ข่าว/กิจกรรมวิทยาเขตขอนแก่น (ย้อนหลัง)

ที่
หัวข้อข่าว
เผยแพร่เมื่อ
321
เปิดสถาบันจิตพุทธอาสา 2021-01-29
322
พิธีมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน 2021-01-29
323
ประชุมถวายความรู้พระคิลานุปัฏฐาก 2021-01-29
324
ปิดการอบรมประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อดิจิทัล 2021-01-22
325
อบรมการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อดิจิทัล 2021-01-21
326
การประชุมชี้แจงระบบลงทะเบียน 2021-01-20
327
อบรมการจัดการระบบ e-book 2021-01-20
328
สวัสดีปีใหม่นายก อบต.โคกสี 2021-01-18
329
ปฐมนิเทศบุคลากรบรรจุใหม่ 2021-01-18
330
มอบคำสั่งแต่งตั้งกรรมการสภาวิทยาเขต 2021-01-17
331
หลักประกันสุขภาพประชุมชี้แจง 2021-01-15
332
ประชุมขับเคลื่อน EDpex 2021-01-15
333
พิธีเซ็นสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว 2021-01-12
334
แนะแนวการศึกษา 2021-01-11
335
อำนวยพรปีใหม่ ๒๕๖๔ 2021-01-08
336
ประชุม EDpex 2021-01-07
337
จัดอันดับมหาวิทยาลัยไทย 2021-01-28
338
คุรุสภาให้การรับรองหลักสูตร 2021-01-27
339
พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ 2021-01-27
340
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิปัสสนาภาวนา 2021-01-24

รวม 343 รายการ : 18 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ] 17 [ 18 ]