อาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก

อาคาร สถานที่

   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น มหาวิทยาลัยในกำกับรัฐบาล ตั้งอยู่ที่ เลขที่ ๓๐ หมู่ ๑ บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐ มีพื้นที่ใช้สอยทั้งหมดจำนวน ๑๐๐ ไร่ ประกอบด้วยอาคารต่างๆ ดังนี้
 ๑) อาคารเรียนรวม ๑๐๐ ปีสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) สูง ๔ ชั้น
 ๒) อาคารหอสมุดสารสนเทศ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร) สูง ๓ ชั้น
 ๓) อาคารหอประชุมเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา สูง ๒ ชั้น
 ๔) อาคารสถานีวิทยุพระพุทธศาสนา 101.75 MHz สูง ๑ ชั้น
 ๕) อาคารหอพักสูง ๕ ชั้น
 ๖) อาคารเอนกประสงค์และหอฉัน


ภาพมุมสูงของ มจร.วิทยาเขตขอนแก่น

อาคารเรียนรวม ๑๐๐ ปีสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)


อาคารหอสมุดสารสนเทศ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร)


อาคารหอประชุมเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา


อาคารเอนกประสงค์และหอฉัน


อาคารวิปัสสนากัมมัฏฐาน

สวนหย่อม ลานธรรม

   

   

สิ่งอำนวยความสะดวก

   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายไว้บริการนิสิต อาทิเช่น ห้องสมุด ห้องพระไตรปิฎก ห้องปฏิบัติธรรม ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการภาษา เป็นต้น