ข่าว/กิจกรรมวิทยาเขตขอนแก่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

ที่
หัวข้อข่าว
เผยแพร่เมื่อ
76
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ศึกษาดูงาน 2020-03-14
77
โครงการให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพฯ 2020-03-14
78
โครงการอบรมและจัดสอบภาษาต่างประเทศ 2020-03-14
79
งานบุญกุ้มข้าวใหญ่ฯ วัดธาตุ 2020-03-13
80
ย้ายสถานที่ปฏิบัติการ 2020-04-01
81
หอสมุดแห่งชาติ นำเข้าเอกสารโบราณ 2020-03-27
82
ประชุมเตรียมงานวิสาขบูชาโลก 2020-02-02
83
ประกาศ มจร เรื่อง มาตรการป้องกัน 2020-03-19
84
ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสด 2020-03-25
85
ประกาศ มจร เรื่อง ประกวดราคา 2020-03-24
86
Big Cleaning day 2020-03-13
87
ประชุมแผนพัฒนาบุคลากรสายปฏิบัติการ 2020-03-13
88
ประชุมแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 2020-03-12
89
การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง 2020-03-11
90
ส่งแบบประเมินมาตรฐานหลักสูตร 2020-03-10

รวม 130 รายการ : 9 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] 6 [ 7 ][ 8 ][ 9 ]
อ่านข่าวย้อนหลัง