ข่าว/กิจกรรมวิทยาเขตขอนแก่น (ย้อนหลัง)

ที่
หัวข้อข่าว
เผยแพร่เมื่อ
166
การบริหารจัดการหลักสูตร 2020-11-13
167
สัมมนาถอดบทเรียนการฝึกสอน 2020-11-08
168
โครงการสัมมนาถอดบทเรียน ๑ 2020-11-07
169
พิธีแสดงความยินดี 2020-11-11
170
ปิดโครงการจัดทำแผนกลยุทธ์ด้านการเงิน 2020-11-10
171
โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์ด้านการเงินฯ 2020-11-09
172
ประชุมทบทวนแผนพัฒนาระยะที่ ๑๒ 2020-11-03
173
โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 2020-11-02
174
งานทอดกฐินสามัคคี 2020-10-31
175
ICMCER – 2021 2020-11-12
176
เครือข่ายนักนวัตกรรมทางสังคม 2020-10-27
177
วันปิยมหาราช 2020-10-23
178
สอบวัดผลปลายภาคการศึกษา 2020-10-12
179
พิธีมอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 2020-10-03
180
กิจกรรม HOMEROOM 2020-09-30

รวม 342 รายการ : 23 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ] 12 [ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ]