ผู้บริหารหน่วยงานในกำกับของวิทยาเขตขอนแก่น

ผู้อำนวยการ

หน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

พระราชปรีชามุนี, ดร.
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์เลย

พระครูวาปีจันทคุณ, ผศ.ดร.
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด

พระเทพสิทธาจารย์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม