คณะกรรมการสภาวิทยาเขตขอนแก่น

 
พระพรหมวัชรเมธี
เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม
ประธานสภาวิทยาเขตขอนแก่น
 

กรรมการโดยตำแหน่ง

 
พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร.
รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น
 

พระอุดมปัญญาภรณ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่

พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ, ผศ.ดร.
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น

พระราชปรีชามุนี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์เลย

ผศ.ดร.นิเทศ สนั่นนารี
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

พระมหาพิสิฐ วิสิฎฺฐปญฺโญ, ดร.
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น


พระเทพสิทธาจารย์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม
   
พระครูวาปีจันทคุณ, ผศ.ดร.
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


พระเทพวิสุทธิคุณ
เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น

พระราชพรหมจริยคุณ
เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด

พระราชประสิทธิคุณ
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น

ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายเอกราช ช่างเหลา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.ระเบียบรัตน์ พงษ์พานิช
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายโชคชัย คุณวาสี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผศ.ดร.เกรียงไกร ปัญญาประเสริฐกุล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการจากคณาจารย์ประจำ


พระครูภาวนาโพธิคุณ, รศ.ดร.
อาจารย์ประจำ

พระครูปริยัติธรรมวงศ์, รศ.ดร.
อาจารย์ประจำ

พระมหาประกาศ อาภากโร
อาจารย์ประจำ

กรรมการและเลขานุการ


รศ.ดร.วิทยา ทองดี
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป
กรรมการและเลขนุการ

นายศักธินันท์ ศรีหาบงค์
รก.ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น
กรรมการและผู้ช่วยเลขนุการข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยสภาวิทยาเขต พ.ศ.๒๕๔๑

ข้อ ๕ ในวิทยาเขตหนึ่ง ให้มีสภาวิทยาเขตประกอบด้วย
   (๑) ประธานสภาวิทยาเขต ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากพระเถระ โดยคำแนะนำของคณะกรรมการประจำวิทยาเขต
   (๒) กรรมการสภาวิทยาเขตโดยตำแหน่ง ได้แก่ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการศูนย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัย และหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเท่าคณะ สถาบัน สำนัก ศูนย์ หรือวิทยาลัย ในวิทยาเขต
   (๓) กรรมการสภาวิทยาเขตจำนวนสามรูปหรือคน ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากคณาจารย์ประจำวิทยาเขต โดยคำแนะนำของคณะกรรมการประจำวิทยาเขต
   (๔) กรรมการสภาวิทยาเขตผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นพระภิกษุจำนวนไม่เกินหกรูป ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากพระสังฆาธิการ โดยคำแนะนำของคณะกรรมการประจำวิทยาเขต
   (๕) กรรมการสภาวิทยาเขตผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นคฤหัสถ์จำนวนไม่เกินห้าคน ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากคฤหัสถ์ โดยคำแนะนำของคณะกรรมการประจำวิทยาเขต
   ให้สภาวิทยาเขตเลือกกรรมการสภาวิทยาเขตซึ่งเป็นพระภิกษุรูปหนึ่งเป็นรองประธานสภาวิทยาเขต และให้รองประธานสภาวิทยาเขตทำหน้าที่แทนประธานสภาวิทยาเขตเมื่อไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภาวิทยาเขตหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
   ให้สภาวิทยาเขตแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีรูปใดรูปหนึ่งเป็นเลขานุการสภาวิทยาเขต โดยคำแนะนำของรองอธิการบดีประจำวิทยาเขต และให้ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตเป็นผู้ช่วยเลขานุการสภาวิทยาเขต

ข้อ ๗ สภาวิทยาเขตขอนแก่นมีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้
   (๑) ส่งเสริมสนับสนุนและให้ความอุปถัมภ์กิจการในการดำเนินงานของวิทยาเขตอย่างมีประสิทธิภาพ และตอบสนองการพัฒนาของวิทยาเขต
   (๒) ประสานความร่วมมือกับองค์กรท้องถิ่นและชุมชน เพื่อพัฒนาวิทยาเขต
   (๓) ให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการประจำวิทยาเขตในการดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย การให้บริการทางวิชาการพระพุทธศาสนา และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของวิทยาเขต
   (๔) ให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการประจำวิทยาเขตในการจัดทำแผนพัฒนา แผนงานและงบประมาณประจำปีของวิทยาเขต
   (๕) ให้คำแนะนำทั่วไปในการบริหารงานของวิทยาเขต
   (๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่นในวิทยาเขตตามที่คณะกรรมการประจำวิทยาเขตร้องขอ