ข่าว/กิจกรรมวิทยาเขตขอนแก่น (ย้อนหลัง)

ที่
หัวข้อข่าว
เผยแพร่เมื่อ
301
ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ 2021-03-30
302
ตรวจเยี่ยมก่อสร้างสร้าง 2021-03-29
303
อบรมผู้ดูแลสุขภาวะ 2021-03-29
304
อบรมผู้ไกล่เกลี่ย 2021-03-29
305
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 2021-03-25
306
สอบ E-testing 2021-03-21
307
สอบออนไลน์ 2021-03-20
308
สอบปลายภาค ๒/๒๕๖๓ 2021-03-18
309
ประชุมเชิงปฏิบัติการ EdPEx 2021-03-15
310
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 2021-03-11
311
พิธีถวายกุ้มข้าวใหญ่ 2021-03-07
312
สอบโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ 2021-03-06
313
บุญกุ้มข้าวใหญ่ ๖๔ 2021-03-06
314
สอบธรรมสนามหลวง 2021-03-05
315
ประชุมคณะทำงานยกร่างคู่มือ 2021-03-04
316
การสร้างสื่อนวัตกรรม 2021-03-04
317
หนึ่งหลักสูตร หนึ่งผลิตภัณฑ์ 2021-03-03
318
ประชุมแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 2021-03-02
319
บรรยายเรื่อง สู่ความสำเร็จ 2021-03-02
320
ผู้กำกับการ ๔ เข้าสักการะเจ้าคุณ 2021-03-01

รวม 363 รายการ : 19 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ] 16 [ 17 ][ 18 ][ 19 ]