เศรษฐกิจพอเพียง ร้อย แก่น สาร สินธุ์

ชุดความรู้จากการดำเนินงานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและสุขภาวะวิถีพุทธ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 30 หมู่ 1 ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

มหาวิชชาลัยภูมิปัญญาไทอีสานคืนถิ่น

นายผอง เกตพิบูลย์ ที่อยู่ 83 หมู่ 7 บ้านโนนพริก ตำบลโคกสง่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 40120

ปราชญ์ชาวบ้าน

นายบุญเต็ม ชัยลา ที่อยู่ 68 หมู่ 4 บ้านดงบัง ตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น 40330

คนรุ่นใหม่กับไร่พอเพียง “วรรณพรรณ ฟาร์ม”

คุณปรีชา หงอกสีมา ที่อยู่ 96 หมู่ 7 ตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 40240

รวมพลังแห่งความ ภักดี

สานต่อตามรอยพ่อ อยู่อย่างพอเพียง

กิจกรรมที่ผ่านมา

ณ ศูนย์พุทธเกษตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

โครงการรูปแบบการสร้างเครือข่ายศูนย์ฯ

๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑

โครงการรูปแบบการสร้างเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สนับสุนนโดย โครงการพัฒนาสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา (สรพ.)

read more

ลงแขกเกี่ยวข้าวนาแปลงใหญ่

๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐

พระเดชพระคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร.รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น,รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น พร้อมด้วย คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ นิสิต รวมกันเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าว

read more

ถวายการดำเนินงานโครงการ

แก่สมเด็จพระพุฒาจารย์ และรับมอบป้ายศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะวิถีพุทธ จังหวัดขอนแก่น ณ วัดไตรมิตรวิทยาราม

เปิดพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

และสุขภาวะวิถีพุทธ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

กิจกรรมทำนาแปลงข้าวสาธิต

ในศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และสุขภาวะวิถีพุทธ

บันทึกเทปรายการ รอบภูมิภาค

ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และสุขภาวะวิถีพุทธ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559

กิจกรรมปลูกข้าวปลูกธรรมตามศาสตร์พระราชา

สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและสุขภาวะวิถีพุทธ

สวนพุทธเกษตรของเรา

เกษตรเชิงพุทธที่มุ่งตอบสนองต่อการคิดถึงส่วนรวมและสิ่งแวดล้อม

250 ต้น

มะนาว มะม่วง กล้วย ฯลฯ

1000 ตัว

ปลานิล ปลาตะเพียน

2 ไร่

นาข้าว

50 ชนิด

พืชผักสวนครัว

เครือข่ายศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ร้อย แก่น สาร สินธุ์


4.วรรณพรรณ ฟาร์ม
59 กม.

5.ศูนย์กสิกรธรรมชาติ
บ้านบุญ 57.4 กม.

1.ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ
มจร ขอนแก่น 500 ม.

15.ศูนย์การเรียนรู้ปราชญ์ชาวบ้าน
บ้านเชียงงาม 68.8 กม.

16.ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
ชุมขนบ้านโหมน 75.1 กม.

13.ศูนย์เรียนรู้ฟื้นภูมิไท
97.8 กม.

3.ปราชญ์ชาวบ้าน
93.1 กม.

9.ศูนย์เรียนรู้ศรีเนตรพัฒนา
12.2 กม.

10.ศูนย์เรียนรู้พออยู่ พอกิน พอเพียง
43.2

14.ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติกาสินธุ์
80.2 กม.

12.ศูนย์พัฒนาคุณธรรมวัดป่านาคำ
147 กม.

6.ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
บ้านโนนสวรรค์ 117 กม.

2.มหาวิชชาลัยภูมิปัญญา
ไทอีสานคืนถิ่น 106 กม.

7.ศูนย์เรียนรู้เกษตรกรรม
ยั่งยืนชุมชน 43.6 กม.

8.ศูนย์เรียนรู้ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
บ้านดอนมัน 58.1 กม.

17.ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน
176 กม.

11.ศูนย์การเรียนรู้ครูเกษตรชุมชน
59.4 กม.

20.ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน
142 กม.

19.ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน
133 กม.

18.ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้าน
186 กม.

ติดต่อเรา

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและสุขภาวะวิถีพุทธ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
30 หมู่ 1 ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
043-283546-7