ข่าว/กิจกรรมวิทยาเขตขอนแก่น (ย้อนหลัง)

ที่
หัวข้อข่าว
เผยแพร่เมื่อ
61
เปิดศูนย์ฉีดวัคซีน 2021-08-09
62
ช่วยโควิด-๑๙ 2021-08-01
63
เปิดบัญชีทำสัญญากู้ยืม 2021-08-03
64
การตรวจประเมินการประกันฯ 2021-07-20
65
ฉีดวัคซีน 2021-07-08
66
มาตรการป้องกัน COVID-19 2021-07-01
67
ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 2021-07-01
68
Homeroom ครั้งที่ 2 2021-06-30
69
โครงการสร้างความปรองดอง 2021-06-25
70
Homeroom ครั้งที่ 1 2021-06-23
71
โครงการเตรียมความพร้อมฯ 2021-06-20
72
ปฐมนิเทศนิสิตสมทบ 2021-06-19
73
มอบบัตรอนุญาตการฝึกประสบการณ์ฯ 2021-06-19
74
โคก หนอง นา โมเดล 2021-06-18
75
โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 2021-06-18
76
ต้อนรับพระบัญชา 2021-06-17
77
การบริหารจัดการหลักสูตรในยุคดิจิทัล 2021-06-17
78
ประชุมบุคลากรสายปฏิบัติการ 2021-06-15
79
อบรมระบบทะเบียนและวัดผล 2021-06-14
80
ถวายมุทิตาสักการะ 2021-06-10

รวม 383 รายการ : 20 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ] 4 [ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ]