ข่าว/กิจกรรมวิทยาเขตขอนแก่น (ย้อนหลัง)

ที่
หัวข้อข่าว
เผยแพร่เมื่อ
141
ศูนย์ฉีดวัคซีน ๒ 2021-08-11
142
เปิดศูนย์ฉีดวัคซีน 2021-08-09
143
ช่วยโควิด-๑๙ 2021-08-01
144
เปิดบัญชีทำสัญญากู้ยืม 2021-08-03
145
การตรวจประเมินการประกันฯ 2021-07-20
146
ฉีดวัคซีน 2021-07-08
147
มาตรการป้องกัน COVID-19 2021-07-01
148
ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 2021-07-01
149
Homeroom ครั้งที่ 2 2021-06-30
150
โครงการสร้างความปรองดอง 2021-06-25
151
Homeroom ครั้งที่ 1 2021-06-23
152
โครงการเตรียมความพร้อมฯ 2021-06-20
153
ปฐมนิเทศนิสิตสมทบ 2021-06-19
154
มอบบัตรอนุญาตการฝึกประสบการณ์ฯ 2021-06-19
155
โคก หนอง นา โมเดล 2021-06-18
156
โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 2021-06-18
157
ต้อนรับพระบัญชา 2021-06-17
158
การบริหารจัดการหลักสูตรในยุคดิจิทัล 2021-06-17
159
ประชุมบุคลากรสายปฏิบัติการ 2021-06-15
160
อบรมระบบทะเบียนและวัดผล 2021-06-14

รวม 263 รายการ : 14 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] 8 [ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ]