปรัชญา (ภาคปกติ)

ปรัชญา (ภาคสมทบ)

ภาษาอังกฤษ

๒๕

สังคมศึกษา

๓๐

การสอนภาษาไทย

๓๐

รัฐศาสตร์ (ภาคปกติ)

๒๕

รัฐศาสตร์ (ภาคสมทบ)

๑๕

รัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคปกติ)

๓๐

รัฐประศาสนศาสตร์  (ภาคสมทบ)

๓๐

นิติศาสตร์ (ภาคปกติ)

๒๕

นิติศาสตร์ (ภาคบัณฑิต)

๒๕

รวม

๒๗๕

๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร

๒.๑ สำหรับพระภิกษุและสามเณร
    ๒.๑.๑ เป็นพระภิกษุสามเณร
    ๒.๑.๒ เป็นผู้สอบได้เปรียญธรรม ๕ ประโยคขึ้นไป หรือ
    ๒.๑.๓ เป็นผู้สอบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยค และเป็นผู้สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือได้รับประกาศนียบัตรอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
    ๒.๑.๔ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา หรือ
    ๒.๑.๕ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือได้รับประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์หรือประกาศนียบัตรอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง และเมื่อได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแล้ว ต้องศึกษาวิชาภาษาบาลีที่มหาวิทยาลัยกำหนดไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต หรือ
    ๒.๑.๖ เป็นพระสังฆาธิการหรือครูสอนพระปริยัติธรรม ผู้สำเร็จการศึกษาประโยค มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และสอบได้นักธรรมชั้นเอก และได้รับการแต่งตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี
    ๒.๑.๗ เป็นผู้ที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้เข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษเพื่อขอรับปริญญา ตามหลักเกณฑ์ที่สภาวิชาการกำหนด
    ๒.๑.๘ เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
    ๒.๑.๙ เป็นผู้ไม่เคยถูกคัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะ ความผิดทางความประพฤติหรือวินัย
    ๒.๑.๑๐ เป็นผู้มีผลการเรียนเกรดเฉลี่ยสะสม ๒.๐๐ ขึ้นไป หรือเป็นไปตามเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนด
***เอกสารประกอบการรับสมัครสำหรับพระภิกษุและสามเณร
    (๑) ใบประกาศนียบัตร , ใบสุทธิ หรือ รบ.๑,ป.พ. ที่แสดงว่าสอบได้ในชั้นนั้น ๆ พร้อมถ่ายสำเนา ๑ แผ่น
    (๒) สำเนาทะเบียนบ้าน ถ่ายเอกสารและรับรองสำเนาจำนวน ๑ แผ่น
    (๓) หนังสือสุทธิตัวจริง ถ่ายเอกสารและรับรองสำเนาจำนวน ๑ ชุด
    (๔) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ถ้ามี) ถ่ายเอกสารและรับรองสำเนาจำนวน ๑ แผ่น
    (๕) รูปถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน หน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ขนาด ๑.๕ นิ้ว จำนวน ๓ แผ่น
    (๖) ใบสมัครตามแบบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ที่กรอกข้อความเรียบร้อย ๑ ฉบับ ดาว์นโหลดได้ที่นี่
    (๗) หนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บริหารโรงเรียน
๒.๒ สำหรับนักเรียนและบุคคลทั่วไป     ๒.๒.๑ เป็นนักเรียนหรือบุคคลทั่วไป
    ๒.๒.๒ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า หรืออยู่ในระหว่างจบการศึกษา
    ๒.๒.๓ เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
    ๒.๒.๔ เป็นผู้ไม่เคยถูกคัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะ ความผิดทางความประพฤติหรือวินัย
    ๒.๒.๕ เป็นผู้มีผลการเรียนเกรดเฉลี่ยสะสมภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๒ ไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐ ขึ้นไป หรือเป็นไปตามเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนด
***เอกสารประกอบการรับสมัครสำหรับนักเรียนและบุคคลทั่วไป
    (๑) สำเนาหลักฐานการศึกษา/ทรานสคริปต์ แสดงผลการเรียนถึงภาคการศึกษา ๑/๒๕๖๒ ไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐ ขึ้นไป หรือเป็นไปตามเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนด จำนวน ๑ ฉบับ
    (๒) สำเนาทะเบียนบ้าน ถ่ายเอกสารและรับรองสำเนาจำนวน ๑ แผ่น
    (๓) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ถ่ายเอกสารและรับรองสำเนาจำนวน ๑ แผ่น
    (๔) รูปถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน หน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ขนาด ๑.๕ นิ้ว จำนวน ๓ แผ่น
    (๕) ใบสมัครตามแบบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ที่กรอกข้อความเรียบร้อย ๑ ฉบับ ดาว์นโหลดได้ที่นี่
    (๖) หนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บริหารโรงเรียน

๓. วิธีการสมัคร

    ๓.๑ การสมัครด้วยตนเองห้องกลุ่มทะเบียนและวัดผล ชั้น ๑ อาคารเรียนบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เลขที่ ๓๐ ม.๑ บ.โคกสี ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐ โทร. ๐๘๙-๗๑๑๑๖๗๓ คุณรพีพร มณีวรรณ
    ๓.๒ การสมัครออนไลน์ ผ่านทาง http://kk.mcu.ac.th/2019/samuk64.html

หมายเหตุ ผู้สมัครที่สมัครผ่านระบบออนไลน์ ต้องตรวจสอบคุณสมบัติด้วยตนเองแล้วบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจน และบันทึกข้อมูลผ่านระบบการสมัครเข้าศึกษาต่อของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น หากมหาวิทยาลัยฯ ตรวจสอบภายหลังพบว่าขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งหรือหลักฐานประกอบการสมัครเป็นเท็จจะถูกตัดสิทธิ์การสมัครทันที

๔. วันรับสมัครและการคัดเลือกเข้าศึกษา

    ๕.๑ เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. เว้นวันหยุดราชการ
   ๕.๒ สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
วันเสาร์ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
หมายเหตุ การสอบสัมภาษณ์
   ๑.) พิจารณาจากคะแนนสะสมเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามที่สาขาวิชากำหนด
   ๒.) พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) และหรือประกาศเกียรติคุณการกระทำความดี มีคุณธรรม จริยธรรม และอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือส่วนร่วม
   ๓.) พิจารณาจากหนังสือรับรองจากผู้บริหารโรงเรียน (ถ้ามี)
   ๔.) พิจารณาจากบุคลิกภาพ ปฏิภาณไหวพริบในการตอบคำถาม และความพยายามใฝ่เรียนรู้
   ๕.) เฉพาะสาขาวิชาการสอนภาษาไทยและสาขาวิชาสังคมศึกษา ต้องสอบวัดแววความเป็นครู

๕. ค่าธรรมเนียมในการสมัคร

    ๕.๑ ค่าใบสมัครและระเบียบการ ราคาชุดละ ๑๕๐ บาท
    ๕.๒ ค่าธรรมเนียมการสมัคร ๑๕๐ บาท

๖. การขึ้นทะเบียนนิสิตและลงทะเบียนเรียน

   นิสิตใหม่รายงานตัวและมอบตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต/ชำระค่าลงทะเบียน หลังจากประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ๓ วันทำการ

๗. การปฐมนิเทศนิสิต/ เปิดเรียน

    ๗.๑ ภาคปกติ ภาคสมทบ ภาคบัณฑิต ปฐมนิเทศ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๔
   ๗.๒ ภาคปกติ เปิดเรียน ในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔
   ๗.๓ ภาคสมทบ/ภาคบัณฑิต เปิดเรียน ในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๔

๘. สิทธิพิเศษสำหรับโครงการพี่ชวนน้องมาเรียน

    นิสิตปัจจุบันแนะนำนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ หลังจากนิสิตใหม่ลงทะเบียนเข้าศึกษาต่อแล้ว ให้นำสำเนาใบชำระค่าลงทะเบียนของน้องและสำเนาบัตรนิสิตของตนเอง ยื่นเจ้าหน้าที่วิทยาลัยสงฆ์ เพื่อรับสิทธิพิเศษในการลดค่าธรรมเนียมการศึกษาจำนวน ๕๐๐ บาท / ๑ คน แต่ไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท และสามารถใช้สิทธินี้ได้ในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๕เท่านั้น หากเกินกำหนดถือว่าท่านสละสิทธิทันที

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ห้องกลุ่มทะเบียนและวัดผล ชั้น ๑ อาคารเรียนบัณฑิตศึกษา มจร วิทยาเขตขอนแก่น ตำบลโคกสี โทร. ๐๘๙-๗๑๑๑๖๗๓ คุณรพีพร มณีวรรณ

Image

ห้องวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) ชั้น ๑ ห้อง ๑๐๗ โทร. ๐๘๐-๗๕๖๐๙๙๔ คุณอมรรัตน์ เตชะนอก

Image

หรือสอบถาม กลุ่มงานบริการการศึกษา โทร.๐๖๑-๐๔๙๒๕๕๒ พระสุกฤษฎิ์ ภทฺทรเมธี นักจัดการงานทั่วไป , ๐๙๒-๙๑๓๒๘๘๗ นายธนรัฐ อดทน นักวิชาการศึกษา

Image