หน่วยงานภายใน

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

หลักสูตรสาขาวิชา

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา