ตราสัญลักษณ์

รูปวงกลมครอบธรรมจักรส่วนกลางเป็นพระเกี้ยว

เป็นพระจุลมงกุฎ (พระเกี้ยว) เปล่งรัศมี เป็นส่วนพระราชลัญจกรประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ตรงฐานพระเกี้ยวมีอักษรย่อ ม จ ร หมายถึง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยประดิษฐานอยู่ตรงกลางของธรรมจักร ที่ขอบกลางด้านบนของธรรมจักร มีอักษรภาษาบาลีว่า ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต แปลว่า ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก หมายถึง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจะอำนวยแสงสว่างทางปัญญาให้แก่ชาวโลก ที่ขอบกลางด้านล่างมีอักษรชื่อมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ลักษณะงานที่ต้องใช้ตราสัญลักษณ์นี้

๑. งานด้านเอกสารตามระบบงานสารบรรณ
๒. งานด้านทะเบียนการศึกษา
๓. งานด้านการออกหลักฐานสำคัญของมหาวิทยาลัย

พระจุลมงกุฎ (พระเกี้ยว)

เป็นพระจุลมงกุฎ (พระเกี้ยว) เปล่งรัศมี เป็นส่วนพระราชลัญจกรประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ด้านหลังพระเกี้ยวมีธรรมจักร ตรงฐานของพระเกี้ยวมีอักษร ม จ ร เป็นชื่อย่อ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และข้างล่างสุดมีอักษรชื่อมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ลักษณะงานที่ต้องใช้เข็มสัญลักษณ์นี้

๑. ใช้เป็นเข็มสัญลักษณ์ประดับ
๒. ใช้เป็นเข็มสัญลักษณ์ประดับปริญญาบัตร
๓. ใช้เป็นเครื่องหมายในกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย


อาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก

อาคาร สถานที่

   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น มหาวิทยาลัยในกำกับรัฐบาล ตั้งอยู่ที่ เลขที่ ๓๐ หมู่ ๑ บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐ มีพื้นที่ใช้สอยทั้งหมดจำนวน ๑๐๐ ไร่ ประกอบด้วยอาคารต่างๆ ดังนี้
 ๑) อาคารเรียนรวม ๑๐๐ ปีสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) สูง ๔ ชั้น
 ๒) อาคารหอสมุดสารสนเทศ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร) สูง ๓ ชั้น
 ๓) อาคารหอประชุมเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา สูง ๒ ชั้น
 ๔) อาคารสถานีวิทยุพระพุทธศาสนา 101.75 MHz สูง ๑ ชั้น
 ๕) อาคารหอพักสูง ๕ ชั้น
 ๖) อาคารเอนกประสงค์และหอฉัน


ภาพมุมสูงของ มจร.วิทยาเขตขอนแก่น

อาคารเรียนรวม ๑๐๐ ปีสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)


อาคารหอสมุดสารสนเทศ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร)


อาคารบัณฑิตศึกษา สมเด็จพระพุฒาจารย์ฯ


อาคารหอประชุมเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา


อาคารเอนกประสงค์และหอฉัน


อาคารวิปัสสนากัมมัฏฐาน

สวนหย่อม ลานธรรม

   

   

สิ่งอำนวยความสะดวก

   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายไว้บริการนิสิต อาทิเช่น ห้องสมุด ห้องพระไตรปิฎก ห้องปฏิบัติธรรม ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการภาษา เป็นต้น

   

   

ย้อนกลับ