ข่าว/กิจกรรมวิทยาเขตขอนแก่น (ย้อนหลัง)

ที่
หัวข้อข่าว
เผยแพร่เมื่อ
241
ศูนย์ฉีดวัคซีน ๒ 2021-08-11
242
เปิดศูนย์ฉีดวัคซีน 2021-08-09
243
ช่วยโควิด-๑๙ 2021-08-01
244
เปิดบัญชีทำสัญญากู้ยืม 2021-08-03
245
การตรวจประเมินการประกันฯ 2021-07-20
246
ฉีดวัคซีน 2021-07-08
247
มาตรการป้องกัน COVID-19 2021-07-01
248
ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 2021-07-01
249
Homeroom ครั้งที่ 2 2021-06-30
250
โครงการสร้างความปรองดอง 2021-06-25
251
Homeroom ครั้งที่ 1 2021-06-23
252
โครงการเตรียมความพร้อมฯ 2021-06-20
253
ปฐมนิเทศนิสิตสมทบ 2021-06-19
254
มอบบัตรอนุญาตการฝึกประสบการณ์ฯ 2021-06-19
255
โคก หนอง นา โมเดล 2021-06-18
256
โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 2021-06-18
257
ต้อนรับพระบัญชา 2021-06-17
258
การบริหารจัดการหลักสูตรในยุคดิจิทัล 2021-06-17
259
ประชุมบุคลากรสายปฏิบัติการ 2021-06-15
260
อบรมระบบทะเบียนและวัดผล 2021-06-14

รวม 363 รายการ : 19 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ] 13 [ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ]