รายชื่อผู้สมัครทั้งหมด [รอบที่ 5]

ที่ ชื่อ-ฉายา/นามสกุล โรงเรียน สาขาวิชา โครงการ
1นางสาวขวัญฤทัย อามาตรมนตรีโรงเรียนกัลยาณวัตรสาขาวิชารัฐศาสตร์ (ร.บ.)โครงการพี่ชวนน้องมาเรียน (รอบทั่วไป)
2พระมหาศุภณัฏฐ์ เตชปญฺโญ บุญช่วยโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ วัดศิรินทราวาสสาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ.)โครงการพี่ชวนน้องมาเรียน (รอบทั่วไป)
3นางสาว นันท์นภัส ขัวอั้วโรงเรียนชุมแพศึกษาสาขาวิชาปรัชญา (พธ.บ.)โครงการพี่ชวนน้องมาเรียน (รอบทั่วไป)
4นายจักรกริช พลสีลาเทคโนโลยีธุรกิจอาชีวะหลักสูตรนิติศาสตร์ ภาคบัณฑิตโครงการพี่ชวนน้องมาเรียน (รอบทั่วไป)
5นาย ธีระเดช มนตรีรร.โคกสีพิทยาสรรพ์สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ร.บ.)โครงการพี่ชวนน้องมาเรียน (รอบทั่วไป)
6นางสาว พิจิตรา นามฮาตโนนโพธิ์ศรีวิทยาคมสาขาวิชารัฐศาสตร์ (ร.บ.)โครงการพี่ชวนน้องมาเรียน (รอบทั่วไป)