ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

เรื่อง การรับสมัครพระภิกษุสามเณร และบุคคลทั่วไป เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

โดยใช้สิทธิพิเศษ รอบโควตามอชมพู

ด้วยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จะดำเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยใช้สิทธิพิเศษ รอบโควตามอชมพู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

สมัครเข้าร่วมโครงการ

๑. วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น เปิดรับสมัครระดับปริญญาตรี ๘ สาขาวิชา คือ

ที่ หลักสูตร/สาขาวิชา จำนวนที่รับ

พระพุทธศาสนา (ภาคปกติ)

พระพุทธศาสนา (ภาคสมทบ)

ปรัชญา (ภาคปกติ)

ปรัชญา (ภาคสมทบ)

ภาษาอังกฤษ

๑๐

สังคมศึกษา

๑๕

การสอนภาษาไทย

๑๕

รัฐศาสตร์ (ภาคปกติ)

๑๐

รัฐศาสตร์ (ภาคสมทบ)

รัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคปกติ)

๑๕

รัฐประศาสนศาสตร์  (ภาคสมทบ)

๑๕

นิติศาสตร์ (ภาคปกติ)

๑๐

นิติศาสตร์ (ภาคบัณฑิต)

๑๐

รวม

๑๓๕

๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร

๒.๑ สำหรับพระภิกษุและสามเณร
    ๒.๑.๑ เป็นพระภิกษุสามเณร
    ๒.๑.๒ เป็นผู้สอบได้เปรียญธรรม ๕ ประโยคขึ้นไป หรือ
    ๒.๑.๓ เป็นผู้สอบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยค และเป็นผู้สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือได้รับประกาศนียบัตรอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
    ๒.๑.๔ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา หรือ
    ๒.๑.๕ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือได้รับประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์หรือประกาศนียบัตรอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง และเมื่อได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแล้ว ต้องศึกษาวิชาภาษาบาลีที่มหาวิทยาลัยกำหนดไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต หรือ
    ๒.๑.๖ เป็นพระสังฆาธิการหรือครูสอนพระปริยัติธรรม ผู้สำเร็จการศึกษาประโยค มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และสอบได้นักธรรมชั้นเอก และได้รับการแต่งตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี
    ๒.๑.๗ เป็นผู้ที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้เข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษเพื่อขอรับปริญญา ตามหลักเกณฑ์ที่สภาวิชาการกำหนด
    ๒.๑.๘ เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
    ๒.๑.๙ เป็นผู้ไม่เคยถูกคัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะ ความผิดทางความประพฤติหรือวินัย
    ๒.๑.๑๐ เป็นผู้มีผลการเรียนเกรดเฉลี่ยสะสม ๒.๕๐ ขึ้นไป หรือเป็นไปตามเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนด

***เอกสารประกอบการรับสมัครสำหรับพระภิกษุและสามเณร

    (๑) ใบประกาศนียบัตร , ใบสุทธิ หรือ รบ.๑ ป.พ. ที่แสดงว่าสอบได้ในชั้นนั้น ๆ พร้อมถ่ายสำเนา ๑ แผ่น
    (๒) สำเนาทะเบียนบ้าน ถ่ายเอกสารและรับรองสำเนาจำนวน ๑ แผ่น
    (๓) หนังสือสุทธิตัวจริง ถ่ายเอกสารและรับรองสำเนาจำนวน ๑ ชุด
    (๔) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ถ้ามี) ถ่ายเอกสารและรับรองสำเนาจำนวน ๑ แผ่น
    (๕) รูปถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน หน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ขนาด ๑.๕ นิ้ว จำนวน ๓ แผ่น
    (๖) ใบสมัครตามแบบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ที่กรอกข้อความเรียบร้อย ๑ ฉบับ ดาวน์โหลดได้ที่นี่
    (๗) หนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บริหารโรงเรียน
๒.๒ สำหรับนักเรียนและบุคคลทั่วไป     ๒.๒.๑ เป็นนักเรียนหรือบุคคลทั่วไป
    ๒.๒.๒ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า หรืออยู่ในระหว่างจบการศึกษา
    ๒.๒.๓ เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
    ๒.๒.๔ เป็นผู้ไม่เคยถูกคัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะ ความผิดทางความประพฤติหรือวินัย
    ๒.๒.๕ เป็นผู้มีผลการเรียนเกรดเฉลี่ยสะสมภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓ ไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐ ขึ้นไป หรือเป็นไปตามเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนด

***เอกสารประกอบการรับสมัครสำหรับนักเรียนและบุคคลทั่วไป

    (๑) สำเนาหลักฐานการศึกษา/ทรานสคริปต์ แสดงผลการเรียนถึงภาคการศึกษา ๑/๒๕๖๓ ไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐ ขึ้นไป หรือเป็นไปตามเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนด จำนวน ๑ ฉบับ
    (๒) สำเนาทะเบียนบ้าน ถ่ายเอกสารและรับรองสำเนาจำนวน ๑ แผ่น
    (๓) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ถ่ายเอกสารและรับรองสำเนาจำนวน ๑ แผ่น
    (๔) รูปถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน หน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ขนาด ๑.๕ นิ้ว จำนวน ๓ แผ่น
    (๕) ใบสมัครตามแบบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ที่กรอกข้อความเรียบร้อย ๑ ฉบับ ดาวน์โหลดได้ที่นี่
    (๖) หนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บริหารโรงเรียน

๓. วิธีการสมัคร

    ๓.๑ การสมัครด้วยตนเองห้องกลุ่มทะเบียนและวัดผล ชั้น ๑ อาคารเรียนบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เลขที่ ๓๐ ม.๑ บ.โคกสี ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐ โทร. ๐๘๙-๗๑๑๑๖๗๓ คุณรพีพร มณีวรรณ
    ๓.๒ การสมัครออนไลน์ ผ่านทาง http://kk.mcu.ac.th/2019/samuk64.html

หมายเหตุ ผู้สมัครที่สมัครผ่านระบบออนไลน์ ต้องตรวจสอบคุณสมบัติด้วยตนเองแล้วบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจน และบันทึกข้อมูลผ่านระบบการสมัครเข้าศึกษาต่อของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น หากมหาวิทยาลัยฯ ตรวจสอบภายหลังพบว่าขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งหรือหลักฐานประกอบการสมัครเป็นเท็จจะถูกตัดสิทธิ์การสมัครทันที

๔. วันรับสมัครและการคัดเลือกเข้าศึกษา

   รอบที่ ๑ สมัคร ๑ ตุลาคม – ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ ประกาศรายชื่อผู้สิทธ์สอบ วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓
สอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
   รอบที่ ๒ สมัคร ๑ มกราคม – ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ ประกาศรายชื่อผู้สิทธ์สอบ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔
สอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
    รอบที่ ๓สมัคร ๑ กุมภาพันธ์ – ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ประกาศรายชื่อผู้สิทธ์สอบ วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔
สอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
   รอบที่ ๔ สมัคร ๑๐ มีนาคม - ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ ประกาศรายชื่อผู้สิทธ์สอบ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓
สอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

หมายเหตุ การสอบสัมภาษณ์

   ๑.) พิจารณาจากคะแนนสะสมเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ตำกว่า ๒.๕๐
   ๒.) พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) และหรือประกาศเกียรติคุณการกระทำความดี มีคุณธรรม จริยธรรม และอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือส่วนร่วม
   ๓.) พิจารณาจากหนังสือรับรองจากผู้บริหารโรงเรียน (ถ้ามี)
   ๔.) พิจารณาจากบุคลิกภาพ ปฏิภาณไหวพริบในการตอบคำถาม และความพยายามใฝ่เรียนรู้
   ๕.) เฉพาะสาขาวิชาการสอนภาษาไทยและสาขาวิชาสังคมศึกษา ต้องสอบวัดแววความเป็นครู

๕. ค่าธรรมเนียมในการสมัคร

    ๕.๑ ค่าใบสมัครและระเบียบการ ราคาชุดละ ๑๕๐ บาท
    ๕.๒ ค่าธรรมเนียมการสมัคร ๑๕๐ บาท

๖. การขึ้นทะเบียนนิสิตและลงทะเบียนเรียน

   นิสิตใหม่รายงานตัวและมอบตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต/ชำระค่าลงทะเบียน หลังจากประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ๓ วันทำการ

๗. การปฐมนิเทศนิสิต/ เปิดเรียน

    ๗.๑ ภาคปกติ ภาคสมทบ ภาคบัณฑิต ปฐมนิเทศ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๔
   ๗.๒ ภาคปกติ เปิดเรียน ในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔
   ๗.๓ ภาคสมทบ/ภาคบัณฑิต เปิดเรียน ในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๔

๘. สิทธิพิเศษสำหรับรอบโควตามอชมพู

    - ผู้สมัครจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ มีสิทธิได้เข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ห้องกลุ่มทะเบียนและวัดผล ชั้น ๑ อาคารเรียนบัณฑิตศึกษา
โทร. ๐๘๙-๗๑๑๑๖๗๓ คุณรพีพร มณีวรรณ

Image

ห้องวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
ชั้น ๑ ห้อง ๑๐๗ โทร. ๐๘๐-๗๕๖๐๙๙๔ คุณอมรรัตน์ เตชะนอก

Image

หรือสอบถาม กลุ่มงานบริการการศึกษา โทร.๐๖๑-๐๔๙๒๕๕๒ พระสุกฤษฎิ์ ภทฺทรเมธี นักจัดการงานทั่วไป , ๐๙๒-๙๑๓๒๘๘๗ นายธนรัฐ อดทน นักวิชาการศึกษา

Image