ฐานข้อมูลเอกสารสารบรรณกลาง

เอกสารทั้งหมด

ที่ ปี ประเภท เลขที่/ปี เรื่อง ลงนามวันที่
1 2567 ประกาศ 2567 ประกาศ กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในสานสัมพันธ์ชาว มจร.ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566 23 มกราคม 2567
2 2567 ประกาศ 2567 นโยบายยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2567 17 มกราคม 2567
3 2567 ข้อบังคับ 2567 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว่าด้วยธรรมาภิบาล-พ.ศ.-2567 28 กุมภาพันธ์ 2567
4 2567 ประกาศ 2567 ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่องข้อปฏิบัติในการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจำหลักสูตร-พ.ศ.2567 4 มีนาคม 2567
5 2566 ข้อบังคับ 2566 ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2566 24 พฤษภาคม 2566
6 2566 ระเบียบ 2566 ว่าด้วยการบริหารจัดการอาคารอาคันตุกะสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร) 11/05/2566
7 2566 ประกาศ 2566 ข้อปฏิบัติในการเสนอขอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 2566 26 เมษายน 2566
8 2566 ประกาศ 2566 ประกาศ-ขั้นตอนปฏิบัติในการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจำหลักสูตร-66 29 เมษายน 2566
9 2566 ประกาศ 2566 โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตร 30 มกราคม 2566
10 2566 ไม่ระบุ 2566 กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 28มิถุนายน 2566
11 2566 คำสั่ง 14/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 18 และพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลก วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2566 1 กุมภาพันธ์ 2566
12 2566 ระเบียบ 2566 ว่าด้วยกองทุนพัฒนาวิทยาลัยพระธรรมทูต พ.ศ. 2566 30 มกราคม 2566
13 2566 ประกาศ 2566 ข้อปฏิบัติในการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจำหลักสูตร พ.ศ. 2566 29 เมษายน 2566
14 2566 คำสั่ง 65/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผู้สมควรได้รับเข็มเกียรติคุณ ประจำปี พ.ศ. 2566 24 พฤษภาคม 2566
15 2566 คำสั่ง 66/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปี พ.ศ. 2566 24 พฤษภาคม 2566
16 2566 คำสั่ง 2566 ว่าด้วยกองทุนพัฒนาคณะสังคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 24 มิถุนายน 2566
17 2566 ประกาศ อว 0204.1/ว10430 การรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันการศึกษา 12 หลักสูตร 16 มิถุนายน 2566
18 2566 ประกาศ 2566 ชื่อตำแหน่งบุคลากรภาษาอังกฤษ(เพิ่มเติม) พ.ศ.2566 21 กรกฎาคม 2566
19 2566 ประกาศ 2566 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานอุดมศึกษา 2566 25 พฤษภาคม 2566
20 2566 ข้อบังคับ 2566 ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี-พ.ศ.-2566 26 กรกฎาคม 2566

รวม 644 รายการ : 33 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ]