พิธีอัญเชิญ พระบรมสารีริกธาตุ


พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากบรมบรรพรต วัดสระเกศ มาประดิษฐาน ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

เมื่อเวลา ๑๗.๐๐ น.ของวันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๕ เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสรณมหาเถร) ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ได้เมตตาลงตำหนัก เพื่อประทาน พระบรมสารีริกธาตุ จาก บรมบรรพตภูเขาทอง วัดสะเกศราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร โดยมี เจ้าคุณพรหมสิทธิ เจ้าคณะภาค ๑๐, พระธรรมโกศาจารย์,ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,พระราชประสิทธิคุณ รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น,พระครูสุวิธานพัฒนบัณฑิต,ดร. รองอธิการบดี มจร.วิทยาเขตขอนแก่น และนายสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น , คณะผู้บริหารมหาจุฬาฯวิทยาเขตขอนแก่น, และชมรมรวมพลคนพุทธ เข้ารับมอบ

อ่านรายละเอียด

พระครูสุวิธานพัฒนบัณฑิต,ดร. รองอธิการบดี มจร.วิทยาเขตขอนแก่น เข้ารับประทานพระบรมสารีริกธาตุ จาก เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์

พระบรมสารีริกธาตุ ประดิษฐาน ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

พระบรมสารีริกธาตุ 9 ประเทศ


1. พระบรมสารีริกธาตุขุดพบที่กรุงกบิลพัสดุ์ เป็นส่วนที่เหลือจากการบรรจุบนพระบรมบรรพรต ภูเขาทอง ซึ่งลูกหลานของพระยายมราช ได้นำมาถวายเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร)

2. พระบรมสารีริกธาตุ จากประเทศพม่า

3. พระบรมสารีริกธาตุ จากประเทศอินเดีย

คำบูชาพระบรมสารีริกธาตุ


พระอสีติมหาสาวก


พระอสีติมหาสาวกหมายถึง พระสาวกผู้ใหญ่ 80 รูป หรือ พระสาวกผู้ยิ่งใหญ่ 80 รูป หรือ พระสาวกสำคัญ 80 รูป ในสมัยพุทธกาล

พระมหากัสสปะ

พระเถระผู้เลิศด้านธุดงควัตร อานิสงส์ จะเป็นผู้มีภาวะความเป็นผู้นำ เป็นหัวหน้าของประชาชน

พระอุรุเวลกัสสปะ

พระนทีกัสสปะ และพระคยากัสสปะ พระเถระผู้เลิศด้านบริวารมาก อนิสงส์ จะเป็นผู้มีบริวารมาก ผู้คนนับหน้าถือตา

พระอุบาลี

พระเถระผู้เลิศด้านทรงพระวินัย อนิสงส์ จะเป็นผู้มีระเบียบวินัย เข้าใจหลักการตัดสินคดีความ

พระอานนท์

ผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลาย ๕ อย่าง คือ เป็นพหูสูตร มีสติ มีคติ มีความเพียร เป็นพุทธอุปัฏฐาก อานิสงส์ จะเป็นผู้มีคนให้การดูแลเอาใจใส่มาก

ประมวลภาพกิจกรรม


ประมวลภาพพิธีอัญเชิญพระบรมสารรีกธาตุ มาประดิษฐาน ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น