ตำแหน่งทางวิชาการ

ที่ ชื่อ-ฉายา/นามสกุล วิทยฐานะ ตำแหน่ง สาขาวิชา คำสั่งที่ มีผลตั้งแต่ สั่ง ณ วันที่ หมายเหตุ
1
ผศ.ประกอบ มีโคตรกอง ศศ.ม. (ไทยคดีศึกษา), พธ.บ. (ศาสนา) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 111/2549 31/5/2548 15/5/2549
2
รศ.ปกรณ์ คุณารักษ์ สค.ม. (สังคมวิทยา), กศ.บ. (สังคมศึกษา) รองศาสตราจารย์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 373/2549 25/9/2547 6/11/2549
3
ผศ.ดร.บุรินทร์ ภู่สกุล Ph.D. (Political Science), M.A. (Political Science), B.A. (Politics), ป.ธ. ๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัฐศาสตร์ 438/2549 16/9/2545 12/5/2549
4
ผศ.ดร.จักรพรรณ วงศ์พรพวัณ Ph.D. (Philosophy), M.A. (Pali and Buddhist Studies), M.A. (Philosophy), พธ.บ. (ปรัชญา), ป.ธ. ๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรัชญา 347/2551 31/5/2548 10/9/2551
5
รศ.จิรภัทร แก้วกู่ ศศ.ม. (ภาษาไทย), พธ.บ. (ภาษาไทย), ป.ธ.๕ รองศาสตราจารย์ การสอนภาษาไทย 118/2551 29/9/2547 10/3/2551
6
รศ.ดร.ดิปติ มหันตะ Ph.D. (English), MFA. (Art Criticism), M.A. (English), B.A. (English Major) รองศาสตราจารย์ ภาษาอังกฤษ 134/2556 19/04/2555 28/03/2556
7
ผศ.ดร.ชาญชัย ฮวดศรี Ph.D. (Social Science), M.A. (Entire Politics), พธ.บ. (สังคมศึกษา), ป.ธ.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัฐศาสตร์ 744/2555 24/4/2555 16/11/2555
8
รศ.ดร.โสวิทย์ บำรุงภักดิ์ พธ.ด. (พระพุทธศาสนา), M.A. (Buddhist studies), พธ.บ. (ศาสนา), พธ.บ. (ปรัชญา), ป.ธ.๗ รองศาสตราจารย์ ปรัชญา 100/2557 30/4/2556 5/3/2557
9
พระมหาสำราญ กมฺมสุทฺโธ, ผศ.ดร. Ph.D. (English), M.A. (Linguistics), M.A. (Pol.), พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ), ศศ.บ. (ภาษาไทย), ป.ธ. ๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาษาอังกฤษ 243/2557 18/10/2556 26/5/2557
10
ผศ.ดร.สุวิน ทองปั้น Ph.D. (Philosophy), M.A. (Philosophy), พธ.บ. (ปรัชญา) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรัชญา 707/2557 21/2/2557 27/11/2557
11
ผศ.ดร.พลเผ่า เพ็งวิภาศ พ.ม., พธ.บ. (ศาสนา), ศศ.ม. (ปรัชญา), พธ.ด. (ปรัชญา) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พระพุทธศาสนา 710/2558 1/8/2557 8/10/2558
12
พระครูสุธีคัมภีรญาณ, ผศ.ดร.
(ประมวล ฐานทฺตโต)
Ph.D. (Pali& Buddhist Studies), M.A. (Pali & Buddhist Studies), พธ.บ. (ภาษาไทย), ป.ธ.๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พระพุทธศาสนา 225/2559 3/9/2557 9/4/2559
13
พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร.
(สุกันยา อรุโณ)
Ph.D. (Buddhist Studies), ศศม. (ปรัชญา), ศษ.บ. (ประถมศึกษา), พธ.บ. (ศาสนา) รองศาสตราจารย์ พระพุทธศาสนา 502/2559 30/12/2558 21/7/2559
14
พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ, ผศ.ดร. Ph.D. (Phil & Theravada), M.A. (Sanskrit), ศษ.บ. (มัธยมศึกษา), พธ.บ. (ศาสนา), ป.ธ.๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พระพุทธศาสนา 24/2560 20/1/2559 14/1/2560
15
ผศ.ดร.ปัญญา คล้ายเดช Ph.D. (Political Science), รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์), พธ.บ. (เศรษฐศาสตร์), ป.ธ.๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัฐศาสตร์ 132/2560 11/12/2558 4/3/2560 ย้ายสังกัด
16
ผศ.ดร.สุรพล พรมกุล Ph.D. (Social Science), ศน.ม. (รัฐศาสตร์การปกครอง), ศศ.ม. (สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา), พธ.บ. (การสอนสังคมศึกษา), ป.ธ.๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัฐศาสตร์ 149/2561 10/4/2560 1/2/2561
17
ผศ.อนุสรณ์ นางทะราช ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน), ค.บ. (ประถมศึกษา), ป.ธ.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังคมศึกษา 1019/2561 19/12/2560 30/8/2561
18
พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ, รศ.ดร. Ph.D. (Buddhist Studies), พธ.ม. (พระพุทธศาสนา), พธ.บ. (รัฐศาสตร์), ป.ธ. ๔ รองศาสตราจารย์ พระพุทธศาสนา 1/2562 15/03/2561 30/01/2562
19
ผศ.ดร.ทักษิณาร์ ไกรราช ปร.ด. (ไทศึกษา), วท.ม. (สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์), ส.บ. (บริหารสาธารณสุข), พย.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นสูง) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พระพุทธศาสนา 585/2561 25/7/2560 18/5/2561
20
พระอุดมปรีชาญาณ, ผศ.ดร.
(กวิพัฒน์ สุขเมธี)
Ph.D. (Political Science), พช.ม. (พัฒนาชุมชน), พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ), ป.ธ.๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัฐศาสตร์ 999/2561 19/7/2560 9/8/2561
21
ผศ.ดร.ธวัลรัตน์ แดงหาญ พธ.ด. (พระพุทธศาสนา), ศน.ม. (พุทธศาสนาและปรัชญา), วท.ม. (บริหารสาธารณสุข), ส.บ. (วิทยาศาสตร์สุขภาพ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พระพุทธศาสนา 980/2561 25/7/2560 17/8/2561
22
พระมหาโยธิน โยธิโก, รศ.ดร. พธ.ด. (พระพุทธศาสนา), อ.ม. (ภาษาบาลีและสันสกฤต), ศศ.ม. (จารึกภาษาไทย), พธ.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ), ป.ธ.๙ รองศาสตราจารย์ พระพุทธศาสนา 185/2562 26/10/2561 25/09/2562
23
พระครูปริยัติธรรมวงศ์, รศ.ดร.
(สุพล ธมฺมวํโส)
พธ.ด. (พระพุทธศาสนา), ศศ.ม. (ปรัชญา), พธ.บ. (ปรัชญา), ป.ธ. ๔ รองศาสตราจารย์ พระพุทธศาสนา 196/2562 29/9/2561 30/10/2562
24
พระครูสุตธรรมภาณี, ผศ.
(สำนวน โอภาโส)
ศศ.ม. (ไทยคดีศึกษา), พธ.บ. (รัฐศาสตร์), ป.ธ. ๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัฐศาสตร์ 202/2562 29/9/2561 30/10/2562
25
ผศ.ดร.นิเทศ สนั่นนารี รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์), M.A. (Public Administration), พธ.บ. (ปรัชญา) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัฐประศาสนศาสตร์ 203/2562 1/10/2561 30/10/2562
26
ผศ.จีระ ศรเสนา ค.บ.(แนะแนว), ศศ.ม.(พัฒนาสังคม) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัฐศาสตร์ 212/2563 3 ต.ค.2561 29 ก.ค. 2563
27
พระมหาปพน กตสาโร,ดร. ป.ธ.6, พธ.บ.(ปรัชญา), MA.(Philosophy), พธ.ด.(ปรัชญา) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรัชญา 320/2563 26/10/2561 28/10/2563
28
พระมหาสมพงษ์ ปญฺญาธโร ป.ธ.4, ศษ.บ.(มัธยมศึกษา), พธ.บ.(ภาษาอังกฤษ), ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พระพุทธศาสนา 321/2563 29/09/2561 28/10/2563
29
พระมหาภิรัฐกรณ์ อํสุมาลี,ดร. ป.ธ.9, พธ.บ.(สังคมศึกษา), พธ.ม.(ภาษาบาลี), พธ.ด.(พระพุทธศาสนา) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พระพุทธศาสนา 322/2563 29/09/2561 28/10/2563
30
พระครูภาวนาโพธิคุณ, ผศ.ดร.
(สมชาย กนฺตสีโล)
Ph.D. (Philosophy), M.A. (Philosophy), M.A. (Political Science), พธ.บ. (ศาสนา) รองศาสตราจารย์ พระพุทธศาสนา 1129/2565 11/10/2564 1/9/2565
31
ผศ.ดร.วิทยา ทองดี Ph.D. (Social Science), ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา), ศษ.บ. (ประถมศึกษา), พธ.บ. (การสอนสังคมศึกษา), ป.ธ.๓ รองศาสตราจารย์ สังคมศึกษา 1275/2565 7/3/2564 28/9/2565

สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

ที่ ชื่อ-ฉายา/นามสกุล วิทยฐานะ ตำแหน่ง คำสั่งที่ มีผลตั้งแต่ สั่ง ณ วันที่ หมายเหตุ
1
พระครูภาวนาโพธิคุณ, ผศ.ดร.
(สมชาย กนฺตสีโล)
Ph.D. (Philosophy), M.A. (Philosophy), M.A. (Political Science), พธ.บ. (ศาสนา) รองศาสตราจารย์ 1129/2565 11/10/2564 1/9/2565
2
พระครูสุธีคัมภีรญาณ, ผศ.ดร.
(ประมวล ฐานทฺตโต)
Ph.D. (Pali& Buddhist Studies), M.A. (Pali & Buddhist Studies), พธ.บ. (ภาษาไทย), ป.ธ.๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 225/2559 3/9/2557 9/4/2559
3
พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร.
(สุกันยา อรุโณ)
Ph.D. (Buddhist Studies), ศศม. (ปรัชญา), ศษ.บ. (ประถมศึกษา), พธ.บ. (ศาสนา) รองศาสตราจารย์ 502/2559 30/12/2558 21/7/2559
4
พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ, ผศ.ดร. Ph.D. (Phil & Theravada), M.A. (Sanskrit), ศษ.บ. (มัธยมศึกษา), พธ.บ. (ศาสนา), ป.ธ.๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 24/2560 20/1/2559 14/1/2560
5
พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ, รศ.ดร. Ph.D. (Buddhist Studies), พธ.ม. (พระพุทธศาสนา), พธ.บ. (รัฐศาสตร์), ป.ธ. ๔ รองศาสตราจารย์ 1/2562 15/03/2561 30/01/2562
6
พระมหาโยธิน โยธิโก, รศ.ดร. พธ.ด. (พระพุทธศาสนา), อ.ม. (ภาษาบาลีและสันสกฤต), ศศ.ม. (จารึกภาษาไทย), พธ.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ), ป.ธ.๙ รองศาสตราจารย์ 185/2562 26/10/2561 25/09/2562
7
พระครูปริยัติธรรมวงศ์, รศ.ดร.
(สุพล ธมฺมวํโส)
พธ.ด. (พระพุทธศาสนา), ศศ.ม. (ปรัชญา), พธ.บ. (ปรัชญา), ป.ธ. ๔ รองศาสตราจารย์ 196/2562 29/9/2561 30/10/2562
8
ผศ.ดร.ทักษิณาร์ ไกรราช ปร.ด. (ไทศึกษา), วท.ม. (สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์), ส.บ. (บริหารสาธารณสุข), พย.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นสูง) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 585/2561 25/7/2560 18/5/2561
9
ผศ.ดร.ธวัลรัตน์ แดงหาญ พธ.ด. (พระพุทธศาสนา), ศน.ม. (พุทธศาสนาและปรัชญา), วท.ม. (บริหารสาธารณสุข), ส.บ. (วิทยาศาสตร์สุขภาพ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 980/2561 25/7/2560 17/8/2561
10
ผศ.ดร.พลเผ่า เพ็งวิภาศ พ.ม., พธ.บ. (ศาสนา), ศศ.ม. (ปรัชญา), พธ.ด. (ปรัชญา) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 710/2558 1/8/2557 8/10/2558
11
พระมหาสมพงษ์ ปญฺญาธโร ป.ธ.4, ศษ.บ.(มัธยมศึกษา), พธ.บ.(ภาษาอังกฤษ), ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 321/2563 29/09/2561 28/10/2563
12
พระมหาภิรัฐกรณ์ อํสุมาลี,ดร. ป.ธ.9, พธ.บ.(สังคมศึกษา), พธ.ม.(ภาษาบาลี), พธ.ด.(พระพุทธศาสนา) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 322/2563 29/09/2561 28/10/2563

สาขาวิชาปรัชญา

ที่ ชื่อ-ฉายา/นามสกุล วิทยฐานะ ตำแหน่ง คำสั่งที่ มีผลตั้งแต่ สั่ง ณ วันที่ หมายเหตุ
1
ผศ.ดร.จักรพรรณ วงศ์พรพวัณ Ph.D. (Philosophy), M.A. (Pali and Buddhist Studies), M.A. (Philosophy), พธ.บ. (ปรัชญา), ป.ธ. ๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 347/2551 31/5/2548 10/9/2551
2
รศ.ดร.โสวิทย์ บำรุงภักดิ์ พธ.ด. (พระพุทธศาสนา), M.A. (Buddhist studies), พธ.บ. (ศาสนา), พธ.บ. (ปรัชญา), ป.ธ.๗ รองศาสตราจารย์ 100/2557 30/4/2556 5/3/2557 เกษียณ
3
ผศ.ดร.สุวิน ทองปั้น Ph.D. (Philosophy), M.A. (Philosophy), พธ.บ. (ปรัชญา) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 707/2557 21/2/2557 27/11/2557
4
พระมหาปพน กตสาโร,ดร. ป.ธ.6, พธ.บ.(ปรัชญา), MA.(Philosophy), พธ.ด.(ปรัชญา) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 320/2563 26/10/2561 28/10/2563

สาขาวิชาสังคมศึกษา

ที่ ชื่อ-ฉายา/นามสกุล วิทยฐานะ ตำแหน่ง คำสั่งที่ มีผลตั้งแต่ สั่ง ณ วันที่ หมายเหตุ
1
ผศ.ดร.วิทยา ทองดี Ph.D. (Social Science), ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา), ศษ.บ. (ประถมศึกษา), พธ.บ. (การสอนสังคมศึกษา), ป.ธ.๓ รองศาสตราจารย์ 1275/2565 7/3/2564 28/9/2565
2
ผศ.อนุสรณ์ นางทะราช ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน), ค.บ. (ประถมศึกษา), ป.ธ.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1019/2561 19/12/2560 30/8/2561

สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

ที่ ชื่อ-ฉายา/นามสกุล วิทยฐานะ ตำแหน่ง คำสั่งที่ มีผลตั้งแต่ สั่ง ณ วันที่ หมายเหตุ
1
รศ.จิรภัทร แก้วกู่ ศศ.ม. (ภาษาไทย), พธ.บ. (ภาษาไทย), ป.ธ.๕ รองศาสตราจารย์ 118/2551 29/9/2547 10/3/2551 เกษียณ

สาขาวิชารัฐศาสตร์

ที่ ชื่อ-ฉายา/นามสกุล วิทยฐานะ ตำแหน่ง คำสั่งที่ มีผลตั้งแต่ สั่ง ณ วันที่ หมายเหตุ
1
ผศ.ดร.ปัญญา คล้ายเดช Ph.D. (Political Science), รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์), พธ.บ. (เศรษฐศาสตร์), ป.ธ.๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 132/2560 11/12/2558 4/3/2560 ย้ายสังกัด
2
ผศ.ดร.สุรพล พรมกุล Ph.D. (Social Science), ศน.ม. (รัฐศาสตร์การปกครอง), ศศ.ม. (สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา), พธ.บ. (การสอนสังคมศึกษา), ป.ธ.๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 149/2561 10/4/2560 1/2/2561
3
พระครูสุตธรรมภาณี, ผศ.
(สำนวน โอภาโส)
ศศ.ม. (ไทยคดีศึกษา), พธ.บ. (รัฐศาสตร์), ป.ธ. ๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 202/2562 29/9/2561 30/10/2562
4
พระอุดมปรีชาญาณ, ผศ.ดร.
(กวิพัฒน์ สุขเมธี)
Ph.D. (Political Science), พช.ม. (พัฒนาชุมชน), พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ), ป.ธ.๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 999/2561 19/7/2560 9/8/2561
5
ผศ.ดร.บุรินทร์ ภู่สกุล Ph.D. (Political Science), M.A. (Political Science), B.A. (Politics), ป.ธ. ๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 438/2549 16/9/2545 12/5/2549 เกษียณ
6
ผศ.ดร.ชาญชัย ฮวดศรี Ph.D. (Social Science), M.A. (Entire Politics), พธ.บ. (สังคมศึกษา), ป.ธ.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 744/2555 24/4/2555 16/11/2555 เกษียณ
7
ผศ.จีระ ศรเสนา ค.บ.(แนะแนว), ศศ.ม.(พัฒนาสังคม) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 212/2563 3 ต.ค.2561 29 ก.ค. 2563 เกษียณ

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ที่ ชื่อ-ฉายา/นามสกุล วิทยฐานะ ตำแหน่ง คำสั่งที่ มีผลตั้งแต่ สั่ง ณ วันที่ หมายเหตุ
1
ผศ.ดร.นิเทศ สนั่นนารี รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์), M.A. (Public Administration), พธ.บ. (ปรัชญา) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 203/2562 1/10/2561 30/10/2562

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ที่ ชื่อ-ฉายา/นามสกุล วิทยฐานะ ตำแหน่ง คำสั่งที่ มีผลตั้งแต่ สั่ง ณ วันที่ หมายเหตุ
1
รศ.ดร.ดิปติ มหันตะ Ph.D. (English), MFA. (Art Criticism), M.A. (English), B.A. (English Major) รองศาสตราจารย์ 134/2556 19/04/2555 28/03/2556
2
พระมหาสำราญ กมฺมสุทฺโธ, ผศ.ดร. Ph.D. (English), M.A. (Linguistics), M.A. (Pol.), พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ), ศศ.บ. (ภาษาไทย), ป.ธ. ๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 243/2557 18/10/2556 26/5/2557

สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

ที่ ชื่อ-ฉายา/นามสกุล วิทยฐานะ ตำแหน่ง คำสั่งที่ มีผลตั้งแต่ สั่ง ณ วันที่ หมายเหตุ
1
ผศ.ประกอบ มีโคตรกอง ศศ.ม. (ไทยคดีศึกษา), พธ.บ. (ศาสนา) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 111/2549 31/5/2548 15/5/2549
2
รศ.ปกรณ์ คุณารักษ์ สค.ม. (สังคมวิทยา), กศ.บ. (สังคมศึกษา) รองศาสตราจารย์ 373/2549 25/9/2547 6/11/2549 เกษียณ
ที่ ชื่อ-ฉายา/นามสกุล วิทยฐานะ สาขาวิชา คำสั่งที่ มีผลตั้งแต่ สั่ง ณ วันที่ หมายเหตุ
1
รศ.ดร.ดิปติ มหันตะ Ph.D. (English), MFA. (Art Criticism), M.A. (English), B.A. (English Major) ภาษาอังกฤษ 134/2556 19/04/2555 28/03/2556
2
พระครูภาวนาโพธิคุณ, ผศ.ดร.
(สมชาย กนฺตสีโล)
Ph.D. (Philosophy), M.A. (Philosophy), M.A. (Political Science), พธ.บ. (ศาสนา) พระพุทธศาสนา 1129/2565 11/10/2564 1/9/2565
3
ผศ.ดร.วิทยา ทองดี Ph.D. (Social Science), ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา), ศษ.บ. (ประถมศึกษา), พธ.บ. (การสอนสังคมศึกษา), ป.ธ.๓ สังคมศึกษา 1275/2565 7/3/2564 28/9/2565
4
พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร.
(สุกันยา อรุโณ)
Ph.D. (Buddhist Studies), ศศม. (ปรัชญา), ศษ.บ. (ประถมศึกษา), พธ.บ. (ศาสนา) พระพุทธศาสนา 502/2559 30/12/2558 21/7/2559
5
พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ, รศ.ดร. Ph.D. (Buddhist Studies), พธ.ม. (พระพุทธศาสนา), พธ.บ. (รัฐศาสตร์), ป.ธ. ๔ พระพุทธศาสนา 1/2562 15/03/2561 30/01/2562
6
พระมหาโยธิน โยธิโก, รศ.ดร. พธ.ด. (พระพุทธศาสนา), อ.ม. (ภาษาบาลีและสันสกฤต), ศศ.ม. (จารึกภาษาไทย), พธ.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ), ป.ธ.๙ พระพุทธศาสนา 185/2562 26/10/2561 25/09/2562
7
พระครูปริยัติธรรมวงศ์, รศ.ดร.
(สุพล ธมฺมวํโส)
พธ.ด. (พระพุทธศาสนา), ศศ.ม. (ปรัชญา), พธ.บ. (ปรัชญา), ป.ธ. ๔ พระพุทธศาสนา 196/2562 29/9/2561 30/10/2562
ที่ ชื่อ-ฉายา/นามสกุล วิทยฐานะ สาขาวิชา คำสั่งที่ มีผลตั้งแต่ สั่ง ณ วันที่ หมายเหตุ
1
ผศ.ประกอบ มีโคตรกอง ศศ.ม. (ไทยคดีศึกษา), พธ.บ. (ศาสนา) สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 111/2549 31/5/2548 15/5/2549
2
ผศ.ดร.จักรพรรณ วงศ์พรพวัณ Ph.D. (Philosophy), M.A. (Pali and Buddhist Studies), M.A. (Philosophy), พธ.บ. (ปรัชญา), ป.ธ. ๖ ปรัชญา 347/2551 31/5/2548 10/9/2551
3
พระมหาสำราญ กมฺมสุทฺโธ, ผศ.ดร. Ph.D. (English), M.A. (Linguistics), M.A. (Pol.), พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ), ศศ.บ. (ภาษาไทย), ป.ธ. ๖ ภาษาอังกฤษ 243/2557 18/10/2556 26/5/2557
4
ผศ.ดร.สุวิน ทองปั้น Ph.D. (Philosophy), M.A. (Philosophy), พธ.บ. (ปรัชญา) ปรัชญา 707/2557 21/2/2557 27/11/2557
5
พระครูสุธีคัมภีรญาณ, ผศ.ดร.
(ประมวล ฐานทฺตโต)
Ph.D. (Pali& Buddhist Studies), M.A. (Pali & Buddhist Studies), พธ.บ. (ภาษาไทย), ป.ธ.๖ พระพุทธศาสนา 225/2559 3/9/2557 9/4/2559
6
พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ, ผศ.ดร. Ph.D. (Phil & Theravada), M.A. (Sanskrit), ศษ.บ. (มัธยมศึกษา), พธ.บ. (ศาสนา), ป.ธ.๖ พระพุทธศาสนา 24/2560 20/1/2559 14/1/2560
7
ผศ.ดร.สุรพล พรมกุล Ph.D. (Social Science), ศน.ม. (รัฐศาสตร์การปกครอง), ศศ.ม. (สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา), พธ.บ. (การสอนสังคมศึกษา), ป.ธ.๕ รัฐศาสตร์ 149/2561 10/4/2560 1/2/2561
8
ผศ.อนุสรณ์ นางทะราช ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน), ค.บ. (ประถมศึกษา), ป.ธ.๓ สังคมศึกษา 1019/2561 19/12/2560 30/8/2561
9
พระครูสุตธรรมภาณี, ผศ.
(สำนวน โอภาโส)
ศศ.ม. (ไทยคดีศึกษา), พธ.บ. (รัฐศาสตร์), ป.ธ. ๓ รัฐศาสตร์ 202/2562 29/9/2561 30/10/2562
10
ผศ.ดร.นิเทศ สนั่นนารี รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์), M.A. (Public Administration), พธ.บ. (ปรัชญา) รัฐประศาสนศาสตร์ 203/2562 1/10/2561 30/10/2562
11
พระมหาปพน กตสาโร,ดร. ป.ธ.6, พธ.บ.(ปรัชญา), MA.(Philosophy), พธ.ด.(ปรัชญา) ปรัชญา 320/2563 26/10/2561 28/10/2563
12
พระมหาสมพงษ์ ปญฺญาธโร ป.ธ.4, ศษ.บ.(มัธยมศึกษา), พธ.บ.(ภาษาอังกฤษ), ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษ) พระพุทธศาสนา 321/2563 29/09/2561 28/10/2563
13
พระมหาภิรัฐกรณ์ อํสุมาลี,ดร. ป.ธ.9, พธ.บ.(สังคมศึกษา), พธ.ม.(ภาษาบาลี), พธ.ด.(พระพุทธศาสนา) พระพุทธศาสนา 322/2563 29/09/2561 28/10/2563

ตำแหน่งวิชาการพิเศษ

ที่ ชื่อ-ฉายา/นามสกุล วิทยฐานะ ตำแหน่ง สาขาวิชา คำสั่งที่ มีผลตั้งแต่ สั่ง ณ วันที่
1
ผศ.ดร.ทักษิณาร์ ไกรราช ปร.ด. (ไทศึกษา), วท.ม. (สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์), ส.บ. (บริหารสาธารณสุข), พย.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นสูง) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พระพุทธศาสนา 585/2561 25/7/2560 18/5/2561
2
พระอุดมปรีชาญาณ, ผศ.ดร.
(กวิพัฒน์ สุขเมธี)
Ph.D. (Political Science), พช.ม. (พัฒนาชุมชน), พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ), ป.ธ.๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัฐศาสตร์ 999/2561 19/7/2560 9/8/2561
3
ผศ.ดร.ธวัลรัตน์ แดงหาญ พธ.ด. (พระพุทธศาสนา), ศน.ม. (พุทธศาสนาและปรัชญา), วท.ม. (บริหารสาธารณสุข), ส.บ. (วิทยาศาสตร์สุขภาพ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พระพุทธศาสนา 980/2561 25/7/2560 17/8/2561