บูรพาจารย์

สมเด็จพระพุฒาจารย์
(อาจ อาสภมหาเถร)

สมเด็จพระพุฒาจารย์
(เกี่ยว อุปเสโณ ป.ธ.๙)

พระธรรมธีรราชมหามุนี
(โชดก ญาณสิทฺธิ ป.ธ.๙)

พระครูพิศาลอรัญญเขตร์
(บุญมี พิสารธมฺโม)

พระครูพิศาลอรัญญเขตร์
(จันทร์ เขมิโย ป.ธ.๓)

พระอริยคุณาธาร
(อุ่น สุวณฺโณ ป.ธ.๖)

พระเทพบัณฑิต
(อินทร์ ถิรเสวี ป.ธ. ๕)

พระราชสารธรรมมุนี
(กัณหา ปภสฺสโร)

พระธรรมวิสุทธาจารย์
(เหล่ว สุมโน ป.ธ. ๕)

พระเทพมงคลเมธี
(คำพันธ์ โกวิโท ป.ธ.๗)

พระเทพกิตติรังษี
(ทองสา วรลาโภ ป.ธ.๘)

ผู้เกษียณอายุการเป็นพนักงานของรัฐ

สายวิชาการ

รศ.ดร.โสวิทย์ บำรุงภักดิ์
ป.ธ.๗ ,พธ.บ., M.A., พธ.ด.

สายปฏิบัติการวิชาชีพ

ผู้เคยปฎิบัติงาน