เปิดรับสมัครแล้ว

   ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เรื่อง การรับสมัครพระภิกษุสามเณร และบุคคลทั่วไป เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ด้วยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จะดำเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ >> Clickมีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 309 ครั้ง