ความสำคัญของโคก หนอง นา โมเดล


“โคก หนอง นา โมเดล” ถือเป็นแนวคิดในการออกแบบพื้นที่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสืบสาน รักษา และต่อยอด โดยเป็นการทำเกษตรในพื้นที่จำกัด กักเก็บน้ำไว้ทั้งบนดินและใต้ดิน แต่สามารถสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นอย่างเห็นผล

กระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชน น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยการพัฒนาคนให้พึ่งตนเองมีความเป็นเจ้าของและบริหารจัดการโดยชุมชน พัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชนให้มีวิถีเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นสังคม “อยู่เย็น เป็นสุข” โดยใช้หมู่บ้านเป็นฐานของการพัฒนา มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันทุกครัวเรือน และพัฒนาคนให้มีความรู้และปรับตัวให้สามารถดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข มีอาชีพ สร้างรายได้ ท่ามกลางวิกฤติโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้วยการจัดทำโครงการใช้ศาสตร์พระราชา ประยุกต์กับแนวคิดการพัฒนาพื้นที่และออกแบบเชิงภูมิสังคมไทยในรูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ให้สามารถ
๑) แก้ไขวิกฤติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
๒) เสริมสร้างความสามัคคีและสร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรงผ่านการทำกิจกรรมพัฒนาพื้นที่ร่วมกัน
๓) สร้างระบบเกษตรกรรมยั่งยืนที่ผลิตอาหารปลอดภัยจากสารเคมีและผลิตสมุนไพรต่าง ๆ เพื่อยกระดับอาหารให้เป็นยา ที่สามารถสร้างเสริมภูมิต้านทานโรคต่าง ๆ
๔) เพิ่มการจัดการให้กักเก็บน้ำฝนที่ตกในพื้นที่ได้อย่างเพียงพอต่อการเพาะปลูก และการดำรงชีวิตช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม
๕) เพิ่มพื้นที่ป่าที่ช่วยฟอกอากาศที่บริสุทธิ์และช่วยกักเก็บคาร์บอนในชั้นบรรยากาศลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕

ความเป็นมา

๖) เก็บรักษาและฟื้นฟูหน้าดินด้วยการเก็บตะกอนดินในพื้นที่สร้างความสมดุลในระบบนิเวศในดิน น้ำ และป่า
๗) เพิ่มความหลากหลายให้กับพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตทั้งพืช สัตว์

ต้นไม้ของเรา


เป็นต้นไม้ประจำจังหวัดในภาคอีสาน รวมถึงไม้มงคลต่างๆ ทั้งในจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดอื่นๆ ในภาคอีสาน

กาฬสินธุ์ : ต้นมะหาด

ต้นมะหาดเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ลำต้นตั้งตรง ผิวเปลือกนอกขรุขระแตกเป็นรอยสะเก็ดเล็กๆ มียางไหลซึม ใบเป็นใบเดี่ยว รูปไข่ ปลายใบแหลม โคนใบเว้ามน ใบอ่อนมีขน ออกดอกเป็นช่อตามบริเวณง่ามใบ มีสีเหลือง ออกดอกช่วงเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน ผลกลมขนาดใหญ่เปลือกนอกมีผิวขรุขระ

ขอนแก่น : ต้นกัลปพฤกษ์

ต้นกัลปพฤกษ์เป็นไม้ยืนต้นผลัดใบสูง 20 เมตร โคนมีพูพอน เปลือกสีดำแดงแตกเป็นร่องลึก กิ่งอ่อนและช่อดอกมีขนนุ่มสีน้ำตาล ใบเป็นใบประกอบแบบขนนกเรียงสลับกัน รูปหอกแกมขอบขนาน ออกดอกเป็นช่อตามกิ่งพร้อมใบอ่อน ใบประดับรูปหอก ดอกเริ่มบานสีชมพู แล้วเปลี่ยนเป็นสีขาวตามลำดับ ผลเป็นฝักทรงกระบอก

ชัยภูมิ : ต้นขี้เหล็กบ้าน

ต้นขี้เหล็กบ้านเป็นไม้ยืนต้น เปลือกสีเทาอมน้ำตาลแตกตามยาวเป็นร่อง ใบเป็นใบประกอบแบบขนนกเรียงสลับกัน ออกดอกเป็นช่อสีเหลืองที่ปลายกิ่ง ฝักแบนสีน้ำตาล

นครพนม : ต้นกันเกรา

ต้นกันเกราเป็นไม้ยืนต้นสูง 10–15 เมตร ใบเป็นใบเดี่ยวเรียงตรงข้าม แผ่นใบรูปรี ปลายใบแหลมยาว โคนใบสอบ ออกดอกเป็นช่อที่ปลายกิ่งและซอกใบตอนปลายกิ่ง เมื่อเริ่มบานกลีบดอกสีขาว ต่อมาเปลี่ยนเป็นสีเหลืองมีกลิ่นหอม ผลเป็นทรงกลม มีติ่งแหลมสั้นติดอยู่ที่ปลาย สีส้มอมเหลือง แล้วเปลี่ยนเป็นสีแดงเมื่อผลแก่

รายละเอียดเพิ่มเติม
ที่มา : https://www.panmai.com/PvTree/Pvtree.shtml

เครือข่าย โคก หนอง นา


รวมภาพสวนพุทธอารยเกษตร


รวมภาพพัฒนาการ กิจกรรม โคก หนอง นา พุทธอารยเกษตร

ติดต่อเราพระธีระพงษ์ นรินฺโท, ดร.
083 169 9456


นายนิรุต ป้องสีดา
087 102 0854

แผนที่เดินทาง

แผนที่เดินทาง