ติดต่อ มจร วิทยาเขตขอนแก่น

การเดินทาง
1. โดยรถประจำทาง สายขอนแก่น-น้ำพอง-กระนวน (สีเหลือง) ขึ้นรถที่ คิวนอก ถนนศรีจันทร์
2. รถบริการนิสิตของมหาวิทยาลัย จอดรับส่งที่วัดธาตุพระอารามหลวง ริมบึงแก่นนคร

แผนที่เดินทางไป
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ที่อยู่ติดต่อ

30 หมู่ที่ 1 บ้านโคกสี ถ.ขอนแก่น-น้ำพอง ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 043-283546-7