ข่าว/กิจกรรมวิทยาเขตขอนแก่น (ย้อนหลัง)

ที่
หัวข้อข่าว
เผยแพร่เมื่อ
221
ศูนย์ฉีดวัคซีน ๒ 2021-08-11
222
เปิดศูนย์ฉีดวัคซีน 2021-08-09
223
ช่วยโควิด-๑๙ 2021-08-01
224
เปิดบัญชีทำสัญญากู้ยืม 2021-08-03
225
การตรวจประเมินการประกันฯ 2021-07-20
226
ฉีดวัคซีน 2021-07-08
227
มาตรการป้องกัน COVID-19 2021-07-01
228
ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 2021-07-01
229
Homeroom ครั้งที่ 2 2021-06-30
230
โครงการสร้างความปรองดอง 2021-06-25
231
Homeroom ครั้งที่ 1 2021-06-23
232
โครงการเตรียมความพร้อมฯ 2021-06-20
233
ปฐมนิเทศนิสิตสมทบ 2021-06-19
234
มอบบัตรอนุญาตการฝึกประสบการณ์ฯ 2021-06-19
235
โคก หนอง นา โมเดล 2021-06-18
236
โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 2021-06-18
237
ต้อนรับพระบัญชา 2021-06-17
238
การบริหารจัดการหลักสูตรในยุคดิจิทัล 2021-06-17
239
ประชุมบุคลากรสายปฏิบัติการ 2021-06-15
240
อบรมระบบทะเบียนและวัดผล 2021-06-14

รวม 343 รายการ : 18 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ] 12 [ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ]