ข่าว/กิจกรรมวิทยาเขตขอนแก่น (ย้อนหลัง)

ที่
หัวข้อข่าว
เผยแพร่เมื่อ
121
ตรวจเยี่ยมก่อสร้างสร้าง 2021-03-29
122
อบรมผู้ดูแลสุขภาวะ 2021-03-29
123
อบรมผู้ไกล่เกลี่ย 2021-03-29
124
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 2021-03-25
125
สอบ E-testing 2021-03-21
126
สอบออนไลน์ 2021-03-20
127
สอบปลายภาค ๒/๒๕๖๓ 2021-03-18
128
ประชุมเชิงปฏิบัติการ EdPEx 2021-03-15
129
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 2021-03-11
130
พิธีถวายกุ้มข้าวใหญ่ 2021-03-07
131
สอบโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ 2021-03-06
132
บุญกุ้มข้าวใหญ่ ๖๔ 2021-03-06
133
สอบธรรมสนามหลวง 2021-03-05
134
ประชุมคณะทำงานยกร่างคู่มือ 2021-03-04
135
การสร้างสื่อนวัตกรรม 2021-03-04
136
หนึ่งหลักสูตร หนึ่งผลิตภัณฑ์ 2021-03-03
137
ประชุมแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 2021-03-02
138
บรรยายเรื่อง สู่ความสำเร็จ 2021-03-02
139
ผู้กำกับการ ๔ เข้าสักการะเจ้าคุณ 2021-03-01
140
อบรมการผลิตสื่อออนไลน์ 2021-02-28

รวม 383 รายการ : 20 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] 7 [ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ]