ตำแหน่งชำนาญการ

ที่ ชื่อ-ฉายา/นามสกุล วิทยฐานะ/วุฒิการศึกษา ตำแหน่ง คำสั่งที่ มีผลตั้งแต่ สั่ง ณ วันที่ หมายเหตุ
1
นางสาวอมรรัตน์ เตชะนอก ร.บ.(บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ), รป.ม.(การปกครองท้องถิ่น) นักวิชาการศึกษา 941/2560 2/1/2560 27/9/2560
2
นายบุญหนา จิมานัง พธ.บ.(บริหารการศึกษา), ศศ.ม.(สังคมวิทยาการพัฒนา) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 168/2562 2/07/61 30/01/62
3
นางศุนิษฐา งาสง่า บธ.บ.(การบัญชี) นักวิชาการการเงินและบัญชี 1703/2562 1/07/2562 17/12/62
4
นางฤดี แสงเดือนฉาย ค.บ.(จิตวิทยาและการแนะแนว), ศษ.ม.(หลักสูตรและการสอน) นักวิชาการศึกษา 1704/2562 1/07/2562 17/12/62
5
นางสาวลักคณา อาดมนตรี ศศ.บ.(รัฐศาสตร์), ศศ.ม.(รัฐศาสตร์) นักวิชาการศึกษา 1705/2562 1/07/2562 17/12/62
6
นายนิรันดร เลิศวีรพล ศษ.บ.(การมัธยมศึกษา-คณิตศาสตร์), วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1709/2562 1/07/2562 17/12/62
7
นางรพีพร มณีวรรณ บธ.บ.(คอมพิวเตอร์), ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) นักจัดการงานทั่วไป 660/2563 30 พ.ค. 2563 25 มิ.ย. 2563
8
นางสุพัตรา นาทัน ศศ.ม.(รัฐศาสตร์), บธ.บ.(การเงินและการธนาคาร) นักวิชาการการเงินและบัญชี 662/2563 30 พ.ค. 2563 25 มิ.ย. 2563