ข่าว/กิจกรรมวิทยาเขตขอนแก่น (ย้อนหลัง)

ที่
หัวข้อข่าว
เผยแพร่เมื่อ
201
การถ่ายทอดแผนปฏิบัติการประจำปี 2020-11-30
202
โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 2020-11-24
203
พิธีมอบเข็ม 2020-11-23
204
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๖๔ 2020-11-27
205
ประชุมคณะอนุกรรมการจัดสรรงบประมาณ 2020-11-13
206
ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ 2020-11-13
207
การบริหารจัดการหลักสูตร 2020-11-13
208
สัมมนาถอดบทเรียนการฝึกสอน 2020-11-08
209
โครงการสัมมนาถอดบทเรียน ๑ 2020-11-07
210
พิธีแสดงความยินดี 2020-11-11
211
ปิดโครงการจัดทำแผนกลยุทธ์ด้านการเงิน 2020-11-10
212
โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์ด้านการเงินฯ 2020-11-09
213
ประชุมทบทวนแผนพัฒนาระยะที่ ๑๒ 2020-11-03
214
โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 2020-11-02
215
งานทอดกฐินสามัคคี 2020-10-31
216
ICMCER – 2021 2020-11-12
217
เครือข่ายนักนวัตกรรมทางสังคม 2020-10-27
218
วันปิยมหาราช 2020-10-23
219
สอบวัดผลปลายภาคการศึกษา 2020-10-12
220
พิธีมอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 2020-10-03

รวม 383 รายการ : 20 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ] 11 [ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ]