พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ


จากบรมบรรพรต วัดสระเกศ มาประดิษฐาน ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

เมื่อเวลา ๑๗.๐๐ น.ของวันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๕ เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสรณมหาเถร) ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ได้เมตตาลงตำหนัก เพื่อประทาน พระบรมสารีริกธาตุ จาก บรมบรรพตภูเขาทอง วัดสะเกศราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร โดยมี เจ้าคุณพรหมสิทธิ เจ้าคณะภาค ๑๐, พระธรรมโกศาจารย์,ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,พระราชประสิทธิคุณ รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น,พระครูสุวิธานพัฒนบัณฑิต,ดร. รองอธิการบดี มจร.วิทยาเขตขอนแก่น และนายสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น , คณะผู้บริหารมหาจุฬาฯวิทยาเขตขอนแก่น, และชมรมรวมพลคนพุทธ เข้ารับมอบ

- เวลา ๑๘.๐๙ น.พระธรรมโกศาจารย์,ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,พระราชประสิทธิคุณ รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น,พระครูสุวิธานพัฒนบัณฑิต,ดร. รองอธิการบดี มจร.วิทยาเขตขอนแก่น เข้ารับประทานพระบรมสารีริกธาตุ จาก เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ และ มอบต่อไปยังท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นและคณะ เพื่ออัญเชิญมายังจังหวัดขอนแก่น "อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ๙ ประเทศ สู่แผ่นดินอีสาน มหาจุฬาฯวิทยาเขตขอนแก่น”

- เวลา ๑๘.๑๙ น.เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ กล่าวแสดงความยินดีกับพระครูสุวิธานพัฒนบัณฑิต,ดร.และชาวจังหวัดขอนแก่น ที่ได้อัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ไปประดิษฐ์สถาน ณ มหาจุฬาฯวิทยาเขตขอนแก่น ให้ชาวจังหวัดขอนแก่นได้สักการะบูชา และให้จัญโลงพระพุทธศาสนา ให้รักษาคุณงามความดีที่มีต่อพระพุทธศาสนา ให้ตราบนานเท่านาน...