ข่าว/กิจกรรมวิทยาเขตขอนแก่น (ย้อนหลัง)

ที่
หัวข้อข่าว
เผยแพร่เมื่อ
201
ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ 2021-03-30
202
ตรวจเยี่ยมก่อสร้างสร้าง 2021-03-29
203
อบรมผู้ดูแลสุขภาวะ 2021-03-29
204
อบรมผู้ไกล่เกลี่ย 2021-03-29
205
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 2021-03-25
206
สอบ E-testing 2021-03-21
207
สอบออนไลน์ 2021-03-20
208
สอบปลายภาค ๒/๒๕๖๓ 2021-03-18
209
ประชุมเชิงปฏิบัติการ EdPEx 2021-03-15
210
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 2021-03-11
211
พิธีถวายกุ้มข้าวใหญ่ 2021-03-07
212
สอบโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ 2021-03-06
213
บุญกุ้มข้าวใหญ่ ๖๔ 2021-03-06
214
สอบธรรมสนามหลวง 2021-03-05
215
ประชุมคณะทำงานยกร่างคู่มือ 2021-03-04
216
การสร้างสื่อนวัตกรรม 2021-03-04
217
หนึ่งหลักสูตร หนึ่งผลิตภัณฑ์ 2021-03-03
218
ประชุมแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 2021-03-02
219
บรรยายเรื่อง สู่ความสำเร็จ 2021-03-02
220
ผู้กำกับการ ๔ เข้าสักการะเจ้าคุณ 2021-03-01

รวม 263 รายการ : 14 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ] 11 [ 12 ][ 13 ][ 14 ]