ข่าว/กิจกรรมวิทยาเขตขอนแก่น (ย้อนหลัง)

ที่
หัวข้อข่าว
เผยแพร่เมื่อ
301
สัมมนาถอดบทเรียนนิสิตปฏิบัติวิชาชีพฯ 1 2023-03-28
302
อบรมสมาธิภาวนาฯเพื่อการบำบัดโรค 2023-03-25
303
ลงพื้นที่เยี่ยมและมอบสิ่งของช่วยเหลือ 2023-03-21
304
อบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ 2023-03-07
305
กิจกรรมการดีเบตแสดงวิสัยทัศน์ 2023-03-07
306
กิจกรรมวันมาฆบูชา 2023-03-06
307
ปัจฉิมนิเทศนิสิต กยศ. 2023-02-28
308
หลักสูตร ป.สบ.ออกประชาสัมพันธ์ 2023-03-09
309
หลักสูตร ป.สบ.ออกแนะแนว 2023-03-15
310
บุญกุ้มข้าวใหญ่และบุญผะเหวดฯ 2023-02-25
311
กีฬาภายในสานสัมพันธ์ 2023-02-15
312
โครงการสัมมนาเครือข่ายวารสาร 2023-02-17
313
เรียงร้อยถ้อยคำ 2023-02-09
314
อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนา 2023-02-07
315
อบรมพระสอนศีลธรรมบรรจุใหม่ 2023-02-04
316
ติดตามผลการดำเนินโครงการ 2023-02-03
317
โครงการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร 2023-02-02
318
MCUKK OPEN HOUSE 2023-02-01
319
กิจกรรมสนองพระราชดำริ 2023-01-27
320
ถ่ายทอดแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 2023-01-23

รวม 327 รายการ : 17 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ] 16 [ 17 ]