รายชื่อผู้สมัครทั้งหมด

ที่ ชื่อ-ฉายา/นามสกุล สถาบันการศึกษา สถานที่ทำงาน โครงการ
1นายมหาศาล สืบนิสัยมหาวิทยาลัยมหิดลโรงเรียนประโคนชัยพิยาคมสาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (ค.ม.) - ภาคสมทบ
2พระมหาพงศธร อริยญาโณ/สินตะนิตย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่นสาขาวิชารัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.) - ภาคสมทบ
3นายบงการ อิ่มสำอางค์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดมหาสารคามสาขาวิชาปรัชญา (พธ.ด.) - แบบ ๒.๑
4พระทียนชัย ฐานวโร/ภูมิตรชัยมจร. ขอนแก่นสาขาวิชาพระพุทธศาสนา (พธ.ม.) - ภาคปกติ
5ศุภวัทน์ ประเสริฐรุ่งเรืองมหาวิทยาลัยขอนแก่นจังหวัดขอนแก่น สาขาวิชาปรัชญา (พธ.ม.) - ภาคปกติ
6จินตเดช เตชะธัมโม / ไชยกำบังสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลสาขาวิชาพระพุทธศาสนา (พธ.ม.) - ภาคปกติ
7พระสมุห์สุขสันต์ ธมฺมวโร/อินทร์สาสกุลมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยโรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดกลางสาขาวิชาพระพุทธศาสนา (พธ.ม.) - ภาคปกติ
8นาย ธนภูมิ กุลตังวัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามสาขาวิชาพระพุทธศาสนา (พธ.ม.) - ภาคปกติ
9พระนิราศ จันทร์ต้น--สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (พธ.ม.) - ภาคปกติ
10สุภัทร์ บรรลือทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์โรงเรียนบ้านหนองผือโนนแคนสาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (ค.ม.) - ภาคสมทบ
11พระมหาศุภณัฏฐ์ เตชปญฺโญ บุญช่วยโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญวัดศรินทราวาสสาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (ค.ด.) - แบบ ๑.๑
12นายจักรพรรดิ เยาวนิชมรภ.มหาสารคามสาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (ค.ม.) - ภาคสมทบ
13พระสุวรรณ จิตฺตสาโร/ภูผางามราชภัฏมหาสารคามวัดหนองยางเหนือ ต.เนินยาง อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (พธ.ม.) - ภาคปกติ
14นายกาฬบดินทร์ เบญจมาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีโรงเรียนสนามบินสาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (ค.ม.) - ภาคสมทบ
15ผดุงเกียรติ มหาปุญโญ สารนอกมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือสาขาวิชารัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.) - ภาคสมทบ
16ณัชภัทรพงษ์ ศิริคำสิงห์อุทัยทิศวิทยา- สาขาวิชาปรัชญา (พธ.ม.) - ภาคปกติ
17พระมหาศุภศักดิ์ สุธมฺมภาณี/มหาโยธีวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคามสาขาวิชารัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.) - ภาคสมทบ
18นางสาวปินันท์ หมื่นสายมหาวิราชภัฎเลยโรงเรียนเขหลวงวิทยาสาขาวิชาการสอนภาษาไทย (ค.ม.) - ภาคสมทบ
19วุฒิชัย มุเขวามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิโรงเรียนหนองเบ็นเจริญวิทย์สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (ค.ม.) - ภาคสมทบ
20นายสุพรรณ ชูชื่นมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกมั่งงอยสาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (ค.ม.) - ภาคสมทบ
21นางสาวสิริรัตน์ ดอนจันทร์โคตรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่นวิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น โยยากุสาขาวิชาพุทธบริหารศึกษา (ค.ด.) - แบบ ๑.๑ [รอบที่ 3]
22นายธรณ์พัฒน์ ศรีวงษ์ษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เทศบาลนครนนทบุรีสาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (ค.ม.) - ภาคสมทบ
23ณัฐภัทร สมอแข็งมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิโรงเรียนบ้านนาสาขาวิชาการสอนภาษาไทย (ค.ม.) - ภาคสมทบ
24พระกฤษฎา สิริวณฺโณ/ราชรินทร์วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคามสำนักงานเจ้าคณะอำเภอนาดูนสาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (ค.ม.) - ภาคสมทบ
25พระวรวิทย์ วรปัญโญ /เมืองวงศ์มสธ.-สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (ค.ม.) - ภาคสมทบ
26นายณัฐเมศร์ สิริโรจน์กมลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเทศบาลนครขอนแก่นสาขาวิชารัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.) - ภาคสมทบ
27นายทศพร ศรีกรินทร์ราชภัฏนครราชสีมาสาขาวิชาการสอนภาษาไทย (ค.ม.) - ภาคสมทบ
28นางสาวนงนารถ ผิวทองราชภัฏบุรีรัมย์โรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ดสาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (ค.ม.) - ภาคสมทบ
29นายสิทธิพงษ์ ทุมทองสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอุดรธานีวิทยาลัยเทคโนโลยีสงวนบริหารธุรกิจสาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (ค.ม.) - ภาคสมทบ
30นาย อภิชัย เสนาโยธีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยสพป.ขอนแก่น เขต2สาขาวิชาพุทธบริหารศึกษา (ค.ด.) - แบบ ๑.๑ [รอบที่ 3]
31ปฏิวัติ พิณพงษ์12มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริมสาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (ค.ม.) - ภาคสมทบ
32นายดอนเดช กลางประพันธ์มหาวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ดเทศบาลตำบลบ้านเป้าสาขาวิชาพุทธบริหารศึกษา (ค.ด.) - แบบ ๒.๑ [รอบที่ 3]
33Monk olasa phimphisoneมข สะหวันนะเขตวัดชัยภูมิมารามสาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (ค.ม.) - ภาคสมทบ
34ธัญญรัตน์ เบิกบานมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยโรงเรียนบ้านหันศิลางามสาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (ค.ม.) - ภาคสมทบ
35นายศิขริน แสนทามหาสาวิทยาลัยมหาสารคามอุดรธานีสาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (ค.ม.) - ภาคสมทบ
36นางสาวธิดาวรรณ บัวสายมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยโรงเรียนบ้านโคกสีโคกเปี้ยสาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (ค.ม.) - ภาคสมทบ
37นายชาญชนะ สิทธิศักดิ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชโรงเรียนวัดปากระวะ จังหวัดนครศรีธรรมราชสาขาวิชาการสอนภาษาไทย (ค.ม.) - ภาคสมทบ
38พระมหาประเวช รฏฺฐธีโร/สุทุมมจร วิทยาเขตขอนแก่นสาขาวิชารัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.) - ภาคสมทบ
39นางสาวนิราวรรณ บุตรจันทร์มจร. ขอนแก่นสาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (ค.ม.) - ภาคสมทบ
40วรวิทย์ เพียรสดับราชภัฎสกลนครแกเปะราษฎร์นิยมสาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (ค.ม.) - ภาคสมทบ
41นางสาวจิตตรา จันขอนแก่นมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมหาสารคามสาขาวิชาพุทธบริหารศึกษา (ค.ด.) - แบบ ๒.๑ [รอบที่ 3]
42พระมหากิตตินนท์ กิตฺติวิญฺญูมหาวิทยาลัยขอนแก่นสาขาวิชาพุทธบริหารศึกษา (ค.ด.) - แบบ ๒.๑
43พระอธิการวิสิทษ์พล ถิรจิตฺโต/ทักษิมาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตบางพระสาขาวิชาพระพุทธศาสนา (พธ.ม.) - ภาคปกติ