ข่าว/กิจกรรมวิทยาเขตขอนแก่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

ที่
หัวข้อข่าว
เผยแพร่เมื่อ
16
ประชุมเตรียมความพร้อม 2020-08-27
17
โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต 2020-08-26
18
สุขภาวะผู้สูงอายุวิถีพุทธ 2020-08-24
19
พิธีไหว้ครูศูนย์บัณฑิต 2020-08-23
20
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 2020-08-21
21
วส.นครพนมเข้าศึกษาดูงาน 2020-08-21
22
โครงการพัฒนาผู้นำชุมชน 2020-08-19
23
วัด ประชารัฐ สร้างสุข 2020-08-07
24
งานวันรพี 2020-08-07
25
อบรมการเสริมสร้างบุคลิกภาพ 2020-08-06
26
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 2020-08-05
27
นิสิตเรียนรู้นอกสถานที่ 2020-08-05
28
การประชุมบุคลากร 2020-08-03
29
พิธีบายศรีสู่ขวัญ 2020-08-01
30
การจัดทำหลักสูตรระยะสั้น 2 2020-07-31

รวม 158 รายการ : 11 หน้า : [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ]
อ่านข่าวย้อนหลัง