ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

เรื่อง รับสมัครพระภิกษุสามเณร และบุคคลทั่วไป เข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตร วิปัสสนาภาวนา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (เรียนเสาร์-อาทิตย์)

ด้วยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอน ระดับประกาศนียบัตร สำหรับพระภิกษุ สามเณรและบุคคลทั่วไป และดำเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิปัสสนาภาวนา เพื่อสนองนโยบายในการจัดการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคอินโดจีน และส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านพระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ เพื่อพัฒนาจิตใจและสังคมระดับนานาชาติเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายมหาวิทยาลัย จึงประกาศรับสมัครพระภิกษุสามเณรเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิปัสสนาภาวนา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (เรียนเสาร์ -อาทิตย์)

สมัครเรียน

๑. คุณสมบัติของผู้สนใจสมัคร

    (๑) เป็นพระสังฆาธิการ พระภิกษุสามเณร หรือครูสอนวิชาพระพุทธศาสนาที่มีคุณวุฒินักธรรมชั้นเอก
    (๒) หรือธรรมศึกษาชั้นเอกหรือเป็นคฤหัสถ์ที่สำเร็จการศึกษาธรรมศึกษาชั้นเอก หรือ
    (๓) เป็นคฤหัสถ์ที่สำเร็จการศึกษาภาคบังคับของรัฐหรือเทียบเท่า หรือ
    (๔) เเป็นผู้ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอนุมัติให้เข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษ

๒. เอกสารประกอบการรับสมัคร

    (๑) ใบประกาศนียบัตร ใบสุทธิ หรือ รบ.๑ ป. ที่แสดงว่าสอบได้ในชั้นนั้น ๆ พร้อมถ่าย สำเนา จำนวน ๑ แผ่น
    (๒) สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ แผ่น
    (๓) หนังสือสุทธิตัวจริง พร้อมถ่ายสำเนา จำนวน ๑ ชุด
    (๔) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ แผ่น
    (๕) รูปถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน หน้าตรง ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ ๕ นิ้ว จำนวน ๓ แผ่น     (๖) ใบสมัครตามแบบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ที่กรอกข้อความเรียบร้อย จำนวน ๑ ฉบับ ดาวน์โหลดได้ที่นี่

๓. สถานที่รับสมัคร

    ๓.๑ วิทยาเขตขอนแก่น
   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น วัดธาตุุ (พระอารามหลวง) ถนนกลางเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐ โทร. 0 - ๔๓๓๒ - ๐๘๕๐
   กลุ่มงานทะเบียนและวัดผล ชั้น ๑ ห้อง ๑๐๔ อาคารเรียนบัณฑิตศึกษา (หลังใหม่) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เลขที่ ๓๐ หมู่ ๑ บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐ โทร. ๐๖๑-๐๖๒-๖๕๔๒
   ศูนย์บริการวิชาการพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น วัดนันทิการาม ถนนเหล่านาดี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐ โทร. ๐๖๑-๐๖๒-๖๕๔๒
    ๓.๒ การสมัครออนไลน์ ผ่านทาง http://kk.mcu.ac.th/2019/samuk64.html

หมายเหตุ ผู้สมัครผ่านระบบออนไลน์ ต้องตรวจสอบคุณสมบัติด้วยตนเองแล้วบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจน และบันทึกข้อมูลผ่านระบบการสมัครเข้าศึกษาต่อของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เมื่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนตรวจสอบข้อมูลแล้วพบว่าคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งไม่สมบูรณ์ หรือเป็นข้อมูลเท็จ จะถูกตัดสิทธิ์การสมัครทันที

๔. วันรับสมัครและการคัดเลือกเข้าศึกษา

    ๔.๑ เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤษถาคม ๒๕๖๓ เวลา o๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. วันวันหยุดราชการ
    ๔.๒ สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา o๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
    ๔.๓ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔

๕. ค่าธรรมเนียมในการสมัคร

    ๕.๑ ค่าใบสมัครและระเบียบการ ราคาชุดละ ๑๕๐ บาท
    ๕.๒ ค่าธรรมเนียมการสมัคร ๑๕๐ บาท
    ๕.๓ ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (แบ่งจ่าย ๓ งวด) ๑๕,๐๐๐ บาท

๖. การขึ้นทะเบียนนิสิตและลงทะเบียนเรียน

   นิสิตใหม่รายงานตัวและมอบตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต/ลงทะเบียนเรียน วันที่ ๘ – ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นตันไป

๗. การปฐมนิเทศนิสิต/ เปิดเรียน

    ปฐมนิเทศ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๔

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ห้องกลุ่มทะเบียนและวัดผล ชั้น ๑ อาคารเรียนบัณฑิตศึกษา
โทร. ๐๘๙-๗๑๑๑๖๗๓ คุณรพีพร มณีวรรณ

Image

ห้องวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
ชั้น ๑ ห้อง ๑๐๗ โทร. ๐๘๐-๗๕๖๐๙๙๔ คุณอมรรัตน์ เตชะนอก

Image

หรือสอบถาม กลุ่มงานบริการการศึกษา โทร.๐๖๑-๐๔๙๒๕๕๒ พระสุกฤษฎิ์ ภทฺทรเมธี นักจัดการงานทั่วไป , ๐๙๒-๙๑๓๒๘๘๗ นายธนรัฐ อดทน นักวิชาการศึกษา

Image