ข่าว/กิจกรรมวิทยาเขตขอนแก่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

ที่
หัวข้อข่าว
เผยแพร่เมื่อ
46
E-Testing ข้อสอบกลาง 2020-09-19
47
วิพากษ์องค์กรแห่งความเป็นเลิศ 2020-09-18
48
ประกาศเรื่องพิธีประสาทปริญญา 2020-09-26
49
การบริการวิชาการและแหล่งเรียนรู้ 2020-09-17
50
ประชุมทางวิชาการระดับชาติ 2020-09-09
51
กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา 2020-09-06
52
โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 2020-09-06
53
การใช้ภาษาไทยในบทเพลง 2020-09-01
54
โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์ 2 2020-08-31
55
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิต 2020-08-29
56
โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์ 2020-08-29
57
นิสิตดูงานศาลจังหวัดขอนแก่น 2020-08-28
58
ประชุมเตรียมความพร้อม 2020-08-27
59
โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต 2020-08-26
60
สุขภาวะผู้สูงอายุวิถีพุทธ 2020-08-24

รวม 200 รายการ : 14 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ] 4 [ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ]
อ่านข่าวย้อนหลัง